Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


História Klubu AA
Prvá Košická AA Skupina

Prvá košická AA skupina (ďalej „PKAAS“) bola založená na ustanovujúcom mítingu 7. júla 1999 v budove Psychosociálneho centra, Bielocerkevská 29, 040 22 Košice. Schádzame sa každý utorok popoludní od 16:30 do 17:30 hod. Ešte v r. 1998 prišiel za riaditeľkou Psychosociálneho centra (PSC) MUDr. Vierou Molnárovou dlhoročný člen AA skupiny z USA „SKY“ a prisľúbil spoluprácu pri založení AA skupiny v Košiciach pri PSC. Na jeho podnet prišiel Jano z USA.

Na ustanovujúcom mítingu boli prítomní: Riaditeľka PSC MUDr. Viera Molnárová, hosť z USA Jano, Anka, Gitka, Vlado, Gitka II, Štefan – ako zakladajúci členovia PKAAS. Jano nám začal odovzdávať svoje vlastné praktické skúsenosti z činnosti a fungovania AA skupín v USA aj zo svojho abstinentskeho života. My sme mali už tiež svoje skúsenosti z rôznych abstinentských klubov, ale AA bolo pre nás nové. Začínali sme s pomocou českých kníh a brožúr, ktoré nám Jano doniesol. Jano sa stal aj sponzorom našej PKAAS. Už na mítingu 21.7.1999 bola aj reporterka rádia TWIST, nahrala anketu s riaditeľkou PSC MUDr. Molnárovou, Janom z Texasu, aj členmi našej skupiny. Prvýkrát bola relácia vysielaná 28.7.1999 v rádiu TWIST. Naše mítingy sa stali príťažlivé, sponzor Jano nás cieľavedome viedol, odovzdával praktické skúsenosti, aj on si cvičil Slovenčinu. Začínali sme knihou Anonymní alkoholici, ktorá sa stala našou "Bibliou". Podrobne sme rozoberali "Vyššiu moc" – Boha – ako ho my chápeme, začali sme hovoriť o 12 krokoch a 12 tradíciách.

Rozoberali sme aj témy ako: viera, odvaha, čestnosť, hnev, strach, sebeckosť, pocit krivdy. Aj naša skupina sa menila nielen kvalitou, ale aj kvantitou. Prišli záujemci, ktorí sa zúčastnili len pár mítingov, potom odpadli... "Ich životy sa stali neovládateľné." Ale tešili sme sa hlavne na návštevy z iných skupín AA, aj my sme sa zúčastňovali na iných mítingoch, hlavne v Prešove, Šuranoch, Bratislave, zjazdov AA na Reváni, v Topoľčiankách, zasadnutiach Interskupiny, výročných mítingov AA skupín, ale aj schôdzí Združenia abstinentov pri OLÚP Predná Hora, vianočných klubov OZ Priatelia života pri CPLDZ v Košiciach. Náš prvý výročný míting bol skromný, za účasti 17 členov a hostí z blízkych skupín. Naša členská základňa v prvom roku mala 6–8 stálych a 6–8 nestálych členov. Časť z týchto sa navrátilo k alkoholu..., iní prešli do materských skupín abstinujúcich, opustili ideály AA? My sme však vytrvali, postupne zdokonaľovali a upevňovali svoje návyky v AA. Druhý výročný míting bol 7. 7. 2001 za účasti asi 45 členov a hostí z celého Slovenska, milo nás prekvapila účasť priateľov aj z Poľska a USA. Všetci sme sa cítili výborne a so starými aj novými priateľmi sme sa lúčili s nádejou na nové stretnutia v AA. Ďalšie výročné mítingy až do konca r. 2004 sme neorganizovali. Medzi tým na jar v r 2004 sa PSC presťahovalo na Jegorovovo nám 5 a riaditeľkou bola menovaná PhDr. Miroslava Orolová. Poďakovali sme sa odstupujúcej riaditeľke PSC MUDr. Molnárovej, aj celému bývalému kolektívu pracovníčok PSC za predchádzajúcu dobrú spoluprácu a porozumenie pre činnosť našej PKAAS. S novou riaditeľkou sme nadviazali na predchádzajúcu úspešnú spoluprácu a pokračovali sme v mítingoch na novej adrese. Riaditeľka PSC sa pustila mimo inej činnosti aj do propagácie PSC. Je vytvorená internetová stránka: www.pscentrum.sk . Na tejto stránke sa propaguje aj naša PKAAS. Nakoľko sme v r. 2004 sme nestačili zorganizovať piaty výročný míting, rozhodli sme sa tento spojiť aj s Vianočným klubom. Prvá košická AA skupina pozvala všetkých členov, priateľov, záujemcov, rodinných príslušníkov a všetkých ostatných závislých na otvorený Vianočný klub, ktorý sa konal v utorok 21. 12. 2004 o 15,30 hod v Psychosociálnom centre na Jegorovovom nám. 5. Na míting prišlo celkom nečakane 16 ľudí z PSC a klubov z Prešova, Levoče, Spišskej Novej Vsi. Zo zakladajúcich členov prišli na míting Jano, Vlado, Gitka II, Anka a Štefan. PSC zastupovali riaditeľka PhDr. Miroslava Orolová a terapeut Doc. MUDr. Andrej Stančák, PhD. Míting otvoril a viedol Štefan. Úvodom sa poďakoval pracovníkom PSC a všetkým účastníkom za doterajšiu prácu v klube. Vo svojom vystúpení riaditeľka PSC hovorila o činnosti centra a ubezpečila nás o tom, že činnosť AA je a bude naďalej v súlade s poslaním PSC. Spíkerom mítingu bol Jano, ktorý zdôraznil význam 12 krokov v jeho živote pri dodržiavaní abstinencie, ale aj pri dosahovaní životných cieľov a nových úspechov. Vystúpil aj Doc. MUDr. Andrej Stančák, PhD., hovoril o psychoterapii a podrobne sa venoval praktickej aplikácii 12 krokov. K 12 krokom aj svojím osobným problémom sa postupne vyjadrovali aj ostatní členovia AA. Míting sa skončil o 18. hod., Štefan sa poďakoval všetkým prítomným nielen za účasť, ale aj za vytvorenie fantastickej predvianočnej nálady a atmosféry. V r. 2005 pokračujeme v činnosti našej AA skupiny, mítingy máme každý utorok od 16,30 do 18 hod. v budove PSC (bývalá Materská škola), Jegorovovo nám. 5, na sídlisku Dargovských hrdinov (Furča). Naša viera do budúcna vychádza zo zásad AA, 12 krokov a 12 tradícií AA, z úprimnej snahy pomáhať sebe aj ostatným, ktorí stoja o našu pomoc.

Košice, 14. 01. 2005. Vypracovali: Anka, Štefan

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.