Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Príležitostné práce PSC

Psychosociálne centrum (PSC) od roku 2007 realizuje výkon príležitostných prác (PP) v rámci Koncepcie riešenia problémov v lokalitách s vysokou koncentráciou osôb ohrozených sociálnym vylúčením. Jedná sa najmä o osoby marginalizovanej rómskej komunity (rómskeho etnika) žijúcich v lokalite Luník IX a Demeter v Košiciach. Príležitostné práce sa realizujú v spolupráci s mestskými podnikmi.

PSC je v tomto procese zodpovedné za komunikáciu s mestskými podnikmi, ktoré sú v úlohe zamestnávateľov, administráciu, nábor záujemcov, základné poučenie záujemcov o PP a za riešenie problémov, ktoré sa v procese zamestnávania na strane zamestnancov alebo zamestnávateľa vyskytnú.

Príležitostné práce je možné považovať za efektívny nástroj na riešenie problémov v lokalitách s vysokou koncentráciou osôb ohrozených sociálnym vylúčením a to z nasledujúcich dôvodov:

  • vykonávaním PP získavajú títo občania pracovné zručnosti prípadne si ich udržiavajú,
  • vedome sa podieľajú na splácaní svojho dlhu voči mestu na nájomnom a komunálnom odpade,
  • aktívne sa podieľajú na riešení svojej bytovej, ekonomickej a sociálnej situácii,
  • zlepšuje sa spolupráca medzi Komunitným centrom, Nízkoprahovým denným centrom pre deti a rodinu na Luníku IX a občanmi z danej lokality.

V rámci konceptu PP sú vykonávané nasledovné pracovné činnosti: pomocné záhradnícke a iné práce pri údržbe a úprave verejnej zelene v MČ Západ a MČ Ťahanovce (zametanie, hrabanie lístia, odhŕňanie snehu a pod.), vykonávanie pomocných prác pri údržbe verejných priestranstiev a čistenie priestorov v rámci kultúrnych podujatí mesta, sťahovanie skladov, čistenie a údržba parkovísk v Starom meste, čistenie lesoparku od odpadkov pred začatím a po ukončení turistickej sezóny, pomoc vo výchovno-vzdelávacom procese a iné pomocné práce pre mestské podniky.

Záujem o zabezpečenie výkonu PP prejavili a pracovný výkon uchádzačov o PP využili mestské podniky:

  • Správa mestskej zelene v Košiciach,
  • Knižnica pre mládež mesta Košice,
  • K13 – Košické kultúrne centrá,
  • Mestské lesy Košice a. s.,
  • Správa majetku mesta Košice s. r. o.,
  • Materská škola Hrebendova 5.

Za pridelené finančné prostriedky na realizovanie koncepcie PP ďakujeme Magistrátu mesta Košice.

Poďakovanie za vzájomnú spoluprácu patrí pracovníkom Referátu sociálnych vecí a sociálnym pracovníkom v Komunitnom centre a Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu v MČ Luník IX.

Zároveň ďakujeme za spoluprácu všetkým mestským podnikom, ktoré sa zapojili a zapájajú do zamestnávania v rámci koncepcie PP.

Kontakt
Psychosociálne centrum – pobočka
Južná trieda 23, 040 01 Košice
mobil: 0949 404 981
tel.: 055/678 45 20

e-mail: juznatrieda@pscentrum.sk

Zamestnanci PSC

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.