Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Zamestnanci PSC

Mgr. Beáta Horváthová
- riaditeľka Psychosociálneho centra

Odborná kvalifikácia:
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta v Prešove
   - odbor: výchova a vzdelávanie dospelých, špecializácia sociálna práca
   - rok ukončenia: 1994

Kurzy a certifikáty:
Centrum vzdelávania MPSVaR SR a ESF:
   - Vzdelávanie manažérov rezortu PSVaR SR k budovaniu efektívnych tímov
   - rok ukončenia: 2005
Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov:
   - Supervízia v pomáhajúcich profesiách
   - rok ukončenia 2009
Spoločnosť pre podporu sociálnej práce:
   - Odborná príprava pre mediátora
   - rok ukončenia 2011

Mgr. Beáta Horváthová

MUDr. Alžbeta Malejčíková
- psychiatrička

Odborná kvalifikácia:
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
   - špecializácia: všeobecné lekárstvo
   - rok ukončenia: 2003
Inštitút postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve
   - špecializácia: psychiater
   - rok ukončenia: 2008

Kurzy a certifikáty:
Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrická léčebna v Kroměříži
Kurz hypnózy , Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.
   - rok ukončenia: 2008
Psychoterapia-teória a supervízia
   - Slovenská Zdravotnícka univerzita, Slovenska psychoterapeutická spoločnosť, MUDr. Hašto Jozef PhD.
   - rok ukončenia: 2007
Autogénny tréning I.-základný stupeň
   - Slovenská Psychoterapeutická Spoločnosť, MUDr. Hašto Jozef PhD.
   - rok ukončenia: 2007
Professional developement for young psychiatrists
   - Slovak Psychiatric Association
   - rok ukončenia: 2004
European College of Neuropsychopharmacology
   - ECNP Educational Team
   - rok: 2006

MUDr. Alžbeta Malejčíková

MUDr. Miroslava Palušná
- psychiatrička

MUDr. Martina Čurpakovičová
- pedopsychiatrička

Mgr. Gabriela Lukáčová
- psychologička

Odborná kvalifikácia:
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
   - rok ukončenia: 1984
   - špecializácia: psychológia

Kurzy a certifikáty:
Komunitný výcvik v skupinovej psychoterapii a v skupinových formách korektívnej práce s mládežou - Bratislava
   - rok ukončenia: 1992
Konverzačno-kooperatívna psychoterapia - Brno
   - rok ukončenia: 1991
Alkohol a drogová závislosť - Bratislava, Varšava
   - skupinový výcvik v diagnostike a terapii závislostí
   - rok ukončenia: 2001
Súdny znalec z odboru psychológia, odvetvie klinická psychológia detí a dospelých
   - rok začatia: 1991
   - rok ukončenia: 2009

PhDr. Judita Šárik Szilágyiová
- klinický psychológ

Odborná kvalifikácia:
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
   - odbor: psychológia
   - rok ukončenia: 2013

Kurzy a certifikáty:
Výcvik v relaxačno-symbolickej psychoterapii
   - Inštitút relaxačno-symbolickej psychoterapie v Košiciach
   - rok ukončenia: 2014
Špecializácia v odbore klinická psychológia
   - Slovenská zdravotnícka univerzita, BA
   - začiatok: 2015 - prebieha
Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v kognitívno-behaviorálnej terapii (KBT)
   - ABC Inštitút pre výcvik v KBT
   - začiatok: 2016 - prebieha

Judita Szilágyiová

PhDr. Jana Maliňaková
- psychológ

Odborná kvalifikácia:
Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave – Filozofická fakulta
   - odbor: psychológia
   - rok ukončenia: 2015

Kurzy a certifikáty:
Tréner pamäti
   - Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, Praha
   - rok ukončenia: 2015
Špecializácia v odbore klinická psychológia
   - Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
   - začiatok: 2016 - prebieha
Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v kognitívno-behaviorálnej terapii (KBT)
   - ABC Inštitút pre výcvik v KBT
   - začiatok: 2016 - prebieha

Jana Maliňaková

PhDr. Jana Tverďáková
- psychologička

Odborná kvalifikácia:
Filozofická fakulta Univerzity Komenského V Bratislave
   - odbor: psychológia
   - rok ukončenia: 2003

Kurzy a certifikáty:
Dlhodobý výcvik v psychodynamickej psychoterapii ukončený zápisom do oficiálneho Zoznamu psychoterapeutov SR roku 2015:
   - Sebaskúsenostná časť - SUR Paha, 2003-2008
   - Teoreticko - supervízna časť - SIPP Pezinok 2007-2015
Osvedčenie prípravy na výkon práce v zdravotníctve
   - Slovenská zdravotnícka univerzita, 2008

Workshopy a semináre:
Filiálna terapia - tréning rodičovských zručností
Efektívna komunikácia
Jacobsonova progresívna svalová relaxácia
Tanečná terapia, Pohybová terapia

Mgr. Jana Tverďáková

PhDr. Ľubica Šťastná
- klinická psychologička

Mgr. Zuzana Bacúrová
- psychologička

Mgr. Zuzana Kohútová
- sociálna pracovníčka v Dennom stacionári

PhDr. Daniela Jároši
- sociálna pracovníčka

Odborná kvalifikácia:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava – Ústav sociálnej práce
   - odbor: sociálna práca
   - rok ukončenia: 2017

Kurzy a certifikáty:
Sociálno-psychologický výcvik I. – Sebapoznanie a sebahodnotenie
   - rok ukončenia: 2007
Sociálno-psychologický výcvik II. – Komunikácia
   - rok ukončenia: 2008
Seminár kazuistiky a supervízia
   - rok ukončenia: 2008
Sociálno-psychologický výcvik III. – Poradenstvo
   - rok ukončenia: 2009
Pracovné stretnutie a proaktívny dialóg k príprave a tvorbe dokumentu –
Práva osôb žijúcich na hranici chudoby
   - celoštátna stratégia na ochranu a podporu ľudských práv v SR
   - rok ukončenia: 2013
Workshop Problematika násilia páchaného na ženách
   - základný scitlivovací tréning pre inštitúcie k téme násilia na ženách
   - záujmové združenie žien FENESTRA
   - rok ukončenia: 2013
Workshop Hlbšie porozumenie vzorcom násilného správania a dynamike násilného vzťahu
   - záujmové združenie žien FENESTRA
   - rok ukončenia: 2013
Sociálno-psychologický výcvik IV. – Poradenstvo a poradenské zručnosti
   - rok ukončenia: 2016
Sociálno-psychologický výcvik V. – Supervízia
   - rok ukončenia: 2017

Mgr. Daniela Jároši

Mgr. Veronika Marciano
- sociálna pracovníčka

Odborná kvalifikácia:
Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
   - odbor: sociálna práca
   - rok ukončenia: 2017

Kurzy a certifikáty:
Osvedčenie - Tematický vzdelávací program pre mládežníckych vedúcich - Aj nás sa to týka
   - IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
   - rok ukončenia: 2015
Anjelska akadémia - vzdelávanie pre kvalitnejšiu prácu s deťmi z detských domovov
   - SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
   - rok ukončenia: 2016
Certifikát PRIDE - školenie v oblasti prípravy pre náhradnú starostlivosť a profesionálne rodičovstvo
   - SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
   - rok ukončenia: 2017

Mgr. Veronika Marciano

Mgr. Terézia Kosturková
- ekonómka

Ing. Jana Bargerová
- referentka účtovníctva

Bc. Laura Szemanová
- referentka účtovníctva

Slávka Lucskaiová
- asistentka

Slávka Lucskaiová

Júlia Krasnovská
- asistentka riaditeľky

Bc. Dana Lešková
- zdravotná sestra

Ing. Zuzana Madárová
- zástupkyňa riaditeľky
- sociálna pracovníčka

Ing. Zuzana Madárová
Zamestnanci ZNB

Mgr. Ľubomír Soľák
- Vedúci sociálneho úseku
- vedúci Zariadenia núdzového bývania, Útulku a Komunitného centra
- vedúci Krízového strediska – Oceľová nádej
- vedúci v Dennom stacionári na Löfflerovej 2 v Košiciach

Odborná kvalifikácia:
Katolícka Univerzita v Ružomberku - Teologická fakulta Košice
   - odbor: sociálna práca
   - rok ukončenia: 2009

Kurzy a certifikáty:
Harm reduction v injekčnom užívaní drog
   - Mgr. Katarína Jirešová, Mgr. Soňa Javorková
Základný scitlivovací tréning v téme násilia na ženách
   - záujmové združenie žien FENESTRA
Workshop Posttraumatická stresová porucha (PTSD)
   - záujmové združenie žien FENESTRA
Vzdelávacie stretnutie k celoslovenskému projektu PIKADU
   - PIKADU (Priama informačná kampaň pre aktívnych drogových užívateľov)
   - pre terénnych pracovníkov o bezpečnejšom užívaní drog
   - OZ Odyseus
Vzdelávacie stretnutie - OZ Pomocná ruka
   - témy: STD, HIV/AIDS, HCV, HBV a iné sexuálne a krvou prenosné ochorenia

Mgr. Ľubomír Soľák

Bc. Silvia Filipová
- sociálna pracovníčka

Bc. Silvia Filipová


Mgr. Barbora Višňovská
- sociálna pracovníčka

Mgr. Barbora Višňovská


Mgr. Katarína Nemčíková
- sociálna pracovníčka

Mgr. Katarína Nemčíková


Zamestnanci Komunitného centra

Mgr.Petra Lukácsová Spielvogelová
- odborný garant

Odborná kvalifikácia:
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
   - odbor: sociálna práca
   - rok ukončenia: 2008

Kurzy a certifikáty:
PRIDE - príprava pre profesionálnych rodičov
   - Úsmev ako dar
Koordinátor stretnutí rodinného kruhu
   - Úsmev ako dar
Opatrovateľstvo
   - Arcidiecézna charita
Práca s agresívnym klientom a klientom v odpore
   - Coachingplus
2 ročný výcvik - Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch
   - Coachingplus
   - prebiehajúci v súčastnosti

Mgr. Petra Lukácsová Spielvogelová

Mgr. Petra Lupová
- odborný pracovník komunitného centra

Mgr. Petra Skybová

Lucia Guzyová
- pracovník komunitného centra

Lucia Guzyová
Zamestnanci Centra pre deti

Mgr. Oxana Chudáčiková
- vychovávateľka

Mgr. Renáta Kereštanová
- sociálna pracovníčka

Edvina Dluhošová
- vychovávateľka

Zdenka Harajdová
- vychovávateľka

Bc. Zuzana Bártfaiová
- vychovávateľka

Ing. Dušan Klein
- pomocný vychovávateľ

Alena Tarhaničová
- gazdiná

Mgr. Petra Sotolářová
- psychológ

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.