Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbumeProjekty

Podporné stretnutia pre opatrovateľky na uľahčenie zvládania opatrovania chorých a postihnutých s možnosťou aj individuálnej konzultácie
Tématické okruhy:
 • Osvojenie komunikačných zručností medzi opatrovateľom a klientom
 • Konflikty a spôsoby ich riešenia
 • Stres a jeho vplyv na prácu
 • Depresia a ako ju zvládať
 • Ako využiť asertívne správanie voči klientovi a jeho rodine
 • Vyhorenie v našom živote a ako sa mu brániť
 • Starnutie a staroba – zmeny správania a prežívania
 • Demencia a jej prejavy
 • Alzheimer – možnosti prístupu k chorému
 • Pamäť – ako si ju zachovať a trénovať
 • Násilie a šikanovanie v rodine a jeho zvládnutie
 • Prístup k umierajúcemu a postoj k smrti
 • Paliatívna starostlivosť
 • Rady pre opatrovateľky od prvej komunikácie po starostlivosť o seba
 • Možnosť podľa potreby aktualizovať témy


Cieľová skupina: Opatrovatelia, alebo príbuzní, ktorí poskytujú starostlivosť svojím chorým a postihnutým rodinným príslušníkom.
Cieľ: Pomôcť zorientovať sa v problematike opatrovania (ošetrovania) chorých a postihnutých v domácom aj v zdravotníckom prostredí, hlavne z pohľadu psychologickej starostlivosti a s využitím najvhodnejšieho prístupu, komunikácie a spôsobu riešenia rôznych situácií. Možnosť individuálnych psychoterapeutických stretnutí podľa dohovoru.
Rozsah kurzu: 12 dní (2x v mesiaci 4-hodinové stretnutia spojené s riešením praktických situácií) počas 6 mesiacov, teda spolu 48 hodín.Psychologická starostlivosť o profesionálnych rodičov

Tématické okruhy:

 • Vzťahová väzba, podmienky jej vzniku a význam pre zdravý duševný vývin dieťaťa, tzv. „neželaná citová väzba“, bolesť z pretrhnutia citového vzťahu
 • Psychická deprivácia a terapia dotykom
 • Etapy vývoja vzťahu dieťa – profesionálny rodič a ich prekonávanie
 • Dilemy vyplývajúce zo životnej histórie a súčasných aktivít biologickej rodiny voči dieťaťu
 • Špecifické potreby dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou v profesionálnej rodine v súvislosti so školou a zaškolením dieťaťa, školská zrelosť, poruchy učenia, spolupráca s odborníkom
 • Špecifický prístup v starostlivosti o týrané a zneužívané dieťa
 • Normálne a špecifické prejavy sexuality dieťaťa
 • Vybrané výchovné postupy na zvládnutie problémového správania dieťaťa
 • Prejavy Fetálneho alkoholového syndrómu v psychike dieťaťa
 • Starostlivosť o dieťa drogovo závislých rodičov
 • Psychopatológia v prejavoch dieťaťa: poruchy snov, pomočovanie, tiky, negativizmus, fóbie
 • Vzťah medzi rodičom a dieťaťom – potreba ujasniť si rolu náhradného rodiča v živote dieťaťa
 • Formovanie žiadúcich osobnostných predpokladov pre starostlivosť o dieťa
 • Odchod dieťaťa z profesionálnej rodiny do náhradnej starostlivosti , resp. do pôvodnej rodiny


Cieľ: Psychická podpora profesionálneho rodiča v náročnej profesii, poskytujúcej služby dieťaťu, psychohygiena a psychoprofylaxia profesionálneho rodiča v permanentnej psychickej záťaži, sýtenie potreby pochopenia a akceptácie, odborná psychologická príprava k vykonávaniu rodičovského povolania, edukácia v psychopatológii dieťaťa.
Miesto realizácie: Južná trieda 23, 040 01 Košice (zmena miesta po vzájomnej dohode)
Rozsah kurzu: 5 dní (1x týždenne 4-hodinové tematické bloky s praktickými riešeniami modelových situácií)


Asertívna komunikácia

Asertívna komunikácia Obsah kurzu: Agresívne, pasívne a asertívne správanie. Asertívne práva. Asertívne techniky. Nácvik asertivity. Zvládanie náročných klientov. Odlíšenie asertivity od ostatných foriem komunikácie. Klady a zápory jednotlivých komunikačných foriem a ich využitie v rôznych životných situáciách. Zadanie a vyhodnotenie dotazníka sebapresadenia. Praktický nácvik vybraných techník asertivity.
Časový rozsah: 1-2 dni
Počet účastníkov v skupine: 10-12


Organizácia času a time management

Organizácia času Obsah kurzu:Subjektívne vnímanie času. Ciele a ich správna formulácia, typy cieľov. Ciele a motivácia, ciele versus priania. Manažment pracovných činností. Účinnosť a účelnosť pracovných úloh. Plánovanie času a pracovných úloh. Eisenhowerov princíp prioritizácie úloh. Denný a týždenný plán úloh. Výkonnostná krivka. Zlodeji času a ich eliminácia.
Časový rozsah: 1 deň
Počet účastníkov v skupine: 10-12


Komunikačné zručnosti

Komunikačné zručnosti Obsah kurzu:Proces komunikácie. Verbálne a neverbálne aspekty komunikácie. Aktívne počúvanie. Práca so spätnou väzbou. Proklientsky prístup. Ako správne reagovať na námietky. Správanie, ktorému sa treba vyhnúť. Etika v komunikácii. Vhodné predstavenie. Riešenie vybraných komunikačných situácií. Zážitkové cvičenia a tréning. Cieľom je naučiť účastníkov školenia profesionálne a zákaznícky orientovanými technikami zvládať konfliktné a záťažové situácie v telefonických a osobných pohovoroch, naučiť účastníkov efektívne viesť rozhovor, precvičiť v rámci modelových situácií praktické komunikačné postupy.
Časový rozsah: 1 - 2 dni
Počet účastníkov v skupine: 10-12


Prezentačné zručnosti

Prezentačné zručnosti Obsah kurzu:Typy prezentácií, metódy vzdelávania dospelých. Príprava prezentácie – predpríprava, realizácia, vyhodnotenie prezentácie. Vizuálna a technická stránka prezentácie. Optimalizácia osobného prejavu prezentéra. Nadviazanie kontaktu s poslucháčmi. Verbálna a neverbálna komunikácia, nácvik a videotréning. Práca s trémou.
Časový rozsah: 1 - 2 dni
Počet účastníkov v skupine: 8-10


Prevencia syndrómu vyhorenia a všeobecné zásady psychohygieny

Prevencia syndrómu vyhorenia Obsah kurzu: Program je zameraný na nácvik zvládania záťažových situácií a na prevenciu syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách, profesiách, kde sa pracuje s klientom (banky, úrady, inštitúcie a pod.). Vysvetlenie pojmu syndróm vyhorenia a pojmov s ním súvisiacich, orientačný test vyhorenia s následným vyhodnotením, zásady prevencie vyhorenia, uvedenie možností, kde hľadať pomoc už v prípade postihnutia vyhorením alebo v prípade iných ťažkostí súvisiacich s povolaním. Súčasťou sú praktické ukážky spôsobov zvládania stresu v každodennom živote – ako sa chrániť.
Časový rozsah: 1 deň
Počet účastníkov v skupine: 10 -12


Vedenie ľudí – manažérske zručnosti

Vedenie ľudí Obsah kurzu:Roly manažéra. Manažéri orientovaní na výkon. Manažéri orientovaní na ľudí. Štýly vedenia. Výber a uplatnenie vhodného štýlu vedenia podľa druhu úloh, jeho pôsobenia na jednotlivcov, na tím. Zručnosti potrebné k dosiahnutiu požadovaného štýlu vedenia podriadených. Čo je motivácia a kedy funguje. Cielená a účinná motivácia pracovníkov, motivačné faktory v praxi – motivátory a demotivátori. Moderné metódy vedenia ľudí – koučing, mentoring, tútoring. Cieľom je naučiť účastníkov školenia využívať najvhodnejšie metódy vedenia podriadených zamestnancov, zdokonaliť ich manažérske zručnosti.
Časový rozsah: 2 dni
Počet účastníkov v skupine: 10-12


Vedenie a budovanie tímov

Vedenie a budovanie tímov Obsah kurzu:Tím versus skupina. Formovanie tímu (časové obdobie, zvolenie si kritérií, veľkosť tímu, výber členov tímu, vytváranie tímu). Faktory ovplyvňujúce skupinový vývoj. Skupinová práca. Štruktúra tímu, tímové roly a pozície. Dynamika tímu. Tímová komunikácia. Tímové myslenie. Upevňovanie tímu. Odmeňovanie v tíme. Nevýhody tímovej práce. Efektívne vedenie pracovného tímu. Osobnosť vedúceho tímu.
Časový rozsah: 1 deň
Počet účastníkov v skupine: 10-12Zvládanie záťažových situácií
a nácvik komunikačných zručností

Zvládanie záťažových situácií a nácvik komunikačných zručností Tréningový cyklus v počte troch stretnutí je zameraný na zvládanie záťažových situácií a nácvik komunikačných zručností.

Tréningový program č. 1: Stres a zvládanie záťažových situácií
Obsah:: zadefinovanie pojmu stres, telesné príznaky stresu – sebaposudzovací dotazník, druhy a rozdelenie stresorov, zásady prevencie stresu

Tréningový program č. 2: Sociálna komunikácia
Obsah:: dôležitosť komunikácie v medziľudských vzťahoch, zadefinovanie pojmu komunikácia, rozdelenie a formy komunikácie, dotazník konverzačných schopností, najčastejšie komunikačné omyly, úskalia jednosmernej komunikácie, interpersonálne štýly riešenia konfliktov, návrhy pre konštruktívne riešenie konfliktov

Tréningový program č. 3: Asertivita
Obsah:: odlíšenie asertivity od ostatných foriem komunikácie, klady a zápory jednotlivých komunikačných foriem a ich využitie v rôznych životných situáciách, zadanie a vyhodnotenie dotazníka sebapresadenia, praktický nácvik vybraných techník asertivity


Kurz psychohygieny a výcvik sebaobrany pre seniorov

Výcvik sebaobrany pre seniorov Kurz je realizovaný v spolupráci s MÚ MČ JUH a Mestskou políciou.

Obsah: spoločné menovatele osobného ohrozenia (nepozornosť, citové vydieranie, agresivita, manipulácia) a spôsoby ochrany pred nimi. Nácvik vybraných asertívnych techník.
Kontakt a objednávky

Psychosociálne centrum
Löfflerova 2, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Madárová
Tel: 055/381 36 36, +421 948 652 439
e-mail: zastupca@pscentrum.sk , pscentrum@pscentrum.sk


Storno poplatky

Pre organizačné aktivity kurzov, školení a seminárov PSC platí pre účastníka pri nahlásení zrušenia svojej účasti na aktivite storno poplatok. Storno poplatok viac než 10 dní pred termínom akcie je vo výške 10%, v termíne kratšom ako 10 dní je 25%.


Referencie

Referencie

 • Tepelné hospodárstvo, s.r.o. v Košiciach
  – program pre riadiacich pracovníkov
 • Správa mestskej zelene Košice
  – program pre riadiacich pracovníkov
 • Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
  – vzdelávací program pre zamestnancov
 • MČ Košice - Juh
  – program pre opatrovateľky, zdravotné sestry
     a sociálnych pracovníkov
 • MČ Košice – Dargovských hrdinov

 • LUX n.o.

 • Zoologická záhrada Košice

 • Rekviem, s.r.o.
  – program pre pracovníčky pohrebných služieb
 • Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves
  – program pre vychovávateľov a vychovávateľky
 • Knižnica pre mládež mesta Košice, pobočka Nezábudka
  – vzdelávací program pre klientov knižnice domovov sociálnych služieb na ul. Kmeťová a Park mládeže v Košiciach
 • Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
  – tréningy pamäti pre seniorov
  – vzdelávací program pre zdravotnícky a sociálny personál
Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.