Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Komunitné centrum

Komunitné centrum (ďalej len KC), ktorého prevádzkovateľom je Psychosociálne centrum bolo zriadené v rámci Národného projektu Komunitné centrá. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

KC je situované v Košiciach, v mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na Adlerovej ulici č. 4 v 8 poschodovom panelovom dome. Pre účely KC sú vyhradené dve bytové jednotky – z toho dve miestnosti slúžia na administratívnu činnosť a na poskytovanie poradenstva klientom KC a jedna miestnosť je určená na skupinovú prácu s klientmi.

Poslanie: Úlohou KC je prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej i lokálnej úrovni, a to poskytovaním komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít. Poslaním a cieľom KC je úzka spolupráca so sociálnymi pracovníkmi Zariadenia núdzového bývania na Adlerovej ulici č. 4.

Cieľová skupina: osoby ohrozené správaním iných osôb resp. osoby, ktoré sa stali obeťou správania iných osôb; deti a mládež, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované; obyvatelia segregovaných rómskych komunít.


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

V KC sa poskytujú odborné činnosti, iné činnosti a aktivity fyzickej osobe, rodine alebo skupine osôb, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii (t.j. sú ohrozené sociálnym vylúčením alebo majú obmedzené schopnosti spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.

Poskytované služby v KC:

  1. sociálne poradenstvo,
  2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  3. pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
  4. vykonávanie preventívnych aktivít,
  5. zabezpečovanie záujmovej činnosti.

Sociálne poradenstvo zahŕňa vykonávanie základnej sociálnej diagnostiky, poskytovanie informácií o právach, povinnostiach a možnostiach riešenia sociálnej situácie, sprostredkovanie kontaktu, distribúciu klienta do relevantných inštitúcií.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov zahŕňa poradenstvo a pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní úradných tlačív, asistencia a pomoc pri písomnej komunikácii s úradmi a inštitúciami.

Pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie zahŕňa doučovanie pre detí a mládež zamerané na prekonávanie bariér v ich vzdelávaní (napr. chýbajúce podmienky na domácu prípravu, nízke vzdelanie rodičov a pod.).

Ďalšie aktivity: kluby pre deti v predškolskom veku, kluby pre rodičov (vzdelávacie aktivity na podporu a rozvoj rodičovských kompetencií a komunikačných zručností), nízkoprahové kluby pre deti a mládež (besedy, výlety, športové podujatia a pod. zamerané na bezpečné, aktívne a zmysluplné trávenie voľného času); organizovanie rôznych vzdelávacích a motivačných programov pre rodičov a mládež v priestoroch KC a/alebo terénnou formou.

Psychologické a psychiatrické poradenstvo je zabezpečené odborným personálom zdravotníckeho zariadenia Psychosociálneho centra na Jegorovovom námestí č. 5.

Plán činnosti KC je k dispozícii k nahliadnutiu tu.

Právne normy:

Kontakt
Odborný pracovník poverený riadením: Mgr. Ľubomír Soľák
Ďalší zamestnanci KC
tel.: 0918 964 720
e-mail: kc@pscentrum.sk
Otváracie hodiny na priloženom plagáte
>Ako nás nájdete

Služby KC sú poskytované bezplatne.


Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.