Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Konto Orange - Šanca pre Váš región

Otvorenie Projektu :
Začiatkom júna 2007 sme zahájili projekt "Psychosociálne centrum je tu pre všetkých" plnením čiastkových úloh. Projekt bol podporený v rámci grantovej výzvy Konto Orange Šanca pre Váš región. Uskutočnili sme stretnutia realizátorov a účastníkov projektu a zároveň prebehlo školenie dobrovoľníkov, ktorí sa aktívne spolupodieľajú na činnostiach. V rámci propagácie prebehla tvorba, tlač aj distribúcia letákov. Zahájil sa nákup kancelárskych potrieb a materiálu do tvorivých dielní. Zároveň sa realizuje výroba darčekových predmetov na týždeň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 24.-28.09.2007. Dňa 28.09.2007 bude mimo priestorov PSC vytvorený infostánok.

Ukončenie Projektu: "Psychosociálne centrum je tu pre všetkých"
Projekt bol podporený v rámci grantovej výzvy Konto Orange Šanca pre Váš región. Záverom projektu bol týždeň otvorených dverí 24.–28.9.2007, ktorý vyvrcholil zriadením INFOSTÁNKU na Hlavnej ulici v Košiciach dňa 28.9.2007. Kreatívne výrobky z dielne poslúžili ako darčekové predmety pre návštevníkov PSC, ktorých bolo počas týždňa približne 80, a to od mladých študentov až po dôchodcov. Veľa ľudí sa pristavilo i pri našom infostánku v meste, kde sa pýtali na rôzne formy pomoci pre seba alebo svojich blízkych. Aj keď nám upršané počasie neprialo, rozdávali sme letáky o našej činnosti všetkým okoloidúcim. Obyvateľov zaujali najmä naše tvorivé dielne, kde formou arteterapie vyrábame rôzne predmety z hliny, sadry, maľujeme na hodváb sklo i iné materiály. Aj počas týchto dní sme sa spoločne snažili naplniť cieľ projektu, ktorým bolo predstaviť Psychosociálne centrum širokej verejnosti a informovať ju o pomoci, ktorú poskytuje mesto Košice všetkým obyvateľom, ktorí to potrebujú. Veľmi nás potešil veľký záujem, s ktorým ste sa na nás obracali s Vašimi otázkami, problémami ale aj podporou a uznaním pre našu prácu. Kladné reakcie zazneli aj od samotných účastníkov projektu, dobrovoľníkov, cudzích ľudí aj klientov denného stacionára, u ktorých sa zvýšilo ich sebahodnotenie. Na záver poskytli rozhovor aj médiám, ktoré o to požiadali. Boli sme ako jedna veľká rodina, ktorá si navzájom pomáha. Aj keď sa projekt ukončil, všetci zamestnanci PSC sa budú naďalej snažiť o búranie psychických bariér v myslení ľudí, o prekonávanie predsudkov voči ľuďom s psychickým ochorením, ale i voči využívaniu služieb odborníkov starajúcich sa o psychické zdravie a sociálne blaho. Našou snahou je, byť čo najbližšie k ľuďom a všemožne im pomáhať.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.