Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Podané ruky

PROJEKT PODANÉ RUKY realizovaný od 01.12.2004 do 31.04.2006
Popis projektu:
Projekt je zameraný na osobnostnú a sociálnu identifikáciu problémov u dlhodobo nezamestnaných žien a dlhodobo nezamestnaných s prejavmi narušenia duševného zdravia. Po skončení diagnostiky, pod vedením tútora, si klienti zostavili individuálny akčný plán na zlepšenie zamestnateľnosti. Nácvikom sociálnych a profesijných zručnosti sme sa snažili zvýšiť socializáciu a adaptabilitu klientov a súčasne ich zapojili do obnovy samoobslužných činnosti: varenie, pranie, upratovanie, nákupy a hospodárenie. Zvýšením samobslužnosti sa postarajú sami o seba a iné osoby. Nacvičené zručnosti môžu uplatniť v obslužných činnostiach pre prestárlych občanov, resp. ako sociálni pracovníci. Klienti, ktorí vyžadovali dlhodobejšie pôsobenie zotrvali pracovať v rehabilitačnom centre Občianskeho združenia Podané ruky, a tým sme zamedzili recidíve vylúčenia zo spoločnosti. Celej realizácii projektu predchádzali prípravy v rámci ktorých Magistrát mesta Košice, ktorý realizoval Seminár o riešení problémov v meste, kde bola analyzovaná potreba sociálnych služieb, pomoci ľuďom v hmotnej núdzi a a hlavne margilizovaným skupinám. Následne Magistrát mesta Košice , sociálny odbor realizoval v období máj- jún 2004 stretnutia s poskytovateľmi sociálnych služieb, kde sa už hovorilo o možnostiach vytvárania partnerstiev a prebehli predbežné rozhovory s jednotlivými partnermi. Bol zostavený projekt, ktorý sa špecifikoval pri besedách a stretnutiach v PSC a v Domove pre osamelých rodičov o existujúcich problémoch zamestnať sa, vzdelávaní a možnostiach zmeniť súčasnú situáciu a boli vyplnené dotazníky záujmu . Dňa 06. 08.04 bol projekt predstavený v PSC a v Domove pre osamelých rodičov a bol prijatý komunitou. Dňa 06. 08.04 bol celý projekt predstavený aj zástupcom komunity partnerov a spolupracujúcim na projekte, kde boli ešte stanovené zmeny, ktoré boli zakomponované do projektu.
Ciele projektu:
Projekt sledoval globálny cieľ Sektorového operačného programu Ľudské zdroje, ktorým je „Rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile“ prostredníctvom identifikácie a komplexného riešenia problémov dlhodobo nezamestnaných a dlhodobo nezamestnaných s prejavmi narušenia duševného zdravia. Prispôsobili sme prípravu uchádzačov o zamestnanie tak, aby sa neopakovalo vylúčenie zo spoločnosti pozdvihnutím sebavedomia a tréningom zamestnaneckých a samoobslužných zručností, ako aj prácou v rehabilitačnom centre.

Projekt sledoval splnenie špecifických cieľov; • vypracovanie a uplatňovanie individuálneho akčného plánu účastníka projektu • príprava klientov na zabezpečenie samoobslužných činnosti • socializácia a adaptabilita • uvedomenie si významu vlastnej iniciatívy pri uplatnení sa na trhu práce • tútoring ľudí s prejavmi narušenia duševného zdravia počas nácvikov a aj po nástupe do práce • príprava na prácu v rehabilitačnom centre Občianskeho združenia Podané ruky

Podľa výskumov a štatistík dlhodobá nezamestnanosť spôsobuje vylúčenie zo spoločnosti, prispieva k strate pracovného stereotypu, vedie k strate dôvery, že sa ešte zamestnajú, depresiám a úzkosti, či apatii hľadať si voľné miesta. Depresie a úzkosti vyúsťujú k narušeniu duševného zdravia. Deriváciou zabezpečenia základných potrieb: strava, bývanie, bezpečia, uznanie sa duševné zdravie veľmi narúša a dlhodobo nezamestnaní bez poskytnutia pomoci ešte viac upadajú. Pre nedostatok sebadôvery nevyhľadávajú ani odbornú pomoc. Prostredníctvom vzdelávania a poradenstva nastáva rozvoj ľudských zdrojov, zvyšovanie flexibility pracovnej sily a tá prispieva k zvyšovaniu sociálnej stability. Zamestnateľnosť cieľovej skupiny sa posilní sprostredkovaním základných zamestnaneckých zručností, ktoré sa v poslednom čase stávajú limitujúcim faktorom pracovného uplatnenie vo všetkých profesiách. Práca v rehabilitačnom centre pomohla klientom udržiavať získané zručnosti a sebavedomie, zjednodušila prechod do pracovného pomeru. Dlhodobo evidovaní nezamestnaní UPSVAR sú najpočetnejšou skupinou sociálne vylúčených. Skupinu charakterizujú slabé stránky:
Nesamostatnosť v obslužných činnostiach. Závislosť na podpore komunity, alebo rodiny.
Neuvedomovanie si svojich možnosti zamestnať sa, apatia voči hľadaniu zamestnania. Izolovanosť a handicap pri vstupe na trh práce.

Do projektu bolo zapojených 60 klientov.
Aktivity projektu:

A1. Medializácia možnosti zapojenia sa do projektu.
Trvanie: po dobu jedného mesiaca

A2. Identifikácia: psychologická a sociálna diagnostika najmenej u 60 klientov s cieľom zostavenia individuálnych akčných plánov klientov.
Trvanie : po dobu 2 mesiacov (až do naplnenia predpokladaného zapojenia 60 klientov)

A3. Vytvorenie a práca facilitačných skupín, ktoré zastrešuje tútor.
Trvanie: po dobu trvania projektu a ak sa klient rozhodne, tak aj po skončení po dobu jedného roku.

A4. Tréning sociálnych a zamestnaneckých zručností u 45 klientov:
Metodológia: použité boli metódy: prednáška riadený rozhovor, rozhovor, prezentácia, syndikát, hranie rolí, prípadová analýza, práca v malých skupinách, uvoľňovacie techniky: energizujúce hry, meditácia , hudba, výtvarné umenie.
Trvanie : 40 hodín, práca so skupinou, vzhľadom na zaťažiteľnosť klientov, denne 8 vyučovacích hodín (45 min) .

A5. Nácvik samoobslužných činnosti pre 40 klientov :
Metodológia: prednáška, názorne ukážky, nácvik zručnosti
Trvanie: 36 hodín, práca ,vzhľadom na zaťažiteľnosť klientov, denne 8 vyučovacie hodiny (45 min).

A6. Práca v rehabilitačnom centre 25 klientov:
Metodológia: prednáška, názorne ukážky, nácvik zručnosti
Trvanie : práca so skupinou trvala 85 dní, vzhľadom na zaťažiteľnosť klientov 8 vyučovacie hodiny (po 45 min). Workschop o výsledkoch projektu za účasti všetkých realizátorov projektu.
Metodológia: prezentácia, diskusia

Vytvorenie webových stránok o výsledkoch projektu a nástenky v PSC,
Trvanie : počas celého roku 2006
Zaverečná hodnotiaca správa projektu
Termín: po skončení projektu roku 2006

Monitoring priebežne formou mesačných správ žiadateľa - Psychosociálne centrum

Výstupy aktivít projektu (v priebehu projektu):

Kvantitatívne :
A1: :Zapojenie 60 klientov
Ukazovateľ / počet
60 dohôd s klientmi

A2, Psychologická , sociálna diagnostika a vytvorenie Individuálnych akčných plánov
Ukazovateľ / počet: 60 diagnostík, 60 akčných plánov

A3: Facilitačné skupiny
Zapojenie 45 klientov, vytvorenie 2 skupín s tútorom
Ukazovateľ/Počet: 45 kazuistík

A4:Zapojenie 45 klientov Sociálno- psychologického kurzu
Ukazovateľ / počet: 45certifikátov o úspešnom absolvovaní tréningu

A5:Zapojenie 40 klientov do nácviku samoobslužných činnosti
Ukazovateľ / počet: 40 praktické výstupy zo zvládnutia nácviku

A6:Práca v rehabilitačnom centre
Ukazovateľ / počet: 85 dní bude 25 klientov pracovať

Kvalitatívne:
1.Zlepšilo sa emocionálne ladenie ,zvýšila sa motivácia a asertivita, merané psychologickými testmi a výsledkami z dotazníkov klientov u 70%
2. Zlepšila sa možnosť zamestnať sa u dlhodobo nezamestnaných všetci klienti sa uchádzali o pracovné miesto formou podania písomnej žiadosti
3. Zlepšil sa vzťah k učeniu a zodpovednému prístupu ku svojej budúcnosti . 10 klientov sa v priebehu realizácie projektu zamestnalo. 10 klientov požiadalo UPSVAR o možnosť rekvalifikovať sa na opatrovateľa alebo terénneho sociálneho pracovníka a tým získať možnosť zamestnať sa v rámci poskytovania sociálnych služieb mesta
Dopad projektu na komunitu
Projekt „Podané ruky" je relevantný k všeobecnému cieľu programu Sektorového operačného programu (SOP) rozvoja ľudských zdrojov a z Fondu sociálneho rozvoja (FSR). Prostredníctvom informačných, poradenských a motivačných programov prispel k posilneniu zamestnateľnosti účastníkov projektu a tiež k posilneniu ekonomickej a sociálnej súdržnosti regiónu. Projekt bol relevantný vo vzťahu k Opatreniu č. 2.1_ SOP L Z Zvýšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením i prostredníctvom zvolených oprávnených aktivít.Projekt posilnil zamestnateľnosť cieľovej skupiny aj vďaka sprostredkovaniu základných zamestnaneckých zručností, ktoré sa v poslednom čase stávajú limitujúcim faktorom pracovného uplatnenie vo všetkých profesiách zameraných na sociálnu prácu. Jednotlivé aktivity projektu boli navrhnuté so zreteľom na individualizáciu poradenských služieb a potrieb klientov. Skvalitnilo sa bývanie v Domov pre osamelých rodičov v a nepriamo sa skvalitnili medziľudské vzťahy, teda život v komunite. Zlepšila sa zamestnateľnosť dlhodobo evidovaných nezamestnaných a zvýšla sa ich integračná schopnosť.
Záverečná monitorovacia správa

Názov organizácie: Psychosociálne centrum
Názov projektu: Podané ruky
Číslo projektu: FSR/2004/01-1-K2-KE002
Adresa organizácie: Jegorovovo námestie 5, 040 22 Košice
Kontaktná osoba: PhDr. Miroslava Heráková
Kontakt (tel., email ): 055/6719358, 055/6719359, pscentrumke@gmail.com
Zodpovedný za realizáciu projektu: PhDr. Miroslava Heráková

1) Napĺňanie cieľov projektu: Projekt Podané ruky sleduje globálny cieľ Sektorového operačného programu Ľudské zdroje, ktorým je „rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile“ prostredníctvom identifikácie a komplexného riešenia problémov dlhodobo nezamestnaných a dlhodobo nezamestnaných s prejavmi narušenia duševného zdravia.

2) Skutočné zapojenie cieľovej skupiny v porovnaní s projektovým zámerom v jednotlivých aktivitách prebehlo v súlade s časovým harmonogramom projektu. Počas doby trvania tréningu sociálnych a zamestnaneckých zručností, nám z projektu odstúpili dvaja klienti. V rehabilitačnom centre v období od mesiaca máj až do ukončenia plánovaných aktivít projektu do 01.12.2005 nám zotrvalo v projekte osemnásť klientov, ktorí ukončili projekt k 30.11.2006 získaním osvedčenia o jeho absolvovaní. V priebehu mesiacov september a október došlo k ukončeniu aktivít projektu u dvoch klientov z dôvodu dlhodobých zdravotných problémov. Celkovo počas doby trvania aktivít projektu sa podarilo zamestnať k 30.11.2006 deviatim klientom. Spolupráca a pomoc absolventom projektu ukončením jeho aktivít sa ďalej vyvíja a ďalšia klientka v mesiaci január 2006 získala živnostenský list v oblasti poskytovania opatrovateľskej činnosti a druhá klientka sa rozhodla študovať na sociálnej akadémii.

3) Dodržanie časového harmonogramu a realizácie plánovaných aktivít: Vzhľadom na posun celej realizácie projektu o mesiac t.j. na december 2004 sa uskutočnili aktivity podľa časového harmonogramu projektu. V decembri sme uskutočnili medializáciu projektu s Mgr. Richnavskou a oznámili o začatí projektu na webovej stránke PSC. Dňa 12.01.05 sa uskutočnilo stretnutie partnerov a spolupracujúcich inštitúcií. Na návrh odborníkov z médií sme presunuli tlačovú konferenciu až o sto dní z dôvodu vyjadrenia sa klientov k projektu. Tlačová konferencia sa uskutočnila 12.07.2005 v priestoroch PSC. (viď správa). V dňoch 31.01., 01.02., 02.02., 03.02. roku 2005 sme uskutočnili stretnutia dlhodobo nezamestnaných a ľudí v krízových životných situáciách poskytovaným sociálne poradenstvo v PSC, počas ktorých prebiehalo diagnostikovanie psychodiagnostickými testmi. V dňoch 04.02., 08.02., 09.02. a 12.02. 2005 sa uskutočnilo diagnostikovanie klientov. Na základe výsledkov psychodiagnostických testov bol uskutočnený predbežný výber klientov vhodných na zapojenie sa do projektu. Celkovo sme uskutočnili osem stretnutí pre vypracovanie psychodiagnostických testov uchádzačov pre projekt Podané ruky.

NP č. VI.11220100001 FSR/2004/01-1-K2-KE002 19/2004/01M

V dňoch 14.02.2005 až 15.03.2004 sa uskutočnilo vzdelávanie klientov zapojených do projektu. Vzdelávanie uskutočnila Rada pre poradenstvo v sociálnej práci pod vedením PhDr. Júlie Čechovej za pomoci lektorov - odborníkov. Vzdelávanie bolo zamerané na tréning sociálnych a zamestnaneckých zručností do ktorého sa zapojilo 45 klientov . Každý z účastníkov absolvoval 40 hodín vzdelávania, po ktorom mu bolo slávnostne odovzdané Osvedčenie o úspešnom ukončení vzdelávacej aktivity „Kurz zamestnaneckých a sociálnych zručností“ . Dňom 16.03.2005 sa 30 uchádzačov zapojilo do aktivity A4 projektu Podané ruky. Bol zahájený nácvik samoobslužných činností v rámci ktorého sa naučili formou prednášok ako aj praktických ukážok a nácvikom zručností. Zo skupín odišli uchádzači, ktorí sa rozhodli nepokračovať v projekte z rôznych dôvodov. Celá aktivita trvala v termíne od 16.03.2005 do 31.03.2005 pod vedením tútorov. Na záver každý klient získal potvrdenie o úspešnom absolvovaní samoobslužných činností. Z dôvodu odchodu z organizácie jedného z tútorov projektu PhDr. Michala Oláha došlo k preobsadeniu tejto funkcie Máriou Papáčovou. Z toho istého dôvodu došlo k preobsadeniu aj účtovných prác Janette Takáčovou. Taktiež koordinátor projektu PhDr. M.Fiľakovská poverila svojim zastupovaním Mgr. Silviu Bartošovú. Dňa 31.03.2005 sme uskutočnili osobné stretnutie s lokálnym koordinátorom Ing. Harčarikom na FSR v Košiciach o ďalšom postupe popudom ktorého bolo zaslanie otvoreného listu o vzniknutej situácii a jej riešení v projektoch. Účtovníčka s administrátorkou absolvovali školenie k postupu nového vyúčtovania zálohovej platby s p. Komjatiovou. Dňom 01.04.2005 do 30.11.2005 sa 25 uchádzačov zapojilo na základe podpísanej dohody o zotrvaní v projekte do aktivít v rehabilitačnom centre. Vytvorili sme skupiny , s ktorými pracovali arteterapeuti, keramikár, výtvarník a iní. Skupiny boli pod odborným dohľadom a vedené tútormi. Metodológia práce bola vedená vo forme prednášok na ktoré nadväzovali názorné ukážky a na záver si klienti otestovali prakticky svoju zručnosť. Vzhľadom na oddialené možnosti čerpania finančných prostriedkov projektu, sme riešili frekvenciu prác v rehabilitačnom centre s klientami na každý druhý deň v týždni. V rámci prípravy klientov pre terénnu prácu klienti pravidelne navštevovali artterapiu a skupinovú prácu s deťmi v Detskom domove v Košickej novej Vsi. Ďalší klienti v rámci nácviku jednoduchých obslužných činností pre prestárlych občanov sa zapojili do práce s klientmi v Domove dôchodcov a v závere projektu v mesiacoch september –november pracovali ako pomocní terénni pomocníci našim odborníkom s obyvateľmi malometrážnych bytov. V rámci mimopracovnej činnosti v dielni sa klienti aktívne zúčastňovali relaxácie, psychologických hier, prednášok a besied za podpory pomocného sociálneho pracovníka. V rámci rehabilitačných dielní v mesiaci máj prebiehali činnosti podľa časového harmonogramu. Klienti sa oboznámili s prácou v keramickej dielni a v krajčírskej dielni. Práca v rehabilitačnej dielni prebiehala až do ukončenia aktivít projektu podľa harmonogramu. Absolvovali aj základy práce s počítačom a Internetom, čo zároveň slúžilo k vyhľadávaniu informácií o voľných pracovných príležitostiach a následne podaných žiadostiach o pracovný pomer.

NP č. VI.11220100001 FSR/2004/01-1-K2-KE002 19/2004/01M

Dňom 30.11.2005 boli aktivity slávnostne ukončené odovzdaním osvedčenia klientom na spoločnom stretnutí všetkých organizácií participujúcich na projekte. Na stretnutí všetci prítomní zhodnotili priebeh projektu. Zároveň počas projektu s každým uchádzačom bola podpísaná Dohoda o zabezpečení a absolvovaní projektu č. FSR/2004/01-1-K2-KE002 v zmysle Sektorového OP Ľudské zdroje na roky 2004-2006 medzi ÚPSVaR a jednotlivými uchádzačmi na obdobie ich zotrvania v projekte. Na jej základe každému klientovi -poberateľovi príspevku v hmotnej núdzi bol priznaný aktivačný príspevok. 4) Vyhodnotenie kvalitatívnych a kvantitatívnych dopadov v projekte: Klientom projektu prospela aj práca v komunite, kde boli nabádaní k súdržnosti a k prejaveniu svojich schopností a zručností. Dôkazom toho je, že naši deviati dlho nezamestnaní klienti sa zamestnali . Počet klientov v jednotlivých aktivitách a podmienky, ktoré sme si predsavzali na začiatku projektu, boli splnené a dodržané. Kvantitatívne podmienky projektu boli taktiež splnené , vytvorili sme 60 diagnostík a akčných plánov klientov, zapojili 45 klientov do facilitačných skupín pod vedením tútorov a vytvorili 45 kazuistík. Po absolvovaní sociálnopsychologického kurzu bolo vydaných 45 certifikátov o úspešnom absolvovaní tréningu. 40 klientov absolvovalo praktické nácviky samoobslužných činností a následne 85 dní 25 klientov pracovalo v rehabilitačnom centre. Kvalitatívne sa zlepšilo emocionálne ladenie, zvýšila sa motivácia a asertivita klientov, empatia ale aj pravidelnosť v dochádzke. Výsledky boli merateľné psychologickými testami a dotazníkmi. Všetci klienti sa v septembri 2005 uchádzali o pracovné miesto formou podania žiadosti. Zlepšil sa vzťah k učeniu a zodpovednému prístupu ku svojej budúcnosti. 10 klientov požiadalo ÚPSVaR o možnosť rekvalifikovať sa na opatrovateľa alebo terénneho sociálneho pracovníka a tým získať možnosť zamestnať sa v rámci poskytovania sociálnych služieb mesta. Výsledkom ich snaženia bol dôkaz, že dvaja klienti pokračujú doktorantským štúdiom, jedna klientka sa samozamestnala ako živnostník, traja klienti budú pôsobiť v rámci ZOS mesta ako pomocníci a deviati klienti si našli zamestnanie. 5) Čerpanie rozpočtu v nadväznosti na časový harmonogram, dodržanie schválených zmien v rozpočte, efektívnosť vzhľadom k realizovaným aktivitám : Na zariadenie/vybavenie bola vyčerpaná suma 51 540SK, na služby bola schválená suma 90 960, ktorej časť sme z dôvodu nedočerpania presunuli v rámci položiek a ponížili na sumu 66000,- Sk k 30.01.2006. Položku ostatné náklady, na ktorú sme mali schválenú sumu 41 500SK, sme vyčerpali a zároveň ju navýšili po schválení na sumu 53130,- k 18.11.20006 a k 30.1.2006 na sumu 77 595,-Sk v rámci presunov medzi položkami. Čo sa týka položky výdavky cieľovej skupiny, na cestovné sme mali schválenú sumu vo výške 76 296SK, ktorú sme nevyčerpali. Zariadenie a vybavenie sme obstarali v sume 62 590SK, na služby nám bolo vyčlenené 116 300,my sme vyčerpali sumu 104 670,-SK(táto položka bola ponížená a presunutá do druhej položky) , na nákup materiálu sme využili finančné prostriedky v sume 19 100,-Sk (aj v tejto položke došlo k presunu prostriedkov z 32 000 SK z dôvodu nulových financií počas aktivity samoobslužných činností. Od 22.2 .05 -27.5.05 sme nedostali finančné prostriedky, ktoré boli nutné na úhradu nákladov na materiál.

NP č. VI.11220100001 FSR/2004/01-1-K2-KE002 19/2004/01M

V mesiaci apríl 2005 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky vzhľadom na vzniknutú situáciu týkajúcu sa pozastavenia vyúčtovania FSR. Na účte projektu boli minimálne finančné prostriedky nepostačujúce na čerpanie aktivít. Vzhľadom na skutočnosť, že II. zálohová platba pre projekt Podané ruky bola poskytnutá koncom mesiaca máj 2005, a FSR bola schválená refundácia finančných prostriedkov, boli použité prostriedky z organizácie PSC – realizátor projektu. Bol zakúpený šijací stroj v sume 4990,-Sk v súlade s rozpočtom projektu a zakúpený nevyhnutný materiál pre rehabilitačnú krajčírsku dielňu 1981,50-Sk. Tieto náklady boli následne refundované. Dňa 27.05.2005 sme mohli čerpať ďalšiu zálohovú platbu, ktorú sme využili na uhradenie podĺžností voči dodávateľom, vyplatené bolo cestovné cieľovej skupine a bol zakúpený materiál pre rehabilitačné centrum. Ďalšiu zálohovú platbu sme získali 05.12.2005 z ktorej sa uhradili faktúry a vyplatili sa mzdové náklady s príslušnými odvodmi za projektový tím. Dňa 30.01.2006 sme požiadali o ďalšie predlženie projektu do 30.04.2006 a zároveň o presun nedočerpaných prostriedkov.(viď príloha- žiadosti). Dôvodom je , že prostriedky na prenájom a leasing zariadenia nie je možné vyčerpať, pretože majetok je vlastníctvom žiadateľa. Ďalší presun sa týka prepracovania vyúčtovania všetkých zálohových platieb a tým aj časovej náročnosti účtovníka a administrátora. 6) Reálne zapojenie partnerov do prípravy, realizácie projektu : Uskutočnili sme stretnutie partnerov a spolupracujúcich inštitúcií dňa 12. 1. 2005, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia Krízového strediska, ÚPSVaR a Magistrátu mesta Košice, školiacej organizácie Rady pre poradenstvo v sociálnej práci a Občianskeho združenia Podané ruky. ÚPSVaR - Kontaktná osoba: Ing. M. Majerníková Magistrát mesta Košice - Kontaktná osoba: Mgr. M. Háber Krízové stredisko pre osamelých rodičov - Kontaktná osoba Mgr. Silvia Bartošová Rada pre poradenstvo v sociálnej práci - Kontaktná osoba PhDr. J. Čechová Bola dohodnutá učebná osnova pre sociálno psychologický kurz aj finančné ohodnotenie ako aj presný termín začatia sociálno psychologického kurzu .Cenové relácie Rady pre poradenstvo v sociálnej oblasti : 405 Sk + 19 % odvody = 500 Sk na hodinu / vrátane odmeny pre skúšobnú komisiu /. OZ Podané ruky - Kontaktná osoba: Ing. Z.Madárová Zapojenie spolupracujúcich organizácií sa uskutočnilo v súlade s harmonogramom projektu. Záverečný workshop nebolo možné uskutočniť vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov. Priebeh aj výsledky projektu sú priebežne prezentované na www stránke organizácie.

Dátum: 28.02.2006
Správu vyhotovil : Ing. Zuzana Madárová
Správu schválil: PhDr. M. Heráková
Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.