Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Útulok

Poslanie: útulok poskytuje ubytovanie pre jednotlivca s dieťaťom na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovnú terapiu a nevyhnutné ošatenie a obuv fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

Pôsobnosť: žiadatelia s trvalým pobytom v meste Košice a okrese Košice – okolie.

Kapacita: 4 miesta (2x matka s dieťaťom)

Dĺžka pobytu: max. 2 roky

Forma pobytu: celodenná

Lokalita: MČ Košice Dargovských hrdinov, Adlerova č. 4, osemposchodový panelový dom. Pre účely poskytovania sociálnej služby útulok sú vyhradené dve garzónky.

Vybavenie: garzónka je vybavená účelovým nábytkom, kuchynkou, hygienickým zariadením (WC, kúpeľňa) a chodbičkou, ktoré utvárajú podmienky na prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva ako aj záujmovú činnosť.

Cieľová skupina: fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať (pre jednotlivca s dieťaťom).


ZÁSADY A POSTUP PRI PRIJÍMANÍ KLIENTOV DO ÚTULKU

Postup pri prijímaní klientov:

 1. Podanie žiadosti Žiadosť o poskytovaní sociálnych služieb v Psychosociálnom centre - Útulok si môže podať fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Košice a Košice - okolie na základe vlastného rozhodnutia. Žiadosť je možné doručiť poštou alebo osobne priamo do zariadenia.
 2. kompletizácia žiadosti - žiadosť musí obsahovať:
  • dôvody pre poskytovanie sociálnych služieb,
  • potvrdenie o príjmových pomeroch žiadateľa,
  • potvrdenie o evidencii na ÚPSVaR, príp. dôvod vyradenia,
  • lekárske potvrdenie,
  • v odôvodnených prípadoch je potrebné doložiť aj rozhodnutie súdu o vyživovacej povinnosti a jej plnení,
  • rodný list dieťaťa.
 3. prerokovanie v komisii pre prijímanie do Útulku,
 4. uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb.

Podanie žiadosti

Žiadosti o poskytnutie sociálnej služby v Psychosociálnom centre – Útulok, sa prejednávajú pravidelne jedenkrát v mesiaci, prípadne podľa potreby. Na zasadnutie komisie sú prizvaní žiadatelia o poskytnutie sociálnej služby. Odborná komisia sa oboznámi s prejednávanou žiadosťou a so sociálnou situáciou žiadateľa. Prizvaný žiadateľ sa k podanej žiadosti vyjadrí a poskytne členom komisie ďalšie potrebné informácie o svojej sociálnej situácii. Na základe zistených skutočností komisia predloží svoje stanovisko riaditeľke Psychosociálneho centra, ktorá rozhodne o poskytnutí resp. neposkytnutí sociálnych služieb v útulku. V prípade, ak nie sú v zariadení voľné miesta, Psychosociálne centrum – útulok zaradí žiadosť do evidencie a žiadateľovi zašle písomné oznámenie o zaradení do evidencie žiadateľov.

Predvolanie k nástupu do útulku

Po uvoľnení ubytovacieho miesta Psychosociálne centrum – Útulok z poradovníka predvoláva k nástupu žiadateľov v poradí, v akom sú v evidencii zaevidovaní. Pred spísaním zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb je zariadenie povinné zistiť, či sa u žiadateľa nezmenili podmienky rozhodujúce na poskytovanie sociálnych služieb.

Evidencia žiadateľov

Zariadenie vedie evidenciu žiadateľov podľa poradia, v akom boli žiadosti doručené.

Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb

Pred nástupom do útulku je so žiadateľom uzatvorená písomná zmluva o poskytovaní sociálnych služieb a žiadateľ je oboznámený so všetkými potrebnými skutočnosťami. Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb v Psychosociálnom centre – Útulok uzatvára so žiadateľom riaditeľka Psychosociálneho centra.

Úhrada za poskytované služby

Úhrada za poskytované sociálne služby v Psychosociálnom centre – Útulok sa stanovuje podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 130 z roku 2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta (Nariadenie o úhradách za sociálne služby) v platnom znení.

Právne normy:

Kontakt:
vedúci útulku: Mgr. Ľubomír Soľák
mobil: 0944 554 522
tel.: 055/69 86 249
e-mail: znb@pscentrum.sk

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.