Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Štyri v jednom pre aktivitu seniorov

Projekt predstavuje preventívny, vzdelávací a sebarozvojový program pre seniorov Košíc zameraný na zlepšenie povedomia o zdraví, podporu a rozvoj mentálnych funkcií a vlastných schopností. Projektový zámer umožnil seniorom v teoretickej časti projektu získať kvalifikované informácie o prevencii duševných chorôb v starobe a ochrane vlastného zdravia. V tréningovej časti si zaujímavou formou precvičili a rozvinuli zmyslové a pamäťové procesy i pomocou počítača a internetu. Blokom arteterapie a muzikoterapie sa obohatili o sebazážitok rozvíjajúci ich vnútorný potenciál. Projekt celkovo podporil samostatnosť, nabádal k starostlivosti a zodpovednosti za svoje aktívne mentálne starnutie a ovplyvňovaniu vlastnej kvality života. Tréningy v skupine podporili nové sociálne kontakty a pocit začlenenia sa do spoločnosti.

V Psychosociálnom centre pôsobia skúsení odborníci zo zdravotníckej a sociálnej oblasti, konkrétne z oblasti psychiatrie, klinickej psychológie, sociálnej práce. Organizačne aj prakticky majú skúsenosť s realizovaním kurzov arteterapie, trénovania pamäti aj muzikoterapie. V rámci klientely prichádzajú do kontaktu so seniormi pri každodennej práci, vysunuté pracovisko, pobočka, je umiestnené v lokalite malometrážnych bytov pre seniorov a je v ňom zriadená Informačná kancelária pre seniorov.

Pri plánovaní a realizovaní projektov spolupracujeme s organizáciami pôsobiacimi vo verejnoprospešnej oblasti, snažíme sa podporiť vzájomnú spoluprácu a zabezpečiť efektivitu projektov. Aj spolupracujúci partner tohto projektu vychádza zo zámeru projektu, spolupráca s OZ Podané ruky je dlhodobá, našim spoločným cieľom je starostlivosť o duševné a sociálne zdravie seniorov. V rámci projektu sme spolupracovali s organizáciami združujúcimi dôchodcov a seniorov, prostredníctvom nich sme informovali seniorov Košíc o projekte.

Projekt sa uskutočnil v rámci grantového programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange v rokoch 2009 – 2010 a pozostával z prednášok a blokov tréningových cvičení doplnených o bloky arteterapie a muzikoterapie. Cieľom projektu bolo zmobilizovať seniorov a podporiť ich zdravé starnutie.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.