Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Centrum pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby

Poslanie: centrum je zariadenie zriadené na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zamerané na maloleté deti a ich rodiny, ktoré sa nachádzajú v krízovej životnej situácii. V centre sa vykonávajú opatrenia na základe rozhodnutia súdu účinné aj po 15.11.2018 a opatrenia na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa. Ďalej sa v centre zabezpečuje nepretržitá celoročná prevádzka s ubytovaním a stravou, liečebno-výchovná, psychologická a špeciálno-pedagogická starostlivosť. ( Zákon č. 305/2005 Z.z ).

Kapacita: 7 detí v centre a 3 deti v profesionálnej rodine

Dĺžka pobytu: - pri pobytových opatreniach súdu do ukončenia ústavnej starostlivosti alebo zmeny starostlivosti na základe súdneho rozhodnutia,
- pri pobytovom opatrení na základe dohody od 3 do 6 mesiacov

Forma pobytu: celodenná

Lokalita: Pollova 18, 040 18 Košice - Krásna. Centrum je umiestnené v priestoroch jednoposchodového rodinného domu. Umiestnenie centra je v rodinnej zástavbe mestskej časti, ktorá má charakter pripomínajúci dedinskú komunitu. Tá umožňuje využitie miestnych zdrojov a kapacít pri spoločenských aktivitách, susedskom spolužití, vzájomnej podpore a celkovej komunitnej participácii.

Cieľová skupina: deti od 0 do 18 rokov na základe pobytových opatrení súdu, deti od 7 do 15 rokov s poruchami správania, afektívnymi a neurotickými poruchami, z dysfunkčných alebo neúplných rodín na základe dohody s rodičmi, rodiny spolu s deťmi na základe dohody, rodiny v krízovej situácii, zaťažené alkoholizmom rodiča alebo rôznymi formami sociálnej patológie.


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Sociálne poradenstvo:je poskytované formou odbornej diagnostiky, špecializovaným sociálnym poradenstvom, výchovnými postupmi, ktoré smerujú k zlepšeniu rodičovských kompetencií a zručností. Ďalej sa poskytuje liečebno-výchovná starostlivosť, psychologická starostlivosť a špeciálno-pedagogická starostlivosť a taktiež pomoc pri príprave na školské vyučovanie.
Cieľom nie je len vyňatie dieťaťa z domáceho prostredia a jeho následné umiestnenie v náhradnom rodinnom prostredí, ale i aktívna práca a pomoc celej rodine. Snahou je podporiť rodičovské kompetencie a zručnosti a zároveň viesť rodičov k väčšej zodpovednosti pri výchove a starostlivosti o deti, čo zlepší celkovú funkčnosť rodiny.

Iné služby: centrum pripravuje celodennú stravu pre deti priamo v zariadení, zabezpečuje, aby si deti plnili predškolskú a školskú dochádzku, ďalej pre nich vytvára záujmové, kultúrne, športové a telovýchovné činnosti. Zabezpečuje odborné metódy práce s dieťaťom a jeho rodinou, ako je arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia, terapia hrou, pohybová terapia a iné. Centrum vykonáva aj odbornú diagnostiku rodinných príslušníkov, rodinnú psychologickú intervenciu, pomoc pri riešení rodinných problémov a vzťahov.

Cieľom je celková sociálna anamnéza rodiny, diagnostika a identifikácia problémov v rodine. Následne centrum v spolupráci s ďalšími organizáciami a subjektmi vykonávajúcimi sociálnoprávnu ochranu dieťaťa a sociálnu kuratelu plánuje spoločný postup a realizuje spoločné kroky k tomu, aby sa krízová situácia v rodine zlepšila a bolo možné obnovenie fungovania rodiny. Tento model je optimálny, ak rodičia dieťaťa spolupracujú podľa nastavených a pre dieťa vyhovujúcich pravidiel aj v domácom prostredí.

Kontakt
Vedúci Centra pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby - Mgr. Ľubomír Soľák
055/ 698 62 49, 0944 554 522,
email: znb@pscentrum.sk, krizovestredisko@pscentrum.sk
Adresa: Pollova 18, 040 18 Košice- Krásna

Ako nás najdete

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.