Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Denný stacionár "Včielka"

Psychosociálne centrum v Košiciach poskytuje od 1. januára 2017 v priestoroch na Löfflerovej ulici č.2 v Košiciach novú sociálnu službu v dennom stacionári.

Denný stacionár je zariadenie sociálnych služieb, kde sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Konkrétne poskytujeme ambulantnú pomoc pre klientov od 18 rokov, ktorí nie sú samostatní vo všetkých sebaobslužných úkonoch a základných sociálnych aktivitách a potrebujú dohľad pri niektorých činnostiach predovšetkým z dôvodu zdravotného postihnutia alebo dlhodobého zhoršenia zdravotného stavu. Napriek tomu zostávajú v prirodzenom domácom prostredí a na určitú časť dňa môžu prichádzať do denného stacionára, kde môžu zmysluplne a aktívne tráviť voľný čas v kolektíve.Očami klientky

Náš stacionár patrí pod skvelé psycho-sociálne centrum,
má peknú priestorovú rozlohu,
každý klient má v ňom svoju úlohu,
máme milé pracovníčky Zuzky,
nosia ony každý deň rôzne blúzky.
Máme super dni prežité s nimi,
keď tvoríme či do parku a na dvor chodíme.
Boli sme aj na rôznych výletoch, opekačkách,
či hrali bowling, minigolf.
Cez jeseň máme v pláne chodiť do múzeí a do divadla.
Keď chodíme pravidelne do centra,
každý deň je jedinečný a zanechá dobrý pôžitok v nás,

tak príď medzi nás!
V. Kleitsová

Poskytujeme:
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • stravovanie – poskytovanie obedov
 • psychologické poradenstvo
Zabezpečujeme:
 • rozvoj pracovných zručností
 • záujmovú činnosť
Ďalej poskytujeme sociálne poradenstvo, psychologickú pomoc a podporu aj rodinným príslušníkom našich klientov alebo inej fyzickej osobe, ktorá sa stará o klienta v domácom prostredí. Prevádzka denného stacionára je v pracovných dňoch od 07.30 hod. do 15.30 hod. Kapacita zariadenia je 12 miest.
Ponúkame:
 • individuálny prístup klientovi, podporu jeho jedinečnosti, rozvoj schopností a zručností
 • nácvik komunikačných zručností, rozhovory individuálne a v komunite
 • pracovné činnosti - výroba dekoračných, darčekových predmetov...
 • pohybové a relaxačné cvičenia
 • výlety do prírody
 • kultúrne a spoločenské podujatia - návštevy divadiel, koncertov, múzeí…
 • priestor pre odpočinok a relaxáciu
 • možnosť voľného programu
 • využívanie PC
 • inštitucionálne a sociálne poradenstvo klientom a ich rodinným príslušníkom
 • poskytovanie podmienok pre zamedzenie osamelosti
 • podporu a odbornú pomoc v oblasti duševného zdravia
Podmienky prijatia sú nasledovné:
 • rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári, ktorý vydáva mesto alebo obec
 • uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári
 • doloženie potrebných dokladov v zmysle zákona o sociálnych službách.

Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubomír Soľák, 055/698 62 49, 0944 554 522
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Kohútová a Mgr. Zuzana Bacúrová
055/381 36 67, 0918 538 735; dennystacionar@pscentrum.sk
Adresa: Psychosociálne centrum, Löfflerova 2, 040 01, Košice

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.