Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Zariadenie núdzového bývania

Poslanie: Zariadenie núdzového bývania poskytuje sociálne služby, poradenstvo, ubytovanie na určitý čas a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov na zabezpečenie nevyhnutných podmienok, na uspokojovanie základných životných potrieb a na riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb.

Pôsobnosť: žiadatelia s trvalým pobytom v meste Košice a Košice – okolie.

Kapacita: 73 miest

Dĺžka pobytu: max. 2 roky

Forma pobytu: celodenná

Lokalita: MČ Košice Dargovských hrdinov, Adlerova č. 4, 8 poschodový panelový dom. Pre účely zariadenia je vyhradených 13 bytov a 4 garsónky.

Vybavenie: bytová jednotka pozostávajúca z izby vybavenej účelovým nábytkom, z kuchyne, hygienického zariadenia (WC, kúpeľňa) a chodby, ktoré utvárajú podmienky na prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva ako aj záujmovú činnosť.

Cieľová skupina: fyzická osoba ohrozená správaním iných fyzických osôb alebo ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb.


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Ubytovanie: 2-izbové byty a garzónky s príslušenstvom. Jeden 2-izbový byt obývajú 2 klienti (rodičia) s deťmi. Každý z nich má pridelenú jednu izbu. Spoločne užívajú kuchyňu, hygienické zariadenia (kúpeľňa, WC) a predsieň. Garzónku obýva jeden klient – rodič s dieťaťom. Izby sú zariadené štandardným lôžkovým a úložným nábytkom a základnými elektrickými spotrebičmi.

Sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov: poskytujeme formou základného a špecializovaného sociálneho poradenstva, individuálnou, alebo skupinovou formou so zreteľom pomôcť klientovi s rozvojom sociálnych, pracovných schopností a zručností, orientáciou na pracovnom trhu, prípravou písomností aj klienta na pracovný pohovor, plánovanie príjmov a výdavkov, komunikačných zručností, s podporu sebaobhajoby a samostatného nezávislého života, s budovaním sociálnej siete, s výberom optimálnej pomoci, formy alebo typu sociálnej služby a podobne.

Psychologické poradenstvo: poskytovanie krízovej intervencie a psychologickej pomoci pri zvládaní a prekonávaní krízovej životnej situácie klienta a s tým súvisiacich problémov v oblasti osobných, partnerských alebo rodinných vzťahov.

Iné služby: vytvorené podmienky na záujmovú činnosť, knižnica, PC a internet.


ZÁSADY a POSTUPY pri PRIJÍMANÍ KLIENTOV do ZNB

Postup pri prijímaní klientov

 • podanie žiadosti,
 • kompletizácia žiadosti,
 • prerokovanie v komisii pre prijímanie do ZNB,
 • uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb.

Podanie žiadosti
Žiadosť o poskytovaní sociálnych služieb v ZNB si môže podať fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Košice a Košice - okolie na základe vlastného rozhodnutia. Žiadosť je možné doručiť poštou alebo osobne priamo do zariadenia.

Kompletizácia žiadosti
Žiadosť musí obsahovať:

 • dôvody pre poskytovanie sociálnych služieb,
 • potvrdenie o príjmových pomeroch žiadateľa,
 • prešetrenie sociálnej situácie v rodine na ÚPSVaR, oddelenie sociálno-právnej ochrany podľa trvalého bydliska,
 • potvrdenie o evidencii na ÚPSVaR, príp. dôvod vyradenia,
 • lekárske potvrdenie,
 • v odôvodnených prípadoch je potrebné doložiť aj rozhodnutie súdu o vyživovacej povinnosti a jej plnení rodný list dieťaťa.

Na stiahnutie:

Komisia pre prijímanie do ZNB
Žiadosti o poskytnutie sociálnych služieb prejednáva odborná komisia ZNB, ktorá zasadá pravidelne jedenkrát mesačne, prípadne podľa potreby. na zasadnutie komisie sú prizvaní žiadatelia o poskytnutie sociálnej služby.
Odborná komisia sa oboznámi s prejednávanou žiadosťou a so sociálnou situáciou žiadateľa. Prizvaný žiadateľ sa k podanej žiadosti vyjadrí a poskytne členom komisie ďalšie potrebné informácie o svojej sociálnej situácii. Na základe zistených skutočností komisia predloží svoje stanovisko riaditeľke Psychosociálneho centra – Zariadenia núdzového bývania, ktorá rozhodne o poskytnutí resp. neposkytnutí sociálnych služieb v zariadení. V prípade, ak nie sú v zariadení voľné miesta, ZNB zaradí žiadosť do evidencie a žiadateľovi zašle písomné oznámenie o zaradení do evidencie žiadateľov.

Predvolanie k nástupu do ZNB
Po uvoľnení ubytovacieho miesta ZNB z poradovníka predvoláva k nástupu žiadateľov v poradí, v akom sú v evidencii zaevidovaní. Pred spísaním zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb je zariadenie povinné zistiť, či sa u žiadateľa nezmenili podmienky rozhodujúce na poskytovanie sociálnych služieb.

Evidencia žiadateľov
Zariadenie vedie evidenciu žiadateľov podľa poradia, v akom boli žiadosti doručené.

Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb
Pred nástupom do zariadenia je so žiadateľom uzatvorená písomná zmluva o poskytovaní sociálnych služieb a žiadateľ je oboznámený so všetkými potrebnými skutočnosťami.
Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb uzatvára so žiadateľom riaditeľ Psychosociálneho centra.

Úhrada za socialne služby
Úhrada za sociálne služby - bývanie v Zariadení núdzového bývania je stanovená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 130 z roku 2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta (Nariadenie o úhradách za sociálne služby) v platnom znení.

Právne normy

Kontakt:
vedúci Zariadenia núdzového bývania: Mgr. Ľubomír Soľák
mobil: 0944 554 522
tel.: 055/69 86 249
e-mail: znb@pscentrum.sk
Ako nás najdete

INFORMÁCIE PRE SPONZOROV a DARCOV

Ako môžete pomôcť rodičom a ich deťom v Zariadení núdzového bývania

Nepeňažné dary

 • potraviny,
 • hygienické a čistiace potreby,
 • oblečenie,
 • školské pomôcky a potreby,
 • knihy, hračky, športové potreby.

Peňažné dary

 • peňažná pomoc na uhradenie napr. pobyt v letnom tábore, školský výlet, záujmový krúžok,
 • peňažná pomoc na uhradenie zdravotnej a liečebnej starostlivosti, napr. závažné ochorenie, operácie, dlhodobá a finančne nákladná liečba, pobyt dieťaťa v špecializovanom zariadení,
 • finančný príspevok na zníženie zadĺženosti klienta (pôžičky, exekúcie),
 • finančný príspevok na zaplatenie úhrad za ubytovanie v ZNB.
Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.