Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Výchovno vzdelávacie plány PSC

Prevencia je jednou z dôležitých prvkov v sociálnej práci, sociálneho vzdelávania a v neposlednom rade jednou z hlavných metód sociálneho poradenstva.

Od roku 2012 Psychosociálne centrum (PSC) na základe požiadavky mesta Košice realizuje Výchovnovzdelávacie plány (VVP) v rámci koncepcie riešenia problémov v lokalitách s vysokou koncentráciou osôb ohrozených sociálnym vylúčením. Jedná sa najmä o osoby marginalizovanej rómskej komunity žijúcich v lokalite Luník IX.

Aktivity v rámci VVP sú zamerané hlavne na rómskych rodičov z MČ Luník IX, ktorým hrozí, prípadne už u nich došlo k odobratiu dieťaťa/detí z osobnej starostlivosti do náhradnej starostlivosti na základe výskytu rôznych patologických sociálnych javov (nedostatočná starostlivosť, problémy vo výchove, záškoláctvo, užívanie psychotropných látok, drobné priestupky, zanedbané základné očkovanie, strava a i.).

V týchto rodinách častokrát dochádza na základe zmien legislatívy k pozastaveniu alebo zníženiu rôznych štátnych príspevkov a sociálnych dávok z vyššie spomínaných dôvodov. Stratou ktoréhokoľvek finančného príspevku, ktorý častokrát tvorí jediný zdroj príjmu rodiny, sa strácajú ďalšie dôležité súčasti správneho fungovania v spoločnosti nemožnosťou uspokojovať základné životné potreby (nájom, strava, lieky, hygiena, oblečenie atď.).

Na základe vyššie spomínaných faktorov sa táto cieľová skupina dostáva do zložitej sociálnej situácie, ktorú musí spoločnosť často riešiť radikálnymi zásahmi do rodiny už spomínaným odobratím detí do ústavnej starostlivosti.

Stretnutia VVP sú vedené formou diskusií (rozhovorov), počas ktorých sú informácie smerom ku klientom/rodičom posúvané zrozumiteľne a jednoducho s využitím média (notebook) a podložené obrazovou formou (prezentácia obrázkov a video ukážok a pod.).

Sociálni pracovníci PSC sa u rodičov zameriavajú hlavne na potreby dieťaťa, základy zdravého stravovania, jeho vzdelávanie (prevencia záškoláctva) a venujú sa aj témam finančnej gramotnosti (napr. rozdeľovaniu príjmu, nakupovanie stravy a pod.) s dôrazom na prevenciu pred finančnou deštrukciou rodiny (rýchle pôžičky, úžera a pod.). Značný dôraz je kladený na následky používania psychotropných látok (fetovanie), na prevenciu a abstinenciu drog a alkoholu so zámerom, aby sa ich deti ale aj oni sami vyhli možným problémom (legislatívne, sociálne, zdravotné a pod.).

Mnohé tematické celky sú podložené informáciami, ktoré sú prístupné na internete na webových stránkach o danej problematike, ku ktorým však klienti nemajú umožnený prístup z dôvodu chýbajúcich technológií (absencia PC, internetového pripojenia, elektrickej energie a pod.).

Cieľom VVP je prostredníctvom neformálneho vzdelávania aktivizovať rodičov k zvýšenej starostlivosti o svoje deti, seba a okolie v ktorom žijú.

Odborná práca sociálnych pracovníkov PSC má pomáhať k rozširovaniu základných rodičovských zručností a tak prispievať k znižovaniu sociálnych patologických javov (napr. nižší počet odobratých detí rodičom, sanácia rodiny) v tejto lokalite, prípadne pomáhať zlepšiť podmienky života v tejto komunite.

VVP sa realizujú v priestoroch Komunitného centra (KC) na Krčméryho 2 v MČ Luník IX v úzkej spolupráci s komunitnými pracovníkmi, ktorí sú v denno dennom kontakte s cieľovou skupinou.

Na stretnutiach VVP sa PSC snaží zabezpečiť malé občerstvenie vo forme čajového sladkého a slaného pečiva vďaka oslovovaným sponzorom (v roku 2014 a 2015 – LABAŠ, s. r. o.).

Za pridelené finančné prostriedky na realizovanie koncepcie VVP ďakujeme Magistrátu mesta Košice.

Poďakovanie za vzájomnú spoluprácu patrí pracovníkom Magistrátu mesta Košice, Referátu sociálnych vecí a sociálnym pracovníkom v Komunitnom centre a Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu v MČ Luník IX.

Kontakt
Psychosociálne centrum – pobočka
Južná trieda 23, 040 01 Košice
mobil: 0949 404 981
tel.: 055/678 45 20

e-mail: juznatrieda@pscentrum.sk

Zamestnanci PSC

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.