Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Balíček vitality

Projektovým zámerom je preventívny, vzdelávací a sebarozvojový program pre seniorov, zameraný na podporu a rozvoj fyzických ako aj mentálnych schopností. Projektový zámer umožnil seniorom v teoretickej časti získať kvalifikované informácie od odborníkov (psychiatra, psychológa) o zásadách prežitia zdravej staroby. V praktickej časti budú mať seniori príležitosť za pomoci vycvičených psov na canisterapiu sebazážitkovou formou podporiť rozvoj svojich fyzických, zmyslových ako aj citových schopností. Taktiež za pomoci kníh v biblioterapii a pri tréningoch pamäte rozvinuli a podporili svoj vnútorný potenciál ako aj pamäťové zručnosti. Projekt podporil u seniorov vytváranie nových sociálnych kontaktov, samostatnosť, zodpovednosť a aktívne starnutie s čo najvyššou mierou kvality života.

Cieľmi projektu boli:

  • Podpora fyzického zdravia, aktívneho starnutia a kvality života.
  • Vzdelávanie seniorov.
  • Podpora mentálnych zručností za pomoci trénovania pamäti a biblioterapiou.
  • Rozvoj vnútorného potenciálu, podpora vlastných schopností a samostatnosti seniorov.
  • Posilnenie sociálneho kontaktu a zníženie rizika sociálneho vylúčenia.
  • Informovanie verejnosti prostredníctvom webovej stránky, letákov o možnostiach odbornej pomoci v starobe.
  • Prehĺbenie osobného kontaktu PSC so seniorskou populáciou.

Projekt bol podporený Nadáciou Orange v rámci grantového programu Zelená pre seniorov v roku 2011.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.