Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


O nás
Centrála     Pobočka     Fotoalbum     Zamestnanci     Podporili nás
Čo robíme?

Pôsobíme v Košiciach od roku 1994, kedy sme boli zriadení ako príspevková organizácia mesta Košice. Sme sociálno-zdravotnícke zariadenie, poskytujeme ambulantné psychologické, psychiatrické a poradenské služby najmä pre dospelých, skupinovú terapiu pre dlhodobo psychicky chorých, kurzy a školenia, sociálne poradenstvo a prevenciu.

Naším hlavným cieľom je reintegrácia, najmä ľudí ohrozených psychickým ochorením, do bežného života. V spolupráci s mestom Košice sme otvorili pobočku v lokalite malometrážnych bytov pre dôchodcov, súčasťou nej je aj Informačná kancelária pre seniorov, kde seniorom poskytneme poradenstvo a informácie. Získali sme štatút Chráneného pracoviska pre občana so zdravotným postihnutím.

Ďalšie aktivity
  • Nadväzujeme spoluprácu s organizáciami a verejnými inštitúciami, kde poskytujeme na základe dohôd zdravotnú starostlivosť alebo lektorské služby (Detský domov v Košickej Novej Vsi a Nižnej Kamenici, OZ Maják v Ždani, Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice...)
  • Od roku 2007 koordinujeme a zabezpečujeme Príležitostné práce pre mesto Košice, ktorými sa dosahuje znižovanie dlhov na nájomnom občanov v lokalitách ohrozených sociálnym vylúčením a príležitostní pracovníci získavajú pracovné návyky
  • Sme členom neformálnej skupiny Sociálna platforma podporujúcej komunitný a sociálny rozvoj
  • Sme členom Prierezovej skupiny Jednotnej koordinácie projektov mesta Košice
  • Sme členom Krízového intervenčného tímu mesta Košice, zabezpečujeme psychologickú a psychosociálnu pomoc
  • Od roku 2006 pomáhame dlhodobo nezamestnaným získavať pracovné návyky a zručnosti formou aktivačných prác na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
  • Študenti SŠ alebo VŠ odborov psychológia, sociálna práca, andragogika, verejná správa u nás vykonávajú študentskú prax
Pomáhame ľuďom...
  • ktorí sa ocitli v zložitých životných situáciách, nevedia ako ich riešiť, na koho sa obrátiť
  • ktorí sú v núdzi, nezamestnaní, majú nepriaznivý zdravotný stav, ťažké zdravotné postihnutie
  • ktorých trápia duševné ťažkosti, závislosť, stres, osobné, vzťahové problémy, sú osamelí, a pod.
Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.