Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Generácie krehkých duší

Projekt s názvom „Generácie krehkých duší“ sa realizoval v rámci grantového programu Fondu zdravia mesta Košice, n.f. na tému „Bavme sa spolu“ od októbra 2012 do decembra 2012. Pod lektorským vedením odborných zamestnancov PSC sa zrealizovali tri stretnutia, ktorých sa zúčastnili seniori spolu s ľuďmi s duševnými problémami. Počas nich prezentovala každá skupina vlastnú tvorbu v podobe prózy, poézie, textov, dramatickej tvorby a citátov. Miestom realizácie boli priestory Denného centra (Klubu dôchodcov), Centrum voľného času, Orgovánová 5 - elokované pracovisko Mikádo a priestory Psychosociálneho centra, Jegorovovo nám. 5 v Košiciach. Náplňou stretnutí bolo zblížiť rôzne generácie ľudí s ich morálnymi hodnotami, naučiť účastníkov spolu komunikovať a prostredníctvom spoločných záujmov a aktivít zlepšiť komunikáciu v jednotlivých medziľudských situáciách. Účastníci mohli živo diskutovať o situáciách, v ktorých sa cítili alebo cítia príjemne, porovnávať ich so skúsenosťami ostatných, zaujímať sa o seba navzájom, o názory druhého, hoci vekovo alebo sociálnym postavením inakšieho človeka. Získané skúsenosti a poznatky tak mohli aplikovať do ich každodenného života.

Vyústením celého projektu bolo zozbieranie ich dramatickej tvorby a jej vydanie v časopise s názvom „Krehké duše“.

Cieľom stretnutí bolo zblížiť skupinu seniorov so skupinou zdravotne postihnutých ľudí s psychickým ochorením. Títo sú väčšinou izolovaní v domácom prostredí a majú nedostatočný sociálny kontakt. Preto chce Psychosociálne centrum upriamiť pozornosť na to, že je nevyhnutná vzájomná komunikácia a vymieňanie skúseností v týchto skupinách a vytvoriť tak priestor pre zmysluplné trávenie ich voľného času.

Projekt „Generácie krehkých duší“ bolo pozvánkou pre všetkých seniorov, ľudí s duševnými problémami, ich rodinných príslušníkov, dobrovoľníkov, študentov. Klienti Psychosociálneho centra v Košiciach mali možnosť v rámci stretnutí získať nové komunikačné a sociálne zručnosti. Projekt bol podporený Fondom zdravia mesta Košice, n .f., a bol realizovaný v roku 2012.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.