Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Národný projekt Komunitné centrá

Komunitné centrum je zriadené v rámci Národného projektu Komunitné centrá. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt je zameraný na osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením s dôrazom na marginalizované segregované komunity. Komunitné centrum (ďalej len KC) je zriadené v priestoroch na Adlerovej ulici č. 4 v Košiciach. Slúži tak i klientom Zariadenia núdzového bývania (ďalej len ZNB), ako aj ďalším občanom z miestnej komunity. KC rozširuje súbor odborných činností poskytovaných ZNB o:

  1. pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
  2. výkon preventívnej aktivity s cieľom predchádzať sociálnym problémom klientov, pomôcť im spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy,
  3. zabezpečovanie záujmovej činnosti. Okrem týchto činností KC zabezpečuje výkon ambulantného sociálneho poradenstva a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov pre svojich klientov, aj formou terénnej sociálnej práce v prirodzenom prostredí klientov.

Medzi skupiny ohrozené sociálnym vylúčením patria aj osamelí rodičia s deťmi, ktorí sa ocitnú v sociálnej núdzi stratou rodinného prostredia. U tejto cieľovej skupiny sa prehlbujú sociálne rozdiely voči okoliu a tým sa táto komunita dostáva na okraj spoločnosti. Táto komunita sa bez pomoci spoločnosti môže stať marginalizovanou skupinou, ktorá sa vyznačuje úplným sociálnym vylúčením (exklúziou) v dôsledku pôsobenia faktorov, ako napr. strata bydliska, dlhodobá nezamestnanosť, nedostatočná sociálna prispôsobivosť, príslušnosť k určitej etnickej skupine v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou a vnímaním okolia.

Cieľovou skupinou KC sú aj týrané matky a otcovia žijúci v meste Košice. Ide o matky a otcov žijúcich nielen v ZNB na Adlerovej č. 4 v Košiciach, ale aj v iných zariadeniach sociálnych služieb v meste Košice (napr. Krízové centrum na Poľnej 1 v Košickej Novej Vsi, Centrum Dorka na Hemerkovej 28 v Košiciach a pod.). Ide o veľmi špecifickú skupinu ohrozených občanov, ktorá okrem sociálnych problémov, zažíva aj vysokú mieru stresu pochádzajúcu zo straty rodinného a sociálneho prostredia a v neposlednom rade obavy pred násilným správaním a ohrozením zdravia a života inými osobami. Ďalšími pridruženými sociálnymi faktormi je nedostatok financií (napr. dlžoby z minulosti, nízky príjem z dôvodu pobytu na materskej dovolenke, absencia dodržiavania vyživovacej povinnosti druhého rodiča, sťažené možnosti zamestnať sa z dôvodu nízkej časovej flexibility matiek vychovávajúcich viac malých detí a pod.). Finančná situácia, rozpad sociálnej siete – blízkych ľudí a rodiny, traumy z minulosti a výdavky na starostlivosť o celú rodinu (nájom, školné, stravu) uberajú z možností zúčastňovať sa na aktivitách, ktoré zvyšujú ich kompetencie v rôznych oblastiach spoločnosti.

V cieľovej skupine, ktorá využíva služby KC je vysokou mierou zastúpená aj komunita z MČ Luník IX a okolitých nelegálnych osád v záhradkárskych oblastiach a na okraji sídlisk (napr. Lubina-Nad jazerom, Demeter-sídlisko Ťahanovce, Mašličkovo-smer Optima a pod.

Pre klientov KC sa záujmová činnosť realizuje napr. prostredníctvom:

  1. klubov pre deti v predškolskom veku v dopoludňajších hodinách z dôvodu časovej zaneprázdnenosti rodiča (napr. hľadaním si zamestnania, vybavovanie úradných záležitostí, návšteva lekára),
  2. kluby pre rodičov v rámci ktorých sa prostredníctvom vzdelávacích aktivít podporujú a rozvíjajú ich rodičovské kompetencie a komunikačné zručnosti potrebné pre ich začlenenie sa do bežnej spoločnosti,
  3. nízkoprahové kluby pre deti a mládež v popoludňajších hodinách (v čase školských prázdnin aj v dopoludňajších hodinách) zamerané na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času (napr. organizovanie besied, výletov, športových podujatí a pod.).

Preventívne aktivity KC realizuje formou rôznych vzdelávacích a motivačných programov v priestoroch KC, prípadne aj v iných vyššie uvedených zariadeniach formou terénnych programov (za účelom podpory partnerstiev, spolupráce a koordinácie rôznych subjektov sociálneho systému). Tieto programy budú určené pre rodičov i mládež napr. aj z MČ Košice – Luník IX. Ich zameranie bude na rôzne témy, napr. oblasť zdravia, rodičovských zručností, sexuálnej výchovy, drogovej závislosti a pod. Za účelom zvýšenia možností zamestnanosti klientov KC sa budú realizovať programy na získanie resp. rozvoj zručností práce s PC, s využitím modelových situácií na zvládnutie pracovného pohovoru.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.