Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbumeMedzinárodný deň žien v Komunitnom centre

Aj v Komunitnom centre sme oslávili Medzinárodný deň žien. Samotnej oslave predchádzala aktivita pre deti, s ktorými sme spoločne vyrábali papierové kytičky pre ich mamičky, babičky i tetušky. Každé dieťa najprv nakreslilo na papier vázu a stonky kvetov a potom sme spoločnými silami vytvarovali papierové kvetinky. Tieto výtvory určite potešili každú obdarovanú ženu.

Dňa 8.3.2018 sme potom pozvali všetky klientky do Komunitného centra na prijemné posedenie v kruhu úžasných žien. Atmosféra bola priateľská a zábavná. Spoločne sme sa uvoľnili a náš smiech bolo určite počuť po celej budove. Aj samotný vedúci zariadenia nám ženám prišiel povedať niekoľko pekných slov k nášmu sviatku. Samozrejme, že na posedení nechýbalo sladké či slané pohostenie ku káve i čaju. Každá žena bola obdarovaná ružičkou a tak všetci z našej malej oslavy odchádzali s úsmevom.

Fotografie z aktivít si môžete pozrieť tu.
Fašiangy v stacionári

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hodovania. Ich atmosféru sme si tento rok priniesli aj do nášho stacionára, a to pomocou rôznych aktivít. Rozprávali sme sa a čítali o tradíciách a histórii fašiangov, taktiež sme sa učili piecť tradičné fánky, na ktorých si pochutnali nie len klienti, ale aj zamestnanci Psychosociálneho centra. Toto obdobie zábavy a radosti sme zavŕšili, ako inak, karnevalom. V rámci kreatívnej činnosti sme tvorili masky a výzdobu. Napiekli sme koláče a spevom sa predviedli všetkým, ktorí nás v ten deň navštívili. Po dobrom jedle a maškrtách nasledovalo ďalšie kolo spevu a tanca. Veselá atmosféra nám vyčarila úsmevy na perách a v našom kolektíve zamestnancov a klientov sme sa cítili veľmi dobre a fašiangovo.Naša fotogaléria Vám túto atmosféru a masky priblíži.Výberové konanie

Kvalifikačné predpoklady:
Ukončený II. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore psychológia, prax sa nevyžaduje. Výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka, ktorý sa bude definovať podľa regiónu, a to - maďarský, rómsky, rusínsky a pod.

Náplň práce:
Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v KS na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinu, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:

 • vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa a členov jeho rodiny,
 • aplikácia psychologických postupov a intervencie pri výkone opatrení SPODaSK v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPODaSK v súlade s účelom neodkladného resp. výchovného opatrenia,
 • aplikácia metódy poradenskej psychológie a metódy rodinného poradenstva pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa,
 • poskytovanie pomoci a psychologického poradenstva dieťaťu a jeho rodine,
 • realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,
 • participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení a navrhovaní ďalšieho postupu,
 • spolupráca s ostatnými zamestnancami zariadenia a úradmi PSVR,
 • spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania voľby o opatrení SPODaSK pri riešení sociálnej situácii dieťaťa.

Ponúkaný plat:
V zmysle Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zaradenie do platového stupňa podľa započítanej praxe.

Druh pracovného pomeru:
TPP na dobu určitú , pracovný úväzok 1,0 (37,5 hod./týždeň).

Miesto výkonu práce:
Krízové stredisko, ul. Pollova 18, 040 18 Košice-Krásna

Termín nástupu:
apríl 2018

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
komunikačné zručnosti, ochota odborne rásť, hodnotová orientácia, zodpovednosť.

  Požadované doklady pre výberové konanie:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
 • fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,
 • životopis,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín uzávierky prijímania žiadostí: 25.03.2018

Žiadosti s dokladmi prosím zasielajte na adresu: PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM, Löfflerova 2, 040 01 Košice,, alebo na e-mailovú adresu: pscentrum@pscentrum.sk s predmetom: Výberové konanie - Psychológ v KS. Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Horváthová – riaditeľka - 055/6719 358, 0948 191 167.


Pracovná pozícia vzniká v rámci v rámci „Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach“. Informácie k výberovému konaniu na stiahnutie:
Výberové konanie: PSYCHOLÓG v krízovom stredisku


Psychosociálne centrum súčasťou siete špecializovaných poradcov Košického samosprávneho kraja

Košický samosprávny kraj vytvoril sieť špecializovaných poradcov, ktorú pravidelne aktualizuje, s dôrazom na efektívnejšie a dostupnejšie využívanie poradenských služieb rôznymi cieľovými skupinami v jednotlivých mikroregiónoch.
Od januára 2018 sa Psychosociálne centrum stalo súčasťou tejto siete na základe schváleného projektu v rámci Výzvy na predkladanie projektov na vykonávanie špecializovaného sociálneho poradenstva v Košickom kraji.
Odbornú činnosť špecializovaného sociálneho poradenstva poskytuje vo svojich priestoroch na Južnej triede 23 v Košiciach aj na základe akreditácie MPSVR SR.
Hlavným cieľom odbornej činnosti je odhaliť príčiny vzniku, charakter a rozsah nepriaznivej situácie a problému klienta. V rámci poradenského procesu, ak je to možné, sa klientovi poskytne aj konkrétna odborná pomoc, cieľom ktorej je uľahčiť jeho kontakt so sociálnym prostredím a napomôcť tak k aktivizácii jeho vlastných kompetencií.
Cieľovou skupinou špecializovaného sociálneho poradenstva sú fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom, seniori a nezamestnaní občania.
Služba je poskytovaná v pracovných dňoch v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod. bez úhrady (bezplatne), čo má veľký význam najmä pre klientov, ktorí sú zdravotne alebo finančne oslabení.

Na financovaní zariadenia sa spolupodieľa Košický samosprávny kraj.

Schválená prevádzková doba k nahliadnutiu tu.
Návšteva Východoslovenského múzea

V piatok 2.2.2018 sme sa s Komunitním centrom vybrali na výstavu do Východoslovenského múzea v Košiciach. Naša sprievodkyňa nám porozprávala odkiaľ sa peniaze vzali a čo im predchádzalo, aké sú výhody papierových peňazí, čo je to účet, na čo slúži hypotéka či úver, čo je to úrok a mnohé ďalšie informácie zo sveta peňazí. To všetko sa malé i väčšie deti dozvedeli na interaktívnej výstave „Múdro sporiť a rozumne míňať“. Jej ambíciou je vysvetliť deťom vo veku 5 až 14 rokov hravou a pútavou formou základné finančné pojmy, mechanizmy a zákonitosti sveta financií a materiálnych hodnôt.

Našim deťom sa táto výstava veľmi páčila a zaujala taktiež i dospelých. Všetci sme sa bavili a naučili sme sa kopec nových vecí. Naša úžasná sprievodkyňa nám ešte ako prekvapenie ukázala Košický zlatý poklad. To bol najmä pre deti veľký zážitok, hlavne kvôli samotnému trezoru.

Týmto sa chceme poďakovať Východoslovenskému múzeu za to, že nám umožnilo vstup zadarmo, kolegovi Tomášovi Morávkovi za pomoc pri vybavovaní vstupu a samozrejme výbornej sprievodkyni Mgr. Kataríne Ščerbanovskej.

Fotografie z exkurzie si môžete pozrieť tu.
Fašiangy v stacionári

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hodovania. Ich atmosféru sme si tento rok priniesli aj do nášho stacionára, a to pomocou rôznych aktivít. Rozprávali sme sa a čítali o tradíciách a histórii fašiangov, taktiež sme sa učili piecť tradičné fánky, na ktorých si pochutnali nie len klienti, ale aj zamestnanci Psychosociálneho centra. Toto obdobie zábavy a radosti sme zavŕšili, ako inak, karnevalom. V rámci kreatívnej činnosti sme tvorili masky a výzdobu. Napiekli sme koláče a spevom sa predviedli všetkým, ktorí nás v ten deň navštívili. Po dobrom jedle a maškrtách nasledovalo ďalšie kolo spevu a tanca. Veselá atmosféra nám vyčarila úsmevy na perách a v našom kolektíve zamestnancov a klientov sme sa cítili veľmi dobre a fašiangovo.Naša fotogaléria Vám túto atmosféru a masky priblíži.Varíme spolu

V Komunitnom centre sme dňa 11.1.2018 zorganizovali aktivitu Varíme spolu. Uvarili sme si lahodný šošovicový prívarok na sladko. Klientky si rozdelili prácu a každý sa zapojil do prípravy rovnakým dielom. Využili sme šošovicu, ktorú klientky dostávajú v potravinových balíkoch. Často nám vraveli, že nevedia čo s tým a deti to nechcú jesť. Keď sme prívarok dovarili a následne ochutnávali, mal veľký úspech u každého. Klientky si hneď naplánovali kedy túto dobrotu uvaria doma deťom. Aktivitu „Varíme spolu“ robíme preto, aby sme klientom ukázali ako môžu pripraviť jednoduché jedlá z dostupných a lacných potravín, ktoré budú chutiť im aj deťom.Recept na šošovicový prívarok na sladko si môžete pozrieť tu.Psychosociálne centrum otvára pre pacientov s úzkostnými poruchami psychoterapeutickú skupinu vedenú formou Kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT)

Základné informácie:
Psychoterapeutická skupina s plánovaným otvorením v januári 2018 bude vedená ambulantnou formou s počtom členov 6-12, skupina je uzavretá. Jeden terapeutický blok sa skladá z 15 skupinových stretnutí, dĺžka stretnutí je 1,5 hodiny na báze 1 krát týždenne.
Skupina je realizovaná pod vedením dvoch psychológov: PhDr. Judita Šárik Szilágyiová (KBT), Mgr. Jana Tverďáková (Psychodynamická psychoterapia).

Kognitívna terapia sa zameriava na rozbor myšlienok a zmenu náhľadu na určitú situáciu, behaviorálna časť terapie sa sústredí na zmenu viditeľného správania, analýzu dôsledkov určitého typu správania. Zastrešujúcim cieľom skupinovej KBT psychoterapie je naučiť sa vnímať a vedome usmerňovať svoje prežívanie a správanie so zaistením dlhodobého efektu liečby.

Indikácie a kontraindikácie:

Psychoterapeutická skupina je určená pre pacientov trpiacich úzkostnými, úzkostne depresívnymi poruchami, špecifickými fóbiami, pre pacientov s generalizovanou úzkostnou poruchou, panickou poruchou, agorafóbiou, sociálna fóbiou, zmiešanou úzkostne depresívnou poruchou a obsedantne kompulzívnou poruchou.

Zvážiť je potrebné: závažnosť príznakov, komorbidita s inými poruchami, intelekt, ochota vychádzať s ostatnými členmi, vek.           

O zaradení pacienta do skupiny a zložení skupiny rozhoduje psychoterapeut. 

Ciele skupinovej psychoterapie: Porozumieť svojim ťažkostiam v rámci modelu KBT. Naučiť sa stanovovať reálne ciele. Uvedomovať  si a rozlišovať emócie, myšlienky, telesné reakcie a správanie. Identifikovať a pracovať so škodlivými postojmi, automatickými negatívnymi myšlienkami. Nahliadnuť na svoju osobnú minulosť a uvedomiť si vplyvy a udalosti, ktoré sa mohli podieľať na vzniku ťažkostí. Precvičiť si asertívne zručnosti. Exponovať sa situáciám, ktoré zúskostňujú a ktorým sa vyhýba.

Výhody skupinovej KBT (oproti individuálnej psychoterapii):

 • šetrí čas
 • učenie sa jeden od druhého
 • zjednodušenie nácviku sociálnych zručností
 • pomáha pacientom vytvoriť sociálnu sieť
 • vytvára motivujúce prostredie

Nevýhodou je plošnosť a neindividuálnosť terapeutických zásahov, čo je možné korigovať občasnými individuálnymi sedeniami. 

Skupinová psychoterapia je hradená zdravotnými poisťovňami. Liečba formou skupinovej psychoterapie je indikovaná psychiatrom resp. všeobecným lekárom.

Ježiško v Komunitnom centre 2017

V Komunitnom centre sme dňa 21.12.2017 zorganizovali aktivitu vďaka ktorej sme potešili detské dušičky i mamičky. Už od jesene sme zháňali sponzorov, ktorí by nakúpili pre deti nejaké vianočné darčeky. Mali sme šťastie a sponzorov sa nám podarilo zohnať. Detičky si už v mesiaci november napísali na listy pre Ježiška čo by chceli dostať na Vianoce pod stromček. Všetky listy sme starostlivo zaslali Ježiškovi a už ostávalo len čakať na deň D.

Pri príležitosti návštevy Ježiška sme vyzdobili skladový priestor v budove, kde sa nachádza Komunitné centrum. Postupne sme sa všetci zhromaždili a čoskoro bola miestnosť aj vestibul plný detí i dospelých. Pod stromčekom už čakalo plno darčekov a deťom hneď zasvietili očičká. A akcia sa mohla začať. Postupne sme rozdávali darčeky deťom, ktoré zakaždým prejavili úprimnú radosť. Keď boli všetky prítomné detičky obdarované, prišli na rad ich mamičky. Tie boli veľmi prekvapené, lebo nečakali, že aj na nich si Ježiško spomenie.

Atmosféra akcie bola čarovná. Sprevádzal ju smiech, detský jasot, zvuk trhania papiera a občas aj nejaké vtipné situácie. Aj samotní sponzori boli dojatí a spokojní. Sponzorov sme ešte obdarovali malými darčekmi, ktoré sme vyrábali v Komunitnom centre a plagátmi, ktoré pre Ježiška vyrobili deti.

Týmto sa chceme poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám na Vianoce 2017 pomohli urobiť radosť detičkám i dospelým, ktorí to majú v živote ťažké. Ďakujeme spoločnostiam Lidl, Skanska a ManpowerGroup Slovensko s.r.o..

Ďalšie fotky z akcie si môžete pozrieť tu.Vianočné trhy 2017

Od začiatku novembra sme sa v Komunitnom centre pripravovali na charitatívny predaj výrobkov vo vianočnom stánku U.S. Steel. S klientmi a deťmi sme vyrábali rôzne vianočné dekorácie, ktoré sme potom ponúkali na vianočnom trhu ľuďom za dobrovoľný príspevok. Vyrábali sme napr. sviečky, ozdobné stromčeky a šišky, obrazy s anjelmi, medovníky, svietniky a pod. Stánok bol plný krásnych vecí aj vďaka dennému stacionáru Včielka.

Dňa 14.12.2017 prišiel náš čas, aby sme prezentovali naše výrobky dobrým ľuďom. Pri predaji nám pomáhali aj deti a klientky, ktoré sa podieľali aj na výrobe samotných vianočných dekorácií. Atmosféra v stánku bola čarovná. Spievali sme si, tancovali a zabávali sa. Nie len dospelých, ale aj deti táto akcia veľmi bavila a z detí sa zároveň vykľuli veľmi dobrí predajcovia. Zo stánku sa výrobky rýchlo míňali a ľudia boli veľmi štedrí. Nakoniec z výrobkov ostalo len zopár drobností a to nás veľmi teší.

Ďakujeme všetkým, ktorí si od nás nejaký výrobok kúpili a tým aj prispeli na činnosť Psychosociálneho centra. Zároveň ďakujeme spoločnosti U.S. Steel za túto možnosť.

Rôzne fotky z výroby vianočných dekorácií a zo samotného predaja si môžete pozrieť tu.Mikuláš 2017

V stredu 6.12.2017 navštívil Komunitné centrum vzácny hosť. Pre túto príležitosť sme vyzdobili skladový priestor, aby sme mali dosť miesta pre všetkých. Postupne sa miestnosť začala napĺňať deťmi a ich mamičkami. Keď nás už bolo dostatočné množstvo privolávali sme spoločne Mikuláša: „Mikuláš príď medzi nás!“. A Mikuláš nás počul. Keď vošiel do miestnosti, všetky deti sa hneď rozjasnili a výskali radosťou. Postupne chodili k Mikulášovi a potešili ho básničkou či pesničkou. Každé dieťa dostalo balíček sladkostí a ovocia. Na záver kto chcel mohol sa s Mikulášom odfotiť. Jeho návšteva nás všetkých tak potešila, že sme ho ani nechceli pustiť preč. Nakoniec však musel ísť ďalej, aby mohol potešiť aj iné deti.

Ďalšie fotky z návštevy Mikuláša si môžete pozrieť tu.Prispeli sme k rekordu

V tomto roku sme sa s denným stacionárom už po tretíkrát zapojili do zaujímavej akcie organizovanej Východoslovenským múzeom v Košiciach. Po súťaži Cisárovnej nové šaty a tvorivých dielňach, kedy sme maľovali s košickým maliarom Collinásym, sme tento raz prijali výzvu prispieť svojou kreatívnou činnosťou ku pokusu o slovenský rekord. V tomto prípade išlo o výtvarné práce na tému „bocian“. A keďže s našimi klientmi vítame takéto nápady s otvorenou náručou a tešíme sa, keď naša činnosť v stacionári môže mať aj širšie využitie, chytili sme sa štetcov, farieb a hliny a pustili sa do práce. Zo starej deky a kartónu sme vyrobili veľké plátno, ktoré nám poskytlo priestor pre naše nápady. Vždy máme radosť, keď vieme využiť aj staré či nepotrebné veci a vdýchnuť im nový život. Ďalej to už išlo rýchlo. Niektorí klienti vytvorili krásne bociany z hliny, ďalší maľovali na plátno. Výsledok našej práce si môžete pozrieť vo fotogalérii. Naše dielo sme v lete odovzdali do Východoslovenského múzea a čakali sme na ohlasy a výsledok našej práce. Padne rekord alebo nepadne? Zapojí sa široká verejnosť, školy? A v akom počte? Z výsledku sme boli milo prekvapení. Prekonal sa slovenský rekord z roku 2014 a nazbieralo sa neuveriteľných 3919 výtvarných prác na tému „ bocian “. Všetky tieto práce sú súčasťou výstavy Môj sused bocian na Hviezdoslavovej ulici, ktorá trvá do konca tohto roka. Spoločnou návštevou tejto výstavy a po jej vzhliadnutí sme boli nadšení z toľkej kreativity a množstva nápadov. Potešilo nás, keď sa medzi toľkými bocianmi vynímal aj ten náš, pre nás najkrajší.

Ďalšie fotky z akcie si môžete pozrieť tu.Anjelská kapustnicaVianočný stánok USSPíšeme Ježiškovi

V Komunitnom centre sme 29.11.2017 úspešne zorganizovali akciu s názvom Píšeme Ježiškovi. Táto predvianočná aktivita bola určená pre deti každého veku. Zúčastnili sa detičky z Krízového strediska Oceľová nádej, Zariadenia núdzové bývania pre týrané ženy s deťmi a Útulku z Adlerovej 4. Hneď od začiatku akcie k nám postupne chodili detičky a rýchlo sa zapájali do práce. Po chvíli už bolo Komunitné centrum plné detí. Ich prvou úlohou bolo aby každý napísal listy pre Ježiška, v ktorých mu prezradia čo by si želali pod stromček. Potom ku každému listu vyrobili vianočné ďakovné pohľadnice. Tieto pohľadnice dostane Ježiško s každým listom aby sa aj on mal z čoho radovať.

Keď už boli napísané listy a vyrobené všetky pohľadnice, rozdelili sme deti do viacerých skupín. Každá skupina mala za úlohu vytvoriť vianočný plagát. Tieto plagáty sú naším poďakovaním pre firmy, ktoré nás v tento vianočný čas podporili a zabezpečujú nám darčeky pre deti.

Komunitná aktivita sa úspešne podarila. Deti vytvorili rôzne zaujímavé diela a napísali krásne listy. Prijemnú atmosféru dotváral chichot a spev detí.

Týmto chceme poďakovať za podporu počas Vianoc partnerom Manpower, Lidl, Skanska, Martinus a Dráčik.

Ďalšie fotky z akcie si môžete pozrieť tu.Rádio Košice na tému "Depresia"

MUDr. Alžbeta Malejčíková, psychiatrička Psychosociálneho centra sa zúčastnila rozhovoru pre Rádio Košice na tému ,,Depresia". Celý rozhovor k danej téme si môžete prečítať na www.košiceonline.sk.

Zdroj:
https://www.kosiceonline.sk/v-roku-2020-bude-druhou-najcastejsou-pricinou-praceneschopnosti-depresia


Helloweenska párty v Komunitnom centre

Celý október sa v našom Komunitnom centre niesol v duchu blížiaceho Helloweenu. Keďže deti spolu s mamičkami o tomto sviatku veľa nevedeli, na spoločnej aktivite s názvom „Povedzme si o svojej kultúre“, sme im priblížili význam sviatku Všetkých svätých, a následne vysvetlili, odkiaľ sa u nás Helloween objavil. Názorov na tento magický večer je veľa. Nie všetky majú pozitívny charakter, avšak my sme sa nedali odradiť, a spoločne sme vymýšľali ako ho spoločne oslávime.

Chystali sme, lepili, vystrihovali rôzne masky, ozdoby. Mamičky pomáhali vyrezávať „tekvicové strašidlá“. Keďže veľa ľudí nevie, že z tekvice sa dajú variť rôzne chutné pokrmy, spolu s mamičkami sme si navarili tekvicovú polievku, ktorú sme ozdobili upečenými tekvicovými jadierkami.

A potom prišiel vytúžený deň D, a celé Komunitné centrum sa zmenilo na ríšu víl, škriatkov, princezien a iných „tvorov“. Mamičky nám upiekli Helloweenske mufinky pre detičky, takže naozaj každý priložil ako sa povie ruku k dielu. Radosť a úsmev na tvárach detí nás presvedčil, že tam kde je zábava, radosť a smiech, tam neexistuje strach ani zo strašidiel.

Ďalšie strašidelné fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.Escape Room pre deti

Dňa 20. Novembra 2017 sme sa z Komunitného centra vybrali spoločne s deťmi zo Zariadenia núdzového bývania pre týrané ženy s deťmi na veľké dobrodružstvo. Vďaka dňu otvorených dverí v TheRooms.eu sme mali možnosť zobrať zadarmo 5 detí na zážitkovú hru Escape Room. Ide o únikovú miestnosť v ktorej sme sa s naším tímom ocitli. Našou úlohou bolo z miestnosti uniknúť v časovom limite 70 minút. Do cesty nám prišli zaujímavé hádanky a hlavolamy, ktoré sme museli vyriešiť aby sme prešli rôzne úrovne hry a nakoniec z miestnosti unikli. Témou našej Escape Room boli Piráti z Karibiku. S našou družinou sme sa ocitli v časoch 18. storočia kde sme riešili najväčšie záhady Karibiku. Museli sme sa vyhýbať nástrahám Čiernej perly a nakoniec sa nám v čase 45 minút podarilo uniknúť pred diabolským vládcom morských hlbín.

Deti aj pracovníčky hra veľmi bavila a bol to pre nás všetkých výnimočný zážitok.

Ďakujeme TheRooms.eu za túto príležitosť.Zážitok z lesa – výlet očami klientky denného stacionára Valérie Kleitsovej
Štafetový beh z Košíc do Ríma a Vatikánu 2017
Je čarokrásna jeseň, je hriech nevyjsť na prechádzku a ostať v stacionári. Chceli sme využiť možno posledné októbrové slnečné počasie a vyšli sme spolu do Furčianskeho lesa. Prechádzali sme sa lesoparkom, zastavili sme sa pri náučnom chodníku, kde sme sa dozvedeli poznatky o Furči. Potom nás chvelo v telách a zachcelo sa nám zájsť do zákutí lesa na huby. Nazbierali sme podpinky a tešili sme sa z nich. Potom sme sa prešli ku ohnisku a poopekali sme špekačky, pookriala nás tá vôňa i naše chuťové poháriky. Popri opekaní sme si zacvičili, čo nám ponúklo lesné ihrisko s rôznymi prekážkami a priestorom pre pohyb. Zacvičili sme si „5 Tibeťanov“ a zahrali sa s lietajúcim tanierom. Po krásnom slnečnom a plne využitom dni sme sa pobrali domov unavení čerstvým vzduchom a aktivitami.

Atmosféru z lesoparku si môžete pozrieť vo fotogalérii.Štafetový beh z Košíc do Ríma a Vatikánu 2017
Štafetový beh z Košíc do Ríma a Vatikánu 2017
Dňa 9.11.2017 vyrazila skupina dobrovoľníkov spolu s farárom otcom Petrom Gombitom na štafetový beh z Košíc do Ríma a Vatikánu. Táto akcia chce upozorniť hlavne na problematiku chudoby a zapojiť sa mohol ktokoľvek. Na trase z Košíc do Vatikánu sa ku otcovi Petrovi Gombitovi pridali postupne rôzni jednotlivci aj skupiny, ktorí si miesto a dĺžku trasy určili podľa svojich vlastných možností a schopností. Takou dobrovoľnou bežkyňou je aj naša šikovná kolegyňa Slávka Lucskaiová, ktorá sa pridala ku štafete hneď na štarte v Košiciach a prispela svojou pozitívnou energiou na prvých 12km tohto dlhého behu. My z Psychosociálneho centra spolu s klientmi denného stacionára sme ju boli na štarte podporiť a užili sme si veselú atmosféru spoločne s otcom Petrom Gombitom, štafetovými bežcami aj ďalšími podporovateľmi tejto krásnej akcie. Všetkým bežcom držíme palce a dúfame, že hlavná myšlienka, a to upozorniť na problematiku chudoby a potreby pomáhať, sa dostane ku čo najväčšiemu počtu ľudí.

Fotografie z tohoto podujatia si môžete pozrieť v našej fotogalérii.Deň duševného zdraviaVďaka verejnej zbierke „Dni nezábudiek 2017“ zrealizujeme projekt
Verejná zbierka "Dni nezábudiek 2017"
Psychosociálne centrum (člen Ligy za duševné zdravie SR) sa zapojilo 29. septembra až 3. októbra 2017 do celoslovenskej verejnej zbierky „Dni nezábudiek“, spolu s piatimi strednými školami. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za nezištnú pomoc počas zbierky, ale aj všetkým ľuďom, ktorí počas týchto dní prispeli svojim dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničiek označených modrou nezábudkou. Stali sa tak súčasťou spoločného cieľa ponúknuť kvalitnejšie služby ľuďom so skúsenosťou s duševnými poruchami a pomôcť im prinavrátiť ľudskú dôstojnosť. Študentom sa pod koordináciou Psychosociálneho centra v Košiciach podarilo vyzbierať sumu 613,03 EUR, z ktorej bude podporený pripravovaný projekt pre klientov denného stacionára v rámci organizačnej štruktúry mestskej príspevkovej organizácie.

Naša úprimná vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí počas týchto dní prispeli svojim dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničiek označených nezábudkou.


Chladné počasie neodradilo dobrovoľníkov a tieto pokladničky ste mohli stretnúť v uliciach aj vďaka študentom a pedagogickému vedeniu košických stredných škôl:

Súkromné gymnázium na Dneperskej ulici,
Súkromná stredná odborná školy na Bukoveckej ulici,
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia na Požiarnickej ulici
Stredná odborná škola automobilová na Moldavskej ceste
a Športové gymnázium na Triede SNP

Aktívnych študentov stredných škôl Vám s hrdosťou predstavujeme v našej fotogalérii.
Výberové konanie

Kvalifikačné predpoklady:
Ukončené úplné SŠ vzdelanie – absolvovaná príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. Absolvovanie psychologického vyšetrenia.

Náplň práce:
Priama starostlivosť o deti pri zabezpečovaní náhradnej starostlivosti pre deti vo veku od 0 rokov, najmä fyzická a psychická starostlivosť o deti, hygienické návyky, saturácia základných fyzických a psychických potrieb detí, pomoc pri realizácii výchovno-vzdelávacích procesov, sledovanie zdravotného stavu a aktívne zabezpečenie domácej zdravotnej starostlivosti.

Ponúkaný plat:
Podľa zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonníka práce § 118- §120

Druh pracovného pomeru:
PP na dobu určitú , pracovný úväzok 1,0 (37,5 hod./týždeň).

Miesto výkonu práce:
v domácom prostredí profesionálneho rodiča

Termín nástupu:
ihneď

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
komunikačné zručnosti, ochota odborne rásť, hodnotová orientácia, zodpovednosť.

  Požadované doklady pre výberové konanie:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
 • fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • fotokópia dokladu o splnení osobitného kvalifikačného predpokladu podľa osobitného predpisu,
 • fotokópia dokladu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu 40 hodín, prípadne o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti najmenej v rozsahu 60 hodín,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,
 • výpis z registra trestov, vrátane výpisu z registra trestov partnera nie starší ako 3 mesiace,
 • písomný súhlas partnera na výkon PR,
 • doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a iné s tým súvisiace platné bezpečnostné predpisy,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,
 • motivačný list,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 03. 11. 2017

Žiadosti s dokladmi prosím zasielajte na adresu: PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM, Löfflerova 2, 040 01 Košice,, alebo na e-mailovú adresu: pscentrum@pscentrum.sk s predmetom: profesionálny rodič. Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Horváthová – riaditeľka - 055/6719 358, Ing. Zuzana Madárová - 055/3813 666.


Informácie k výberovému konaniu na stiahnutie:
Výberové konanie: PROFESIONÁLNY RODIČ


Zbierka ku Dňom nezábudiekDeň Mestských podnikovMaľovali sme s majstrom Collinásym
Maľovali sme s majstrom Collinásym

Dňa 19. júla sme s klientmi denného stacionára opäť navštívili Východoslovenské múzeum v Košiciach, tentokrát pri príležitosti výstavy košického maliara Juraja Collinásyho. Múzeum pripravilo tvorivú dielňu, vďaka ktorým sme umeleckú tvorbu nie len obdivovali, ale aj vyskúšali na vlastnej koži s pomocou šikovnej autorky tejto akcie. Tvorba majstra Collinásyho nás veľmi zaujala a inšpirovala.

V rámci tvorivej dielne sme mali príležitosť vybrať si konkrétne dielo a vyskúšať ho reprodukovať vlastnými silami, tiež si pomocou modernej techniky vytvoriť foto – koláž z našej tvorby na pamiatku. Tak isto ako autor obrazov, ani my sme sa nebáli farieb a kreslili s radosťou. S klientmi sme sa vďaka tomu mohli priblížiť k dielam o niečo bližšie a tvorbu v nádhernej budove múzea sme si veľmi užili.

Ďakujeme Východoslovenskému múzeu a jeho ústretovým zamestnancom za ďalší zaujímavý zážitok a už teraz sa tešíme nabudúce. Našu tvorbu si môžete pozrieť vo fotogalérii.


Služby sociálno-právnej ochrany

Psychosociálne centrum rozširuje svoje služby o ďalšiu činnosť: vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov“. V rámci súčinnosti SPO bude realizovať činnosť poradensko – psychologickej pomoci rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách ako nezdravotnícky úkon za úhradu, stanovenú v platnom cenníku služieb, resp. bezplatne.

Viac informácii v priloženom dokumente.


Poskytovanie novej sociálnej služby v dennom stacionári
Denný stacionár

Psychosociálne centrum v Košiciach poskytuje od 1. januára 2017 v priestoroch na Löfflerovej ulici č.2 v Košiciach novú sociálnu službu v dennom stacionári.

Denný stacionár je zariadenie sociálnych služieb, kde sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Konkrétne poskytujeme ambulantnú pomoc pre klientov od 18 rokov veku, ktorí nie sú samostatní vo všetkých sebaobslužných úkonoch a základných sociálnych aktivitách a potrebujú dohľad pri niektorých činnostiach predovšetkým z dôvodu zdravotného postihnutia alebo dlhodobého zhoršenia zdravotného stavu. Napriek tomu zostávajú v prirodzenom domácom prostredí a na určitú časť dňa môžu prichádzať do denného stacionára.

Poskytujeme:
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • stravovanie – poskytovanie obedov
 • psychologické poradenstvo
Zabezpečujeme:
 • pracovnú terapiu
 • záujmovú činnosť

Ďalej poskytujeme sociálne poradenstvo, psychologickú pomoc a podporu aj rodinným príslušníkom našich klientov, alebo inej fyzickej osobe, ktorá sa stará o klienta v domácom prostredí.

Prevádzka denného stacionára je v pracovných dňoch od 07:30 hod. do 15:30 hod.

Kapacita zariadenia je 12 miest.

Podmienky prijatia sú nasledovné:
 • rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári, ktorý vydáva mesto alebo obec,
 • uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári,
 • doloženie potrebných dokladov v zmysle zákona o sociálnych službách.
Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubomír Soľák, 055/698 62 49, 0944 554 522
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Ščerbanovská, 055/ 381 36 67, 0918 538 735

Oznámenie o zmene adresy

Löfflerova 2, Košice Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Psychosociálne centrum od 01. 09. 2016 zmenilo adresu sídla.
Nová adresa sídla a zároveň korešpondenčná adresa je:

PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM
Löfflerova 2
040 01 Košice

Telefónne čísla, e-mailové adresy a ostatné kontaktné údaje ostávajú nezmenené.

Prosíme Vás, aby ste v korešpondencii s nami po 01. 09. 2016 používali výlučne novú adresu.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nás môžete kontaktovať na pscentrum@pscentrum.sk alebo na nezmenených telefónnych číslach: 055/ 671 93 59 alebo 0918 538 735.
Výchovno-vzdelávací program pre rodičov
z Luníka IX a blízkych osád 2017
Výchovno-vzdelávací program pre rodičov z Luníka IX a blízkych osád 2017

Psychosociálne centrum, v rámci koncepcie Programu rozvoja mesta Košice „Sociálne mesto“, pokračuje v roku 2017 v realizácii Výchovno-vzdelávacích programov, ktoré sa zameriavajú najmä na rómske rodiny v lokalite MČ Košice – Luník IX. Svojim obsahom sú aktívnym preventívnym prínosom aj pri sanácii rodiny, ale aj pri realizácii opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, predchádzania sociálno-patologických javov, úpravy rodinných pomerov maloletých detí a pod. V spolupráci s pracovníkmi referátu sociálnych vecí Mesta Košice boli do programu zaradené najmä rodiny dysfunkčné až afunkčné (tzv. mnohoproblémové rodiny), v ktorých nepriaznivá sociálna situácia v súvislosti s rôznymi problémami pretrváva niekoľko rokov, v niektorých rodinách aj celé generácie. Počas júna už prebehlo osem stretnutí preventívneho programu v zrekonštruovaných priestoroch Komunitného centra na Krčméryho ul. 2. Cieľom interaktívnych aktivít bolo diskusnou formou posúvať už existujúce hranice vedomosti rodičov do užšej roviny, a to najmä pri konkrétnych rizikových javoch, ktoré ohrozujú nielen zdravý vývoj maloletých detí (záškoláctvo, šikana, sociálne siete, užívanie psychotropných látok a i.), ale i funkčnosť celej rodiny, čo má za následok negatívny dopad na celú komunitu. Pozitívnym výstupom je 81 účastí mamičiek v 1. bloku programu.

V tomto roku opätovne patrí poďakovanie spoločnosti LABAŠ s. r. o., vďaka ktorej bolo na stretnutiach malé občerstvenie a najaktívnejšie mamičky boli po vyhodnotení programu odmenené balíčkom základných potravín.

2. blok Výchovno-vzdelávacieho programu je naplánovaný na jeseň v období novembra.

Aktivity z jednotlivých stretnutí si môžete pozrieť vo fotogalérii .


Dobrovoľnícky projekt - "Sadíme so seniormi"
Dobrovoľnícky projekt - "Sadíme so seniormi"

Do najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia na Slovensku „Naše mesto“ sa zapojili aj obyvatelia (seniori) malometrážnych bytov na Južnej triede v Košiciach. Dňa 16. júna 2017 sa do akcie zapojili skrášlením okolia bytového domu, v ktorom im Mesto Košice poskytuje možnosť nájomného bývania. Hlavnou aktivitou projektu „Sadíme so seniormi“ bola spoločná výsadba okrasných rastlín a drevín, ktoré spolu so zeminou bezplatne zabezpečila Správa mestskej zelene v Košiciach. Účastníci projektu sa spolu s pracovníčkou pobočky Psychosociálneho centra zhostili svojich úloh s veľkou energiou aj napriek vyššiemu veku a vysokým horúčavám. Veľkým zážitkom bolo vidieť čakan v rukách krehkej ženy (dôchodkyne), ktorá bojovala so starými koreňmi v pôde. Samotná výsadba rastliniek bola ohrozená nečakaným daždivým počasím. Dobrovoľníci to však poňali ako pomoc zo strany pani prírody. Im priniesla čerstvý vzduch a rastlinkám potrebnú vlahu.

Hlavným cieľom projektu bolo podporiť aktívne starnutie u občanov vyššieho veku a občanov na dôchodku, vďaka ktorému je vyšší predpoklad zmiernenia alebo úplného zastavenia pocitu samoty, nepotrebnosti a zbytočnosti. Vedľajším zámerom bolo podporiť a viesť seniorov k posilneniu nových sociálnych kontaktov vo svojej komunite a vytvoriť priestor pri udržiavaní kognitívnych ale aj manuálnych zručností.

Otvorte si fotogalériu a pozrite si dielo rúk dobrovoľníkov.

Projekt bol podporený mestským podnikom Správa mestskej zelene v Košiciach.


Úsmevy pre Košice 2017
Úsmevy pre Košice 2017

Dňa 3. mája sa naši klienti denného stacionára zapojili do krásneho podujatia Úsmevy pre Košice, ktoré organizuje naše mesto v rámci osláv „Dni mesta Košice“. Tak ako každý rok, spolu s ďalšími účinkujúcimi, prezentovali svoju tvorivú činnosť a kreativitu.

Na úvod nášho programu zaspievala a navodila slávnostnú atmosféru Monika Snášelová, nasledovala „Moja poézia“, teda literárna tvorba Valérie Kleitsovej. Klientov pri prednášaní básní sprevádzala talentovaná klaviristka Nina Friedmanová. Opäť sme si užili bohatý kultúrny program, z ktorého sme odchádzali plní dojmov a umeleckých zážitkov. Naši klienti sa už teraz tešia a plánujú účasť na ďalšom ročníku.

Ďakujeme mestu Košice za podporu a príležitosť priblížiť činnosť inštitúcií, ktoré sa venujú ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

Atmosféru Úsmevov pre Košice si môžete pozrieť vo fotogalérii.
Výberové konanie

Kvalifikačné predpoklady:
Ukončené úplné SŠ vzdelanie – absolvovaná príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. Absolvovanie psychologického vyšetrenia.

Náplň práce:
Priama starostlivosť o deti pri zabezpečovaní náhradnej starostlivosti pre deti vo veku od 0 rokov, najmä fyzická a psychická starostlivosť o deti, hygienické návyky, saturácia základných fyzických a psychických potrieb detí, pomoc pri realizácii výchovno-vzdelávacích procesov, sledovanie zdravotného stavu a aktívne zabezpečenie domácej zdravotnej starostlivosti.

Ponúkaný plat:
Podľa zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonníka práce § 118- §120

Druh pracovného pomeru:
PP na dobu určitú , pracovný úväzok 1,0 (37,5 hod./týždeň).

Miesto výkonu práce:
v domácom prostredí profesionálneho rodiča

Termín nástupu:
ihneď

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
komunikačné zručnosti, ochota odborne rásť, hodnotová orientácia, zodpovednosť.

  Požadované doklady pre výberové konanie:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
 • fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • fotokópia dokladu o splnení osobitného kvalifikačného predpokladu podľa osobitného predpisu,
 • fotokópia dokladu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu 40 hodín, prípadne o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti najmenej v rozsahu 60 hodín,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,
 • výpis z registra trestov, vrátane výpisu z registra trestov partnera nie starší ako 3 mesiace,
 • písomný súhlas partnera na výkon PR,
 • doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a iné s tým súvisiace platné bezpečnostné predpisy,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,
 • motivačný list,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28. 05. 2017

Žiadosti s dokladmi prosím zasielajte na adresu: PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM, Löfflerova 2, 040 01 Košice,, alebo na e-mailovú adresu: pscentrum@pscentrum.sk s predmetom: profesionálny rodič. Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Horváthová – riaditeľka - 055/6719 358, Ing. Zuzana Madárová - 055/3813 666.


Informácie k výberovému konaniu na stiahnutie:
Výberové konanie: PROFESIONÁLNY RODIČ


Návšteva Východoslovenského múzea v Košiciach a súťaž - Cisárovnej nové šaty
Návšteva Východoslovenského múzea v Košiciach a súťaž - Cisárovnej nové šaty

Klienti denného stacionára majú veľký záujem o čo najpestrejšie spektrum aktivít, preto sa snažíme pravidelne realizovať činnosti a akcie aj mimo nášho centra. Práve preto sme v marci navštívili Východoslovenské múzeum v Košiciach.

Videli sme exponáty z Krásnej hôrky, zaujímavú výstavu architekta Makovecza a nahliadli sme do histórie Rakúsko – Uhorska. Dozvedeli sme sa o živote cisára Františka Jozefa I., no najviac nás upútala výstava „Kráľovná Alžbeta a móda“. Krásne šaty legendárnej cisárovnej Sissi nás inšpirovali ku vlastnej tvorbe v stacionári, a tak sme sa s klientmi zapojili do súťaze – Cisárovnej nové šaty. Spoločne sme s pomocou našich kreatívnych pracovníčok vytvorili návrh šiat, ktorými sme zaujali a potešili nie len návštevníkov, ale aj zamestnancov múzea a v súťaži sme vyhrali špeciálnu cenu pre kolektív.

Víťazné šaty, ale aj ďalšie umelecké návrhy našich klientov môžete vidieť v obrazovej dokumentácii, taktiež ich stihnete vidieť vystavené v múzeu ešte do konca mája, aj v rámci „Košickej noci múzeí a galérií“ 20.mája 2017.

Ďakujeme Východoslovenskému múzeu za krásny zážitok a tešíme sa na ďalšie zaujímavé výstavy a akcie. Fotky z návštevy si môžete pozrieť vo fotogalérii.


Projekt "Naše Tatry"
Projekt "Naše Tatry"

Dňa 8. marca 2017, v rámci projektu "Naše Tatry", sa deti zo Zariadenia núdzového bývania na Adlerovej 4 a Krízového centra Oceľová nádej na Pollovej 18 v Krásnej mali možnosť zúčastniť celodenného výletu na Štrbskom plese spolu s klientmi denného stacionára Psychosociálneho centra. Cieľom výletu bolo navštíviť Štrbské Pleso, ktoré je jedným z najznámejších miest našich veľhôr – Vysoké Tatry.

Účastníci výletu si cestu autobusom spríjemňovali spievaním veselých pesničiek. Zvedavými otázkami sa zaujímali o samotný cieľ výletu, zisťovali čo všetko na mieste uvidia a aké aktivity im poskytne zimno-jarná príroda.

Deti, ale aj dospelí sa dozvedeli, že Štrbské pleso je najvyššie položenou tatranskou osadou a chodník okolo plesa sa kedysi nazýval podľa arcikňažnej Klotildy – Klotoldina promenáda. Po príjazde na miesto sa všetci účastníci posilnili bagetami a teplým čajom a vybrali sa na „kyslíkovú“ prechádzku okolo celého Štrbského plesa, ktorá je dlhá cca 2,25 km. Hmla obmedzovala výletníkom pôžitok z pohľadu na krásnu prírodu, ale nemala tú moc zastaviť deti v aktívnom pohybe. Tatranské počasie dovolilo deťom i dospelým zacvičiť si na náčiniach a zabojovať s rôznymi prekážkami, ktoré sú súčasťou tejto dráhy. Pohybové aktivity na čerstvom vzduchu zahrievali telá a informačné tabule z náučného chodníka poskytli množstvo zaujímavostí o živočíšnej a rastlinnej ríši tejto chránenej oblasti nášho Slovenska. Dozvedeli sa, že vody Štrbského plesa sú pravdepodobne jediným miestom na svete, kde žije v súčasnosti už vzácna ryba Sih maréna.

Naše Tatry sa nemuseli hanbiť ani snehovou nádielkou a kde tu sa spustila spontánna guľovačka a postavil sa aj snehuliak. Celodenný výlet tak mal veľký úspech u všetkých a do autobusu nastupovali príjemne unavení vďaka športovým aktivitám, ale i zážitkom z celého dňa.

Atmosféru z výletu si môžete prezrieť vo fotogalérii.

Projekt „Naše Tatry“ bol zameraný na cieľovú skupinu detí a mládeže z rodín ohrozených správaním iných fyzických osôb a tiež na deti, ktoré sú dočasne vyňaté z bežného rodinného života. Hlavným zámerom projektu bolo počas jarných prázdnin pripraviť deťom výlet, ktorý ich mal motivovať k aktívnemu tráveniu voľného času v prírode namiesto vysedávania pred televízorom alebo počítačom.

Tento projekt bol zrealizovaný vďaka podpore Fondu zdravia mesta Košice n. f.


Úsmevy pre Košice 2017


Primátorský punč 2016Vianočné trhy 2016Benefičný koncert pre klientov Denného stacionára
a deti z Krízového strediska Oceľová nádejVďaka verejnej zbierke „Dni nezábudiek 2016“ zrealizujeme projekt
Verejná zbierka "Dni nezábudiek 2016"
Aj v tomto roku sa naša organizácia, dňa 6. a 7. októbra, zapojila do 13. ročníka celoslovenskej verejnej zbierky „Dni nezábudiek“, ktorú každoročne vyhlasuje Liga za duševné zdravie SR. S heslom „Dôstojnosť v duševnom zdraví“ bola smerovaná na podporu rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami, ich sociálneho začlenenia do života a obnovu prevádzky Linky dôvery Nezábudka.

Výťažok z predaja nezábudiek sa využije na podporu projektov chránených dielní, chráneného bývania, stacionárov a na tvorivé prežívanie času klientov v rámci preventívnych programov v oblasti duševného zdravia.

Naša úprimná vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí počas týchto dní prispeli svojim dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničiek označených nezábudkou.


Chladné a upršané počasie neodradilo dobrovoľníkov a tieto pokladničky ste mohli stretnúť v uliciach aj vďaka študentom a pedagogickému vedeniu košických stredných škôl:

Súkromné gymnázium na Dneperskej ulici,
Súkromná stredná odborná školy na Bukoveckej ulici,
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia na Požiarnickej ulici
a Športové gymnázium na Triede SNP

Ich nezištnou dobrovoľnou aktivitou počas dvoch dní sa podarilo vyzbierať sumu
641,- EUR,
z ktorej určitou čiastkou bude podporený pripravovaný projekt pre klientov
denného stacionára v rámci organizačnej štruktúry PSC.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do zbierky s cieľom pomôcť prinavrátiť ľudskú dôstojnosť a ponúknuť kvalitnejšie služby ľuďom s duševnými poruchami. S veľkou hrdosťou Vám predstavíme študentov stredných škôl v našej fotogalérii.

Projekt – Nezábudka seniorom
Nezábudka seniorom

Psychosociálne centrum, vďaka finančnej podpore Ligy za duševné zdravie, zrealizovalo v období júna 2016 veľmi pekný projekt „Nezábudky seniorom“. Projekt bol zameraný na cieľovú skupinu seniorov využívajúcich sociálnu službu v Zariadení pre seniorov v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici. V rámci projektu boli pre záujemcov pripravené bezplatné bloky Canisterapie a Biblioterapie s tréningom pamäte. Stretnutia sa konali pod odborným vedením skúsenej canisterapeutky s jej štvornohým tímom psíkov a psychologičky Psychosociálneho centra.

Počas troch stretnutí canisterapie sme mali možnosť vídať obrazy naplno otvorených emócii ako sú dojatie, šťastie, strácajúci sa strach z nepoznaného, miznutie obáv a budovanie vzájomnej dôvery. Nakoľko je v takýchto zariadeniach často obmedzenie a zákaz chovať vlastné zviera z objektívnych dôvodov, stretávali sme sa s veľkým prejavom šťastia z možnosti pohladiť psíka a cítiť jeho fyzické teplo a hebkú srsť na rokmi zvráskavených dlaniach. Citáty a výpovede o neodolateľnom a oddanom pohľade psíka boli reálne prítomné, čoho dôkazom boli pocitové zimomriavky a neudržateľne vlhké oči dojatím. A to všetko bolo sprevádzané šťastným vrtením chvostíkov, ktoré mnohokrát rozžiarilo všetky tváre veľkým úsmevom.

Účastníkom biblioterapie sa na troch stretnutiach, pomocou reprodukovania príbehov z kníh, otváral svet plný rozmanitých vôní, chutí a zážitkov, ktoré boli zapadnuté v úzadí pamäte. Myseľ sa rozhovormi prebúdzala smerom k vlastným spomienkam a dávno prežitým príbehom. Skupinové stretnutia s knihou vytrhli prítomných zo všednosti dní a umožnili im virtuálne zažiť rôzne dobrodružstvá. Táto krásna aktivita sa nenásilne spojila s liečbou a nenásilne uľaviť v rôznych vnútorných tenziách klientov. Celkovú atmosféru na všetkých aktivitách spríjemňovalo zabezpečené malé občerstvenie.

Psychosociálne centrum sa už dlhoročne aktívne zapája ako koordinátor do verejnej zbierky Dni nezábudiek, čím sa snaží získavať financie na rôzne projekty pre svojich klientov, ktorým poskytuje zdravotnícke a sociálne služby v rámci svojej organizačnej štruktúry.

Príjemné chvíle z aktivít projektu môžete precítiť aj Vy vďaka fotogalérii.

Návšteva adoptívneho zvieratka
v Zoologickej záhrade v Košiciach

Lemur

Lemur kata v košickej Zoologickej záhrade získal svojho adoptívneho rodiča. Stalo sa ním Psychosociálne centrum. Klienti denného stacionára, deti a matky zo Zariadenia núdzového bývania, deti z Krízového strediska Oceľová nádej, zdravotnícky personál, sociálni pracovníci a dobrovoľníci Psychosociálneho centra sa dňa 29.07.2016 prišli po prvýkrát zoznámiť so svojím novým prírastkom do rodiny.

Na potešenie celého personálu a klientov Psychosociálneho centra sme sa od zamestnancov ZOO dozvedeli ďalšiu radostnú správu – našim adoptívnym zvieratkom je mláďatko. Radosť zo stretnutia bola obojstranná. Malý lemurik pri stretnutí so svojimi adoptívnymi rodičmi žiaril šťastím. Problém mu nerobilo ani pózovanie pred našim fotoaparátom.

Po príjemnom stretnutí sa celý kolektív presunul do ostatnej časti krásnej ZOO, kde nevynechal ani komentované kŕmenie tučniakov a tuleňov. Novým zážitkom boli aj obyvatelia v priestoroch s morskými akváriami. Klienti Psychosociálneho centra sa veľmi tešili zo stretnutí s cudzokrajnými zvieratkami žijúcimi v Zoologickej záhrade v Košiciach.

Príjemnú atmosféru zo stretnutia s lemurom a ostatnými obyvateľmi košickej ZOO prinášame v obrazovej dokumentácii.

Ďakujeme vedeniu Zoologickej záhrady v Košiciach za podporu našich klientov a ústretovosť.

Oznámenie o prerušení prevádzky 25.10.2016

Oznamujeme, že z dôvodu plánovanej odstávky distribúcie elektrickej energie,
nebude dňa 25.10.2016 v prevádzke centrála Psychosociálneho centra na Löfflerovej 2.
Podporné stretnutia pre opatrovateľky na uľahčenie zvládania opatrovania chorých a postihnutých

Lektori: PhDr. Ľubica Šťastná
Časový rozsah kurzu: 5 dní (2 hodinové stretnutia spojené s riešením praktických situácií)
Rozsah kurzu je 10 hod. pre maximálne 20 účastníkov
Termín kurzu: jún - október 2016
Miesto konania: Psychosociálne centrum, Južná trieda 23, 040 01 Košice
Cena: 7€ / 1 deň a účastníka
Časový harmonogram kurzu:
 • 12:45 – 13:00 registrácia účastníkov
 • 13:00 – 13:45 prednáška
 • 13:45 – 14:00 prestávka
 • 14:00 – 15:00 prednáška
 • 15:00 - diskusia - záver
Bližšie informácie Vám prinášame v priložených pozvánkach: Elektronickú prihlášku, prosím, vyplňte na nasledujúcom odkaze.
Termín uzavretia prihlášok je:
 • pre termín 13.10.2016 do 11.10.2016
 • pre termín 18.10.2016 do 14.10.2016
 • pre termín 20.10.2016 do 18.10.2016
 • pre termín 25.10.2016 do 28.10.2016
 • pre termín 27.10.2016 do 25.10.2016

Dni nezábudiek 2016

Výchovno-vzdelávací program
pre rodičov z Luníka IX a blízkych osád
Výchovno-vzdelávací program pre rodičov z Luníka IX a blízkych osád

Psychosociálne centrum v roku 2016 pokračuje v realizácii Výchovno-vzdelávacích programov pre rodiny z lokalít ohrozených sociálnym vylúčením v rámci koncepcie Programového rozvoja mesta Košice „Sociálne mesto“. Do projektu bolo prihlásených 45 rodín. Počas júna, v rámci realizácie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, prebehlo osem stretnutí 1. bloku preventívneho programu v nových zrekonštruovaných priestoroch Komunitného centra na Krčméryho ulici 2 v MČ Luník IX. Na preventívnom programe, ktorý sa konal počas štyroch týždňov vždy v utorok a štvrtok, sme zaznamenali 91 účastí matiek so 72 prítomnými deťmi.

Tie najmenšie zostali so svojou mamkou a užívali si nerušene spätosť s najdôležitejšou osobou ich života. Niektoré pokojne spali, iné zvedavo pozorovali okolitý svet. Častým výjavom bol nádherný obraz ženy, ktorá svoje dieťa kedykoľvek prirodzene kojila. Pre samostatnejšie deti, vďaka dobrovoľníkom a aktivačným pracovníkom z komunitného centra, bol pripravený náhradný program (maľovanie, kreslenie, priestor s hračkami a i.). Hlavným cieľom aktivít bolo podporiť získanie a rozvíjanie rodičovských zručností matiek z tejto lokality a zaktivizovať ich pri plnení rodičovských práv a povinností. Zameranie jednotlivých stretnutí smerovalo k naštartovaniu základných funkcií rodiny a k preventívnemu predchádzaniu sociálno-patologických javov v rodine.

Na stretnutiach sa viedli neformálne prednášky s informáciami k jednotlivým témam (záškoláctvo, závislosť, zdravie, financie a i.), ktoré prispeli k doplneniu chýbajúcich vedomostí mamičiek. Novinkou tohtoročného preventívneho programu boli rôzne aktivity a vypracované modelové situácie na konkrétnu tému. Tie pomáhali pri aktívnom sebaprežívaní (hodnotový rebríček, finančný rozpočet, sny a očakávania, čím som chcela byť a pod.) a následne umožnili objavené pocity uvoľniť zo seba von vďaka monológu, dialógu alebo rôznou výtvarnou technikou do výpovedných koláží.

Nakoľko je v tejto lokalite častým javom mnohodetnosť rodiny, pomohli sme aktívnym mamičkám zabezpečiť základné oblečenie pre deti vďaka charitám a dobrovoľným darom.

V tomto roku opätovne patrí poďakovanie spoločnosti LABAŠ s. r. o., vďaka ktorej sme mohli najaktívnejšie mamičky odmeniť balíčkom základných potravín.

2. blok Výchovno-vzdelávacieho programu je naplánovaný na jeseň v období novembra.

Fotografie z jednotlivých stretnutí si môžete pozrieť vo vo fotogalérii.

Spolupráca so spoločnosťou TESCO

Asertívna komunikácia Spolupráca so spoločnosťou TESCO Hypermarket Košice Nad Jazerom sa v roku úspešne prehlbuje. Psychosociálne centrum Košice od 1.1.2016 poskytuje sociálnu pomoc deťom v Krízovom stredisku na Pollovej ulici č.18 v Mestskej časti Košice – Krásna, kde sa v súlade s procesom transformácie (prechod z inštitucionálnej na rodinný typ výchovy) začalo pripravovať kompletné stravovanie v kuchyni a zamestnanci pripravujú spolu s deťmi raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru. Po oslovení firmy TESCO na objednávanie a dovoz potravín sa aktívne zamestnanci tejto firmy zaujímali aj o ďalšie potreby KS. Následne pomohli darom pre Psychosociálne centrum zánovnou kuchynskou linkou a sedačkou. Nakoľko pri príprave na spustenie novej sociálnej služby – denný stacionár je toto vybavenie potrebné, uvítali sme ponuku daru a priviezli ho do priestorov Psychosociálneho centra. Za uvedené dary patrí firme TESCO Hypermarket Nad Jazerom veľká vďaka a prejavenie nádeje, že v spolupráci budeme pokračovať aj v budúcnosti.


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru a poskytnutie služby v rámci prieskumu trhu podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri zadávaní zákazky, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná a ktorá spĺňa podmienky podľa §5 ods. 4 citovaného zákona. Všetky informácie prikladáme v súťažných podkladoch.

Podporné stretnutia pre opatrovateľky na uľahčenie zvládania opatrovania chorých a postihnutých

Lektori: PhDr. Ľubica Šťastná
Časový rozsah kurzu: 5 dní (2 hodinové stretnutia spojené s riešením praktických situácií)
Rozsah kurzu je 10 hod. pre maximálne 20 účastníkov
Termín kurzu: jún - október 2016
Miesto konania: Psychosociálne centrum, Južná trieda 23, 040 01 Košice
Cena: 7€ / 1 deň a účastníka
Časový harmonogram kurzu:
 • 12:45 – 13:00 registrácia účastníkov
 • 13:00 – 13:45 prednáška
 • 13:45 – 14:00 prestávka
 • 14:00 – 15:00 prednáška
 • 15:00 - diskusia - záver
Bližšie informácie Vám prinášame v priložených pozvánkach: Elektronickú prihlášku, prosím, vyplňte na nasledujúcom odkaze.
Termín uzavretia prihlášok je:
 • pre termín 9.6.2016 do 6.6.2016
 • pre termín 16.6.2016 do 13.6.2016
 • pre termín 23.6.2016 do 20.6.2016


Podporné stretnutia pre opatrovateľky na uľahčenie zvládania opatrovania chorých a postihnutých s možnosťou aj individuálnej konzultácie
Tématické okruhy:
 • Osvojenie komunikačných zručností medzi opatrovateľom a klientom
 • Konflikty a spôsoby ich riešenia
 • Stres a jeho vplyv na prácu
 • Depresia a ako ju zvládať
 • Ako využiť asertívne správanie voči klientovi a jeho rodine
 • Vyhorenie v našom živote a ako sa mu brániť
 • Starnutie a staroba – zmeny správania a prežívania
 • Demencia a jej prejavy
 • Alzheimer – možnosti prístupu k chorému
 • Pamäť – ako si ju zachovať a trénovať
 • Násilie a šikanovanie v rodine a jeho zvládnutie
 • Prístup k umierajúcemu a postoj k smrti
 • Paliatívna starostlivosť
 • Rady pre opatrovateľky od prvej komunikácie po starostlivosť o seba
 • Možnosť podľa potreby aktualizovať témy


Cieľová skupina: Opatrovatelia, alebo príbuzní, ktorí poskytujú starostlivosť svojím chorým a postihnutým rodinným príslušníkom.
Cieľ: Pomôcť zorientovať sa v problematike opatrovania (ošetrovania) chorých a postihnutých v domácom aj v zdravotníckom prostredí, hlavne z pohľadu psychologickej starostlivosti a s využitím najvhodnejšieho prístupu, komunikácie a spôsobu riešenia rôznych situácií. Možnosť individuálnych psychoterapeutických stretnutí podľa dohovoru.
Miesto realizácie: Južná trieda 23, 040 01 Košice (zmena miesta po vzájomnej dohode)
Rozsah kurzu: 12 dní (2x v mesiaci 4-hodinové stretnutia spojené s riešením praktických situácií) počas 6 mesiacov, teda spolu 48 hodín.
Lektori:

 • PhDr. Ľubica Šťastná
 • Mgr. Gabriela Lukáčová


Cena:125 eur za 12 dní a účastníka, 10 eur za 1 deň a účastníka


Rozvoj manažerských zručností

Tématické okruhy:

 • Sebapoznávanie – kľúčový predpoklad efektívneho vedenia ľudí
 • Osobnosť manažéra a jej rozvoj – posilňovanie emocionálnej a sociálnej zrelosti manažérov, rozvoj osobnostných a riadiacich schopností manažérov
 • Asertívna komunikácia v práci manažéra – rozvoj komunikačných zručností
 • Konflikty na pracovisku a spôsob ich riešenia
 • Psychohygiena manažéra – zvyšovanie odolnosti voči stresu a záťaži, organizácia času, dosahovanie duševnej rovnováhy, stres management

Cieľová skupina:

 • vedúci pracovníci
 • manažéri s priamym riadením
 • manažéri s viacúrovňovým riadením
 • projektoví manažéri


Cieľ: Získanie účinných a praktických manažérskych zručností pre prácu a riadenie ľudí, efektívne riešenie rôznych situácii v rámci interpersonálnych vzťahov na pracovisku, sebapoznávanie ako brána k poznaniu a pochopeniu iných, efektívna komunikácia a dosahovanie stanovených cieľov.
Miesto realizácie: Južná trieda 23, 040 01 Košice (zmena miesta po vzájomnej dohode)
Rozsah kurzu: 3 – 5 dní (24 - 40 hod. s praktickými riešeniami modelových situácií)
Lektori:

 • PhDr. Judita Szilágyiová
 • Mgr. Gabriela Lukáčová
 • PhDr. Ľubica Šťastná


Cena: 200 eur za účastníka


Psychologická starostlivosť o profesionálnych rodičov

Tématické okruhy:

 • Vzťahová väzba, podmienky jej vzniku a význam pre zdravý duševný vývin dieťaťa, tzv. „neželaná citová väzba“, bolesť z pretrhnutia citového vzťahu
 • Psychická deprivácia a terapia dotykom
 • Etapy vývoja vzťahu dieťa – profesionálny rodič a ich prekonávanie
 • Dilemy vyplývajúce zo životnej histórie a súčasných aktivít biologickej rodiny voči dieťaťu
 • Špecifické potreby dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou v profesionálnej rodine v súvislosti so školou a zaškolením dieťaťa, školská zrelosť, poruchy učenia, spolupráca s odborníkom
 • Špecifický prístup v starostlivosti o týrané a zneužívané dieťa
 • Normálne a špecifické prejavy sexuality dieťaťa
 • Vybrané výchovné postupy na zvládnutie problémového správania dieťaťa
 • Prejavy Fetálneho alkoholového syndrómu v psychike dieťaťa
 • Starostlivosť o dieťa drogovo závislých rodičov
 • Psychopatológia v prejavoch dieťaťa: poruchy snov, pomočovanie, tiky, negativizmus, fóbie
 • Vzťah medzi rodičom a dieťaťom – potreba ujasniť si rolu náhradného rodiča v živote dieťaťa
 • Formovanie žiadúcich osobnostných predpokladov pre starostlivosť o dieťa
 • Odchod dieťaťa z profesionálnej rodiny do náhradnej starostlivosti , resp. do pôvodnej rodiny


Cieľ: Psychická podpora profesionálneho rodiča v náročnej profesii, poskytujúcej služby dieťaťu, psychohygiena a psychoprofylaxia profesionálneho rodiča v permanentnej psychickej záťaži, sýtenie potreby pochopenia a akceptácie, odborná psychologická príprava k vykonávaniu rodičovského povolania, edukácia v psychopatológii dieťaťa.
Miesto realizácie: Južná trieda 23, 040 01 Košice (zmena miesta po vzájomnej dohode)
Rozsah kurzu: 5 dní (1x týždenne 4-hodinové tematické bloky s praktickými riešeniami modelových situácií)
Lektori:

 • PhDr. Judita Szilágyiová
 • Mgr. Gabriela Lukáčová
 • PhDr. Ľubica Šťastná


Cena: 320 eur za účastníka


Asertívna komunikácia

Asertívna komunikácia Obsah kurzu: Agresívne, pasívne a asertívne správanie. Asertívne práva. Asertívne techniky. Nácvik asertivity. Zvládanie náročných klientov. Odlíšenie asertivity od ostatných foriem komunikácie. Klady a zápory jednotlivých komunikačných foriem a ich využitie v rôznych životných situáciách. Zadanie a vyhodnotenie dotazníka sebapresadenia. Praktický nácvik vybraných techník asertivity.
Časový rozsah: 1-2 dni
Počet účastníkov v skupine: 10-12
Cena: 1 056 eur za skupinu


Organizácia času a time management

Organizácia času Obsah kurzu:Subjektívne vnímanie času. Ciele a ich správna formulácia, typy cieľov. Ciele a motivácia, ciele versus priania. Manažment pracovných činností. Účinnosť a účelnosť pracovných úloh. Plánovanie času a pracovných úloh. Eisenhowerov princíp prioritizácie úloh. Denný a týždenný plán úloh. Výkonnostná krivka. Zlodeji času a ich eliminácia.
Časový rozsah: 1 deň
Počet účastníkov v skupine: 10-12
Cena: 528 eur za skupinu


Komunikačné zručnosti

Komunikačné zručnosti Obsah kurzu:Proces komunikácie. Verbálne a neverbálne aspekty komunikácie. Aktívne počúvanie. Práca so spätnou väzbou. Proklientsky prístup. Ako správne reagovať na námietky. Správanie, ktorému sa treba vyhnúť. Etika v komunikácii. Vhodné predstavenie. Riešenie vybraných komunikačných situácií. Zážitkové cvičenia a tréning. Cieľom je naučiť účastníkov školenia profesionálne a zákaznícky orientovanými technikami zvládať konfliktné a záťažové situácie v telefonických a osobných pohovoroch, naučiť účastníkov efektívne viesť rozhovor, precvičiť v rámci modelových situácií praktické komunikačné postupy.
Časový rozsah: 1 - 2 dni
Počet účastníkov v skupine: 10-12
Cena: 1 056 eur za skupinu


Prezentačné zručnosti

Prezentačné zručnosti Obsah kurzu:Typy prezentácií, metódy vzdelávania dospelých. Príprava prezentácie – predpríprava, realizácia, vyhodnotenie prezentácie. Vizuálna a technická stránka prezentácie. Optimalizácia osobného prejavu prezentéra. Nadviazanie kontaktu s poslucháčmi. Verbálna a neverbálna komunikácia, nácvik a videotréning. Práca s trémou.
Časový rozsah: 1 - 2 dni
Počet účastníkov v skupine: 8-10
Cena: 594 eur za skupinu


Prevencia syndrómu vyhorenia a všeobecné zásady psychohygieny

Prevencia syndrómu vyhorenia Obsah kurzu: Program je zameraný na nácvik zvládania záťažových situácií a na prevenciu syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách, profesiách, kde sa pracuje s klientom (banky, úrady, inštitúcie a pod.). Vysvetlenie pojmu syndróm vyhorenia a pojmov s ním súvisiacich, orientačný test vyhorenia s následným vyhodnotením, zásady prevencie vyhorenia, uvedenie možností, kde hľadať pomoc už v prípade postihnutia vyhorením alebo v prípade iných ťažkostí súvisiacich s povolaním. Súčasťou sú praktické ukážky spôsobov zvládania stresu v každodennom živote – ako sa chrániť.
Časový rozsah: 1 deň
Počet účastníkov v skupine: 10 -12
Cena: 462 eur za skupinu


Vedenie ľudí – manažérske zručnosti

Vedenie ľudí Obsah kurzu:Roly manažéra. Manažéri orientovaní na výkon. Manažéri orientovaní na ľudí. Štýly vedenia. Výber a uplatnenie vhodného štýlu vedenia podľa druhu úloh, jeho pôsobenia na jednotlivcov, na tím. Zručnosti potrebné k dosiahnutiu požadovaného štýlu vedenia podriadených. Čo je motivácia a kedy funguje. Cielená a účinná motivácia pracovníkov, motivačné faktory v praxi – motivátory a demotivátori. Moderné metódy vedenia ľudí – koučing, mentoring, tútoring. Cieľom je naučiť účastníkov školenia využívať najvhodnejšie metódy vedenia podriadených zamestnancov, zdokonaliť ich manažérske zručnosti.
Časový rozsah: 2 dni
Počet účastníkov v skupine: 10-12
Cena: 1 188 eur za skupinu


Vedenie a budovanie tímov

Vedenie a budovanie tímov Obsah kurzu:Tím versus skupina. Formovanie tímu (časové obdobie, zvolenie si kritérií, veľkosť tímu, výber členov tímu, vytváranie tímu). Faktory ovplyvňujúce skupinový vývoj. Skupinová práca. Štruktúra tímu, tímové roly a pozície. Dynamika tímu. Tímová komunikácia. Tímové myslenie. Upevňovanie tímu. Odmeňovanie v tíme. Nevýhody tímovej práce. Efektívne vedenie pracovného tímu. Osobnosť vedúceho tímu.
Časový rozsah: 1 deň
Počet účastníkov v skupine: 10-12
Cena: 594 eur za skupinu

Hlavná aktivita

Dňa 22. januára 2016 o 13.00 hod. v priestoroch Spoločenského centra na Jegorovovom námestí č. 5 v Košiciach, zamestnanci Psychosociálneho centra (PSC) spolu s dobrovoľníkmi, zorganizovali pre svojich klientov novoročné posedenie s programom. Po úvodnom privítaní riaditeľkou PSC, Mgr. Beátou Horváthovou, mali pozvaní hostia možnosť stráviť začiatok roka pri príjemnom speve a hudbe. Veľkým zážitkom pre deti zo Zariadenia núdzového bývania a Krízového strediska Oceľová nádej bolo vystúpenie populárnej košickej speváčky Anky Gajovej. Literárno-dramatickým pásmom prispeli do programu klienti denného stacionára. Do programu sa aktívne zapojili aj deti so ZNB a KS Oceľová nádej so svojim programom, ktorý pripravovali pod vedením pracovníkov strediska a komunitných pracovníkov PSC. Cieľom celého stretnutia bolo podporiť činnosti vedúce k aktívnemu tráveniu voľného času v komunite. Zároveň sa touto akciou podarilo naplniť krásnu myšlienku projektu na spoločne strávený čas a vzájomné spoznávanie sa klientov, ktorí využívajú sociálne a zdravotnícke služby PSC.

Všetci zúčastnení boli na záver odmenení balíčkom plným sladkostí. Zároveň, spomienky z príjemne strávených chvíľ bez mobilov, sa stali oporou v procese ich liečenia.

Atmosféru z krásnej akcie si môžete priblížiť vo fotogalérii.

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore Fondu zdravia mesta Košice n. f.

Stretnime sa bez mobilu

Psychosociálne centrum pozýva klientov denného stacionára, deti z krízového strediska a mamičky s deťmi na novoročné posedenie v rámci projektu Stretnime sa bez mobilu dňa 22.01.2016 o 13:00. v Spoločenskom centre na Jegorovom nám. č.5. Všetky aktivity na stretnutí sú bezplatné so zabezpečeným občerstvením a pre deti sú pripravené balíčky so sladkosťami. Tešíme sa na Vás.

Bližšie informácie Vám prinášame v priloženom letáku.

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore Fondu zdravia mesta Košice n. f.

Zmena emailových adries

Naše emailové adresy sa zmenili na nasledujúce:

Centrála:  pscentrum@pscentrum.sk
Pobočka Južná Trieda:  juznatrieda@pscentrum.sk
Zariadenie núdzového bývania:  znb@pscentrum.sk
Komunitné centrum:  kc@pscentrum.sk


Vianočné posedenie
Vianočné posedenie

Zamestnanci Psychosociálneho centra spoločne s klientmi denného stacionára zrealizovali vianočné posedenie, ktorému predchádzalo spoločné zdobenie stromčeka. Sviatočne vyzdobený stôl, voňavá kapustnica a koláčiky nám priblížili atmosféru a čaro Vianoc, ktoré prinášajú do našich domácností pohodu, pokoj a radosť. Najznámejšia koleda sveta Tichá noc, svätá noc v nás vyvolala spomienky na časy strávené v kruhu najbližších.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za krásnu atmosféru.

Pozrite si fotografie z tejto akcie.


Pozvanie na vianočné trhy

V piatok 18.12.2015 vás srdečne pozývame do nášho stánku na vianočných trhoch. Nájdete nás pri Immaculate od 9:00 do 21:00 večer. Tešíme sa na vás!
Pozvanie na vianočné trhy

Výberové konanie

Náplň práce:
 - vykonávanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie,
 - realizácia poradenských a preventívnych programov,
 - práca na projektoch Psychosociálneho centra.

Ponúkaný plat:
Podľa platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. - Zákon č. 393/2014 Z.z..

Druh pracovného pomeru:
Pracovný pomer na dobu určitú.

Miesto výkonu práce:
Psychosociálne centrum – Zariadenie núdzového bývania, ul. Adlerova 4, 040 22 Košice,

Termín nástupu: 01.01.2016

Požiadavky na zamestnanca:

Typ vzdelania: vysokoškolské II. Stupňa v odbore sociálna práca.
Prax:min. 3 roky v sociálnej práci dokladované referenciami od zamestnávateľov
Doplňujúce: bez záznamu v registri trestov, flexibilita, ochota vzdelávať sa.
Zručnosti: profesionálnosť a kreativita v aktivitách v práci s marginalizovanými skupinami, mužov a žien s deťmi ohrozených domácim násilím alebo rodovo podmieneným násilím, aktívne zapájanie sa do projektových aktivít,.
Počítačové znalosti: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), používateľ Internetu.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a životopis, prosím, zasielajte do 07.12.2015 poštou na adresu: Psychosociálne centrum, Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice (rozhoduje dátum poštovej pečiatky). Ďalšie informácie telefonicky: 055/6719 359, 0918 538 735. Vybraných uchádzačov prizveme na výberové konanie.

Výberové konanie bolo ukončené.

Deň otvorených dverí
Poradenstvo s lekárom

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia sa v Psychosociálnom centre na Jegorovovom nám. 5 v Košiciach koná Deň otvorených dverí. Dňa 16.10.2015 medzi 09:00 a 12:00 môžu občania navštíviť psychiatrickú ambulanciu a absolvovať poradenstvo ohľadom duševného zdravia so psychiatričkou MUDr. Malejčíkovou Alžbetou. Našou snahou je znížiť strach a predsudky voči duševným poruchám a ľuďom s duševnými poruchami. Ak máte otázky ohľadom zdravia a chcete sa nezáväzne informovať, neváhajte a využite túto príležitosť.


Zapojili sme sa do verejnej zbierky „Dni nezábudiek 2015“
Zapojili sme sa do verejnej zbierky „Dni nezábudiek 2015“

V dňoch 16. až 18. septembra 2015 ste mohli v uliciach mesta Košice a Prešov stretnúť dobrovoľníkov/-íčky zo stredných škôl aj pod koordináciou Psychosociálneho centra, ktorí ponúkali modré nezábudky (symbol duševného zdravia) za dobrovoľný príspevok v rámci 12. celoslovenskej verejnej zbierky „Dni nezábudiek“. Zbierku organizovala Liga za duševné zdravie SR v spolupráci s koordinátormi v jednotlivých mestách Slovenska. Tohtoročná zbierka „Hovorme spolu o duševnom zdraví“ je smerovaná na podporu rozvoja služieb, ktoré napomáhajú začleňovať ľudí s duševnými ochoreniami do spoločnosti a na zlepšenie osvety v oblasti duševného zdravia.

Naše úprimné poďakovanie patrí vedeniu stredných škôl, pedagógom a študentom: Strednej odbornej školy automobilovej na Moldavskej ulici, Súkromného gymnázia na Dneperskej ulici, Súkromnej strednej odbornej školy na Bukoveckej ulici, Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie na Požiarnickej ulici, Hotelovej akadémie na Južnej triede v Košiciach a Súkromnej spojenej školy na Solivarskej ulici v Prešove.

Aktívni dobrovoľníci/študenti týchto stredných škôl rozdávali okrem nezábudiek aj edukačné letáky a ponúkli priestor rozprávať sa o duševnom zdraví. Aj vďaka ich nezištnej pomoci sa počas tejto aktivity podarilo vyzbierať sumu 912,43 EUR.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do zbierky s cieľom pomôcť prinavrátiť ľudskú dôstojnosť a ponúknuť kvalitnejšie služby v spoločnosti ľuďom s duševnými poruchami. Radi Vám predstavíme dobrovoľníkov v našej fotogalérii.

Výberové konanie

Náplň práce:
 - kontrola príchodov a odchodov osôb
 - dozor v objektoch alebo zariadeniach
 - zabezpečovanie ochrany proti krádežiam, prepadnutiam alebo živelným pohromám
 - podávanie základných informácií o prevádzkovom poriadku zariadenia a poskytovaní služieb
 - starostlivosť o čistotu a poriadok v priestoroch zariadenia, čistenie komunikácií a pod.

Ponúkaný plat:
Podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme č. 553/2003 Z. z. a 578/2009 Z. z.

Druh pracovného pomeru:
pracovný pomer na dobu určitú - 12 mesiacov, plný úväzok

Miesto výkonu práce:
Psychosociálne centrum – Zariadenie núdzového bývania, ul. Adlerova 4, 040 22 Košice

Termín nástupu: 1.10.2015

Požiadavky na zamestnanca:

Typ vzdelania: nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie
Osobnostné predpoklady:svedomitosť, nekonfliktnosť, komunikačné schopnosti, rozhodnosť, pohotovosť, schopnosť prijať zodpovednosť, psychická odolnosť, vysoká miera sebakontroly a dôslednosti.
Doplňujúce: bez záznamu v registri trestov.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a životopis, prosím, zasielajte do 21.9.2015 na adresu: Psychosociálne centrum, Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice alebo na e-mailovú adresu: pscentrumke@gmail.com. Ďalšie informácie telefonicky: 055/6719 359, 0918 538 735. Vybraných uchádzačov prizveme na výberové konanie.

Výberové konanie bolo ukončené.

Deň nezábudiek 2015
Deň nezábudiek 2015


Otvorenie Komunitného centra
Otvorenie Komunitného centra


Záverečné stretnutie projektu „Dýchajme Košicami“ – Arteterapeutické stretnutie v ZNB

Dňa 28.8.2015 sme deťom ZNB pripravili arteterapeutické stretnutie v rámci projektu „Dýchajme Košicami“, podporený Fondom zdravia mesta Košice n.f. Toto záverečné podujatie bolo zamerané na zhodnotenie všetkých vedomostí získaných počas jednotlivých výletov v rámci projektu. Formou zážitkovej hry si deti z prírodného materiálu vlastnoručne zozbieraného na výletoch zhotovili herbár ako spomienku. Tento dotvorili zaujímavými obrázkami za súčasného rozprávania o prírode a zážitkoch v nej. Táto činnosť sa deťom veľmi páčila a spoločne vlastnými silami vytvorili krásny herbár, ktorým sa môžu pochváliť všetkým a bude im dlho pripomínať krásne zmysluplne prežité spoločné prázdniny.

Pozrite si fotografie v našej fotogalérii približujúce tvorbu herbáru.

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore Fondu zdravia mesta Košice n. f.

Futbalový zápas organizovaný Komunitným centrom na Adlerovej 4 prebehol v priateľskej atmosfére
Futbalový zápas organizovaný Komunitným centrom na Adlerovej 4 prebehol v priateľskej atmosfére

Dňa 20.8.2015 sa na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ Postupimská uskutočnil futbalový zápas mladších dorastencov, ktorý zorganizovali zamestnanci Komunitného centra na Adlerovej ulici v Košiciach, spolu s poslankyňou MČ DH Zuzanou Repovou a profesionálnym futbalovým trénerom René Babušikom. Zápas bol spoločnou aktivitou majority a minority a zúčastnili sa ho deti z KC pri Psychosociálnom centre na Jegorovovom nám. 5, KC v MČ Džungľa, Krízového strediska DSS Regina a KC v Košickej Novej Vsi, ktorí boli postavení proti hráčom z Futbalovej akadémie Benecol. Milú športovú akciu prišiel podporiť aj starosta MČ Furča Jozef Andrejčák, ktorý zápas spolu s pani Repovou otvoril a deťom prispel aj sladkými odmenami.

Celé podujatie prebehlo v príjemnej, priateľskej atmosfére, čo posilnilo motiváciu detí športovať, súťažiť a stretávať sa s rovesníkmi z iných častí mesta. Bolo príjemné sledovať mladých hráčov, ako dodržiavali kódex futbalistu a ako slušne a kamarátsky sa chovali. Početnú divácku návštevu zas potešila ich obratnosť a nadšenie pre hru, čím preukázali, že majú na futbal skutočný talent.

Pozrite si fotografie zo zápasu.


5. stretnutie projektu „Dýchajme Košicami“ – Výlet na Bankov

Deti zo Zariadenia núdzového bývania a Krízového centra na Adlerovej ulici v Košiciach dňa 21.8.2015 mali možnosť stať sa na chvíľu pravými zálesákmi vďaka výletu na Bankov v rámci Projektu „Dýchajme Košicami“. Pod dohľadom zamestnancov Psychosociálneho centra a Komunitného centra mali možnosť spoznávať najznámejšie stromy našich listnatých lesov a konečne sa naozaj „nadýchať“ Košicami v známej lokalite nášho mesta.

Po príjemnej prechádzke lesom ich privítala lúka s altánkom, ktorú si vybrali na táborenie a správnu „opekačku. Veď si so sebou nie nadarmo priniesli klobásky, slaninu a cibuľu. Časť detí sa ihneď rozpŕchla do okolitého lesa po drevo, aby bolo z čoho založiť správny oheň na vyčistenom ohnisku. Čuduj sa svete! Nosili a nosili náručia suchých konárov. Vety: „nechce sa mi“, „urob to mama sama“ alebo „to je trápne“ sa dnes z ich slovníka akosi vytratili. Ostatná mládež sa spolu s dospelými postarala o palice, na ktoré pripravovali pre seba i menšie deti dobrotu. Pri opekaní sa niesol uvoľnený rozhovor o pravidlách zálesáka ako sa správať v lese s dôrazom na bezpečnosť pri zakladaní ohňa. Keď si brušká naplnili vlastnoručne opečenými dobrotami, voľný čas vďačne využili loptovými hrami na lúke a chalani si v prírodnej telocvični nezabudli vyskúšať lezenie na stromy.

Okrem nových vedomostí a zážitkov, projekt „Dýchajme Košicami“, priniesol mamičkám aj návod ako sa za málo peňazí dá užitočne a atraktívne tráviť voľný čas s rodinou.

Čaro z výletu Vám priblíži fotogaléria.

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore Fondu zdravia mesta Košice n. f.

Výchovno-vzdelávacie plány pre rodičov z Luníka IX a blízkych osád
Výchovno-vzdelávacie plány pre rodičov z Luníka IX a blízkych osád

V mesiacoch máj a jún 2015, v spolupráci s Komunitným centrom na Krčméryho č.2, zriadeného mestom Košice v MČ – Luník IX., prebehlo osem stretnutí v 1. bloku Výchovno-vzdelávacích plánov Psychosociálneho centra, ktoré boli zamerané na rómskych rodičov v tejto lokalite. Počas neformálnych prednášok sa účastníčky aktívne zapájali k daným témam o tehotenstve a mnohokrát sami na základe svojich skúseností reálne potvrdili rozoberané informácie. Čas patril aj témam, ktoré otvorili samotné prítomné mamičky, napr. cisársky rez, pôrod, prenášanie termínu pôrodu, medziľudské vzťahy a pod.

V druhom polroku tohto roku (október a november) je naplánovaný 2. blok týchto stretnutí, v ktorých sa budú rozoberať aj nové oblasti, napr. nebezpečenstvá sociálnych sietí a internetu. Mamičkám sa hlbšie rozoberie téma rodičovstva o ďalšie informácie, napr. vnútromaternicové teliesko, pôrodné cesty, kŕčok maternice a i. Snahou týchto aktivít bude doplniť deficit informácií a zároveň sa venovať informáciám, ktoré by účastníčky naozaj zaujali a zároveň by pre ne mali aj efektívny význam v rámci ich životných skúseností.

Aj tento rok patrí poďakovanie spoločnosti LABAŠ s. r. o., za zabezpečenie malého občerstvenia.

Atmosféru z jednotlivých stretnutí si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Aktivita v rámci projektu „Dýchajme Košicami“ – Výsadba okrasných drevín

Psychosociálne centrum v rámci projektu „Dýchajme Košicami“ dňa 14. augusta 2015 zrealizovalo výsadbu okrasných drevín v blízkom okolí Zariadenia núdzového bývania. Tejto krásnej a užitočnej aktivity pre „sídliskovú prírodu“ sa zúčastnili mamičky so svojimi ratolesťami.

Pod vedením zamestnancov Komunitného centra a Zariadenia núdzového bývania spoločne skrášlili okolie svojho dočasného bývania, čím upevnili aj svoj postoj k prírode. Okrem hlavného cieľa akcie vznikol priestor na upevnenie súdržnosti jednotlivých členov v rodinách, ponúkol možnosť upraviť medziľudské vzťahy v tejto komunite a poskytol nový pohľad okolia na klientov tohto zariadenia. Mamičky mali možnosť aktívne si oddýchnuť od stereotypu a zároveň získať pracovné návyky a nové pracovné zručnosti, ktoré môžu využiť pri hľadaní si zamestnania. Deti spoznali nové exoticky pomenované rastliny a stromček už nebol iba stromčekom. Neustále sa zvedavo vypytovali ako sa o ne treba starať a ihneď brali do rúk nádoby a utekali po vodu. Každý s veľkou chuťou a úsmevom privítal možnosť využiť svoj voľný čas efektívne a užitočne.

Význam tohto projektu znásobil našu radosť a veríme, že takýchto projektov alebo aktivít bude v budúcnosti viac.

Radosť a atmosféru si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore Fondu zdravia mesta Košice n. f.

4. stretnutie projektu „Dýchajme Košicami“ – Výlet vláčikom na Alpinku

Dňa 11. augusta 2015 organizovalo komunitné centrum v rámci Psychosociálneho centra výlet vláčikom na Alpinku. Deti nášho Zariadenia núdzového bývania mali možnosť zúčastniť sa s naším sprievodom napínavej jazdy vláčikom a v areáli Alpinka sa zabaviť na trampolínach a skákacích hradoch. Vyskúšali si stať sa v údolí Manitou ozajstnými indiánmi, kde si zvolili vlastný kmeň, nacvičili indiánsky tanec vrátane pokriku ich kmeňa, vytvorili si vlastné kostými a zastrieľali z luku.

Špecifickou atrakciou pre našich maloletých, ktorá ich veľmi oslovila bola Tarzánia, kde si vyskúšali prekážkovú trasu po lanách. Súčasťou atrakcií bolo obľúbené maľovanie na tvár a na telo.

Deti, rovnako ako aj my sme mali príležitosť na Alpinke sa stretnúť s vedúcimi a deťmi krízového strediska Dorka, komunitným centrom Džungľa, nadáciou Úsmev ako dar, detským domovom Nižná Kamenica a s profesionálnymi rodičmi napr. z Valalík.

Bola to ďalšia veľmi krásna príležitosť pre efektívne strávenie voľného času a prepojenie vzťahov detí a dospelých.

Atmosféru z výletu si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore Fondu zdravia mesta Košice n. f.

3. stretnutie projektu „Dýchajme Košicami“ - Výlet na Vyhliadkovú vežu v Košiciach

Dňa 31.7.2015 zorganizovali pracovníci Psychosociálneho centra v rámci aktívneho trávenia prázdninového času klientov a ich detí zo ZNB návštevu Vyhliadkovej veže Hradová v Košiciach, kde v minulosti stával stredoveký hrad. Išlo o 3. podujatie projektu "Dýchajme Košicami", podporený Fondom zdravia mesta Košice, n. f.

K vyhliadkovej veži sme sa dostali náučným chodníkom s názvom "Zvieratká v lese". V príjemnom lesnom prostredí si tak deti mali možnosť zopakovať poznatky o živote zvierat na našom území. Výstup na vyhliadkovú vežu bol spojený s aktívnym pohybom. Deti nadchol panoramatický pohľad na mesto Košice spolu s okolitými pohoriami a širokým výhľadom do Košickej kotliny. Pri spiatočnej ceste sme sa zastavili pri zrúcanine Košického hradu, kde si deti vypočuli stručnú históriu hradu.

Veríme, že aj v budúcnosti budeme mať možnosť realizovať takéto výnimočné projekty určené deťom.

Ďakujeme Mestským lesom Košice a.s. za bezplatný vstup na vyhliadkovú vežu.

Momentky z podujatia si pozrite vo fotogalérii.

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore Fondu zdravia mesta Košice n. f.

2. stretnutie projektu „Dýchajme Košicami“ – Návšteva ZOO

Počas letných prázdninových dní pokračuje i projekt "Dýchajme Košicami", podporený Fondom zdravia mesta Košice. Dňa 10.7.2015 sa klienti i zamestnanci Psychosociálneho centra a Zariadenia núdzového bývania zúčastnili celodenného výletu v košickej ZOO. Mali sme možnosť vidieť množstvo druhov zvierat z iných kontinentov, ktoré len tak bežne nestretneme. Deti mali príležitosť vypestovať si vzťah k prírode a zvieratkám ich pozorovaním a najmä kŕmením, ktoré ich nesmierne bavilo. Pani sprievodkyňa nám priblížila viac zaujímavostí a odborných informácií o zvieratách žijúcich v košickej ZOO.

Psychosociálne centrum sa stalo hrdým adoptívnym rodičom kengury červenokrkej, ktorá pôvodne pochádza z juhovýchodnej Austrálie.

Ďakujeme vedeniu ZOO Košice, ktoré nám umožnilo bezplatný vstup a tým podporilo realizáciu našich aktivít.

Fotografie z návštevy ZOO v Košiciach si môžete prezrieť vo fotogalérii.

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore Fondu zdravia mesta Košice n. f.

Úvodná aktivita projektu „Dýchajme Košicami“ – Výlet do Botanickej záhrady

Dňa 25.6.2015 sa deti zo Zariadenia núdzového bývania, Detského domova v Košickej Novej Vsi a klienti Psychosociálneho centra zúčastnili výletu v Botanickej záhrade v Košiciach. Výlet je prvým podujatím projektu "Dýchajme Košicami", ktorý je podporený Fondom zdravia mesta Košice n.f.. Návšteva Botanickej záhrady sa deťom aj klientom stacionára veľmi páčila. Prezreli si rôzne druhy expozícií, skleníky s palmami, citrusmi a kaktusmi. Veľký úspech mala aj práve prebiehajúca výstava exotických druhov motýľov. Deti boli fascinované krásnymi motýľmi rôznych veľkostí a farieb. Všetkými skleníkmi ich previedla pani sprievodkyňa, ktorá im o rozmanitých druhoch rastlín a stromoch zaujímavo a pútavo porozprávala.

Týmto vyjadrujeme poďakovanie riaditeľovi Botanickej záhrady v Košiciach pánovi Doc. RNDr. Sergejovi Mochnackému, CSc., ktorý umožnil deťom bezplatný vstup.

Atmosféru z návštevy Botanickej záhrady v Košiciach si môžete prezrieť vo fotogalérii.

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore Fondu zdravia mesta Košice n. f.

Výberové konanie

Náplň práce:
 - podvojné účtovníctvo – verejná správa,
 - inventarizácia a evidencia majetku.

Ponúkaný plat:
Podľa platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh pracovného pomeru:
plný pracovný úväzok

Miesto výkonu práce:
Psychosociálne centrum, Jegorovovo námestie č. 5, Košice

Termín nástupu: ihneď

Požiadavky na zamestnanca:

Typ vzdelania: stredoškolské / vysokoškolské, ekonómia.
Prax:min. 5 rokov dokladované referenciami.
Doplňujúce: bez záznamu v registri trestov, flexibilita, ochota vzdelávať sa.
Počítačové znalosti: Excel, Word, internet, účtovný program TOPSET.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a životopis, prosím, zasielajte obratom do 24.8.2015 na adresu: Psychosociálne centrum, Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice alebo na e-mailovú adresu: pscentrumke@gmail.com. Ďalšie informácie telefonicky: 055/6719 359, 0918 538 735. Vybraných uchádzačov prizveme na výberové konanie.

Výberové konanie bolo ukončené.

Dobrovoľnícka akcia „NAŠE MESTO 2015 – POSTAV SVOJE MESTO NA NOHY“
Dobrovoľnícka akcia „NAŠE MESTO 2015 – POSTAV SVOJE MESTO NA NOHY“

Zamestnanci Psychosociálneho centra sa dňa 12. 06. 2015 zapojili do najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia v Európe organizovaného mestom Košice s názvom Naše mesto 2015 – POSTAV SVOJE MESTO NA NOHY. Spoločnými silami so zamestnancami mesta Košice sme vymaľovaním vybavenia zrenovovali 28 detských ihrísk v siedmych košických mestských častiach. Zamestnanci PSC novým náterom zveľadili detské ihrisko na Charkovskej 24 v Košiciach.

Aj napriek vysokým horúčavám sme sa svojej úlohy zhostili vynikajúco a usilovne sme bojovali so starým náterom detských preliezačiek, hojdačiek a oplotenia detského ihriska. Detičky s rodičmi sa zvedavo prizerali ako sa farby dúhy vracajú na ich obľúbené miesto, kde dennodenne prežívajú svoje hry s kamarátmi. A tak sa aj s našou pomocou na jedno z ihrísk vrátili farby dúhy. Určite sa do podobných podujatí zapojíme aj v budúcnosti.

Otvorte si fotogalériu a pozrite sa na dielo našich rúk.


Výlet klientov skupinovej terapie
Výlet klientov skupinovej terapie

Dňa 4.6.2015 sme klientom denného pobytu a skupinovej terapie zorganizovali výlet na vyhliadkovú vežu, spojený s opekaním v príjemnom lesnom prostredí.

Počasie nám prialo a tak sa tí odvážnejší mohli potešiť pohľadom na Košice z vtáčej perspektívy. V tesnej blízkosti veže sme využili možnosť popozerať si zvyšky zrúcanín bývalého hradu a prešli sa náučným chodníkom v lesnom teréne. Na záver tejto peknej akcie sme rozložili ohník a opekali potraviny, ktoré sme si doniesli z domu. Medzi účastníkmi vládla po celý čas dobrá nálada. Domov sme odchádzali obohatení o príjemné zážitky.

Takéto aktivity utužujú súdržnosť, zlepšujú komunikáciu klientov a rozvíjajú tak ich sociálne zručnosti.

Ďakujeme Mestským lesom Košice a.s. za bezplatný vstup na vyhliadkovú vežu.

Momentky z výletu si pozrite vo fotogalérii.


Medzinárodný deň detí v Komunitnom centre Psychosociálneho centra
Medzinárodný deň detí v Komunitnom centre Psychosociálneho centra

Deti sú naším najväčším pokladom. Preto sa aj novovzniknuté Komunitné centrum Psychosociálneho centra so sídlom na Adlerovej ulici č. 4 rozhodlo venovať tomuto milému dňu náležitú pozornosť a to dokonca dvakrát po sebe.

Po prvýkrát v nedeľu 31.5.2015, v parku pri Fontáne na sídlisku Dargovských hrdinov sme zorganizovali v spolupráci s MČ Dargovských hrdinov a Centrom voľného času Domino oslavu MDD. Deťom sme robili radosť a obdarovali sme ich namaľovaním ich obľúbených hrdinov a rozprávkových postavičiek na tvár, ktoré sa stalo neprekonateľnou atrakciou. Zároveň sme organizovali súťaže rôzneho druhu a za ich výkony odmenili sladkosťou. Všetky realizované aktivity boli úspešné, vyhľadávané a mnohopočetné.

Rovnako aj 1.6.2015 sme zorganizovali MDD aj pre tie detičky výhradne „naše“ v rámci ZNB. Rovnako atraktívnou a veľmi žiadanou atrakciou sa stalo maľovanie na tvár, ale nechýbalo kreslenie na chodník, súťaže v hode kruhom, bedminton, kolky, tenis a mnohé ďalšie. Každé dieťa získalo ako darček balíček dobrôt a nesmieme zabudnúť na aktívne zapojenie sa aj ich mamičiek. Všetci sme sa veľmi tešili ?

Pozrite si fotografie približujúce atmosféru na tomto milom podujatí.


Kurz 1. pomoci
Kurz 1. pomoci

Dňa 27.5.2015 sa osem zamestnancov Psychosociálneho centra, zastupujúcich zdravotnícku sociálnu oblasť organizácie, zúčastnilo Kurzu prvej pomoci z dôvodu právneho a odborného krytia povinnosti zabezpečiť prvú pomoc podĺa zákona.

Kurz prebehol pod vedením kvalifikovanej inštruktorky v moderne zariadených priestoroch Slovenského červeného kríža na Komenského ulici č. 19. Jeho obsahom bolo 8 hodín výučby teoretických informácií, ktoré boli spojené s realistickou simuláciou rôznych nehôd. Každý z účastíkov kurzu si vyskúšal rôzne postupy poskytnutia prvej pomoci podľa druhu modelovej situácie úrazu a zároveň aj rozličné techniky ošetrenia podľa druhu poranenia.

Najzaujímavejšou časťou kurzu bol tréning kardiopulmocerebrálnej resuscitácie (umelé dýchanie s masážou srdca) na elektronickej figuríne, ktorý mnohým ukázal fyzickú náročnosť pri záchrane ľudského života.

Na základe vykonanej záverečnej skúšky, ktorá sa skladala z teoretickej a praktickej časti, sa všetkým zúčastneným zamestnancom PSC podarilo získať potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci.

Psychosociálne centrum sa neustále snaží skvalitňovať svoje služby občanom aj vďaka podpore ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornosti svojich zamestnancov.

Atmosféru z kurzu si môžete pozrieť v obrazovej prílohe.


Návšteva divadla klientov denného stacionára
Návšteva divadla klientov denného stacionára

Klienti denného stacionára Psychosociálneho centra na Jegorovovom námestí č.5, v Košiciach sa okrem rozvoja vlastnej kreativity venujú aj pestovaniu kultúrnych hodnôt, preto sa dňa 27. 05. 2015 zúčastnili na predstavení s názvom „Na skle maľované“ v budove Malej scény Štátneho divadla v Košiciach.

Predstavenie bolo pre našich klientov veľkým zážitkom, ktorý im ostatne dlho v srdci. Krásny spev, tanec a vtipné vystúpenie hercov ocenili počas i na jeho konci búrlivým potleskom. Úsmev na tvárach a v očiach našich klientov bolo znakom, že boli nadšení z predstavenia a radi si návštevu divadla zopakujú.

Fotografie z divadelnho predstavenia si pozrite vo fotogalérii.


Úsmevy pre Košice
Úsmevy pre Košice

Dňa 6.5.2015 sa v rámci osláv Dňa mesta Košice uskutočnil siedmy ročník prehliadky dramatickej tvorivosti „inak obdarovaných" a ich priateľov pod názvom Úsmevy pre Košice. Táto jedinečná akcia ponúka hendikepovaným umelcom možnosť svojim výnimočným vystúpením prezentovať svoju schopnosť tvorivej sebarealizácie.

Klienti Psychosociálneho centra predstavili vo Veľkej sále Historickej radnice svoju vlastnú literárnu tvorbu pod názvom Krehké duše. Všetci účinkujúci predviedli plnohodnotné, svojrázne a neopakovateľné dramatické diela, za ktoré zožali potlesk a uznanie.

Vo fotoprílohe Vám prinášame zábery z tohto krásneho podujatia.


Výberové konanie

Výberové konanie sa uskutoční dňa 06. 05. 2015 o 9:00 hod. v priestoroch Psychosociálneho centra (Jegorovovo námestie 5, 040 22 Košice). Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 30.04.2015 do 10:00. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Miestom výkonu práce je komunitné centrum na Adlerovej 4, 040 22 Košice. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01. 06. 2015.

Podrobnosti a kritériá k dispozícii v tejto prílohe oznamu. Tlačivo súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Výberové konanie

Výberové konanie sa uskutoční dňa 22. 04. 2015 o 9:00 hod. v priestoroch Psychosociálneho centra (Jegorovovo námestie 5, 040 22 Košice). Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 17.04.2015 do 10:00. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Miestom výkonu práce je komunitné centrum na Adlerovej 4, 040 22 Košice. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01. 05. 2015.

Podrobnosti a kritériá k dispozícii v tejto prílohe oznamu. Tlačivo súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Výberové konanie

Náplň práce:
 - odborná garancia psychologickej ambulancie,
 - individuálna psychoterapia dospelých a detí,
 - psychodiagnostika,
 - realizácia skupinových psychoterapií, relaxácii v dennom stacionári.

Ponúkaný plat:
Podľa platových taríf zdravotníckych zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, osobné ohodnotenie.

Druh pracovného pomeru:
1/2 (resp. plný) pracovný úväzok


Miesto výkonu práce:
Psychosociálne centrum, Jegorovovo námestie č.5, Košice

Termín nástupu: ihneď

Požiadavky na zamestnanca:


Typ vzdelania: vysokoškolské II. stupňa, Filozofická fakulta, vedný odbor psychológia.
Špecializácia v špecializačnom odbore klinická psychológia.
Licencia na činnosť odborného zástupcu vydaná Slovenskou komorou psychológov.
Doplňujúce: bez záznamu v registri trestov, nevykonáva garanciu v inom zdravotníckom zariadení, nemá u iného zamestnávateľa v zdravotníckom zariadení úväzok viac ako 0,7 lekárskeho miesta.
Počítačové znalosti: používateľ Internetu (email, www) a MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a životopis, prosím, zasielajte obratom na adresu: Psychosociálne centrum, Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice alebo na e-mailovú adresu: pscentrumke@gmail.com. Ďalšie informácie telefonicky: 055/6719 359, 0918 538 735. Vybraných uchádzačov prizveme na výberové konanie.

Pohybová aktivita v ZNB

V rámci projektu LDZ Nezábudky deťom sme počas jarných prázdnin dňa 25.02.2015 pripravili pre deti v ZNB pohybové a relaxačné aktivity, ktoré im spríjemnili deň, keď bolo vonku chladno a zamračene. Mladšie aj staršie deti sa mohli zabaviť hrami, pri ktorých sa príjemne rozhýbali, zaskákali si cez švihadlo, skúšali si rôzne cviky na fit loptách a tiež sa učili udržiavať rovnováhu na balančnej doske.

Deťom sa rôzne druhy cvičení veľmi páčili, poniektorí prvý krát skákali cez švihadlo, tak to pre ne bola veľká výzva. Najväčší úspech u detí však mala inteligentná plastelína, ktorú sme im rozdali na záver na precvičovanie jemnej motoriky a tiež na uvoľnenie. Deti ukázali svoju šikovnosť a z plastelíny vytvorili rôzne zaujímavé veci, ako napríklad hada, či slimáka. Nakoniec všetci zhodnotili, že prežili veľmi pekné a príjemné chvíle, a že by si ich radi zopakovali.

Prezrite si fotografie zo stretnutia..

Na financovaní Zariadenia núdzového bývania sa spolupodieľa Košický samosprávny kraj. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ligy za duševné zdravie Nezábudka deťom.


Arteterapia v ZNB

V rámci projektu LDZ Nezábudky deťom sme počas jarných prázdnin v dňoch 23. a 26. 02.2015 deťom v ZNB pripravili arteterapeutické stretnutia. Aplikovaním kreatívnych arteterapeutických techník pod odborným vedením Ing. Zuzany Madárovej sme aktivizovali ich vnútorné sebauzdravovacie procesy, podporili sme lepšie zvládanie emocionálnych a sociálnych problémov. Cielene zameraná prstová technika maľby a modelovanie zo sadry umožnili uvoľnenie a znázornenie vedomých aj nevedomých konfliktov a pocitov, čím sme podnietili tvorivosť, zvedavosť a rozvíjali jemnú motoriku dieťaťa. Významným efektom tejto techniky je hmatové vnímanie a uvoľňovanie napätia. Modelovacou technikou sme zvýšili manuálnu zručnosť, rozvinuli jemnú motoriku a zároveň dosiahli celkové uvoľnenie. Kreatívna tvorba prebiehala v príjemnej a uvoľnenej atmosfére, čo prispelo k prebúdzaniu pozitívnych emócií a posilnilo chuť do života.

Účastníci prejavili záujem o ďalšie stretnutia s aktívnym prežívaním, získavaním nových poznatkov a skúseností.

Atmosféru zo stretnutí Vám priblížia fotografie.


Odovzdávanie darčekov
Odovzdávanie darčekov

Pred Vianocami sa nám v spolupráci s OZ Majákom nádeje, Tescom a dobrovoľníkmi aj z radov zamestnancov Tesca podarilo urobiť radosť deťom a ich mamičkám v Zariadení núdzového bývania obdarovaním detí vianočnými darčekmi. Deti boli z darčekov, ktoré dostali, nadšené, o čom svedčali aj ich usmiate a spokojné tváre. Príjemnú atmosféru znásobili pokoj a pohoda vládnuca pred blížiacimi sa sviatkami. Samotné mamičky vďačne tvrdili, že mali z darčekov pre svoje ratolesti veľkú radosť. Veľké ďakujem od mamičiek a detí a takisto aj od nás patrí OZ Maják nádeje, tiež zamestnancom Tesca a dobrovoľníkom.

Fotky z tohto krásneho stretnutia si môžete pozrieť vo fotogalérii.


Charitatívno-predajná výstava výrobkov počas Vianočných trhov 2014
Charitatívno-predajná výstava výrobkov počas Vianočných trhov 2014

Občianske združenie Podané ruky v spolupráci s Psychosociálnym centrom sa dňa 23.12.2014 spoločne podieľali na zorganizovaní charitatívno - predajnej výstavy na Hlavnej ulici. Pri tejto príležitosti dobrovoľníci z Občianskeho združenia Podané ruky, zamestnanci a klienti Psychosociálneho centra ponúkli obyvateľom mesta Košice vlastnoručne vyrobené darčekové predmety. Ponúkané výrobky predstavovali bohatú zbierku výsledkov arteterapeutickej práce klientov so psychickou poruchou. Bolo nám potešením, že návštevníci vianočných trhov prejavili veľký záujem nielen o výrobky klientov, ale aj o ponúkané služby Psychosociálneho centra. Ďakujeme za štedrosť všetkým Košičanom, ktorí prispeli k podpore nákupu materiálu pre ďalšiu arteterapeutickú činnosť našich klientov v celkovej hodnote 340 €.

Za všetky príspevky vrelo ďakujeme. Taktiež ďakujeme Mestským lesom, a. s. za skvelú spoluprácu pri zorganizovaní tejto charitatívnej výstavky.

Vo fotogalérii prinášame momentky z podujatia.


Verejná zbierka

OZ Podané ruky a Psychosociálne centrum zrealizuje verejnú zbierku dňa 23.12.2014 na základe rozhodnutia Obvodného úradu Košice č 0U-KE-OVVS1-2014/049215 zo dňa 8.12.2014. Vyzbierané prostriedky budú použité na nákup arteterapeutického materiálu pre prácu klientov s psychickým ochorením.


Vianoce v Psychosociálnom centre
Vianoce v Psychosociálnom centre

Klienti denného stacionára i zamestnanci sa stretli v priestoroch denného centra, aby spoločne oslávili prichádzajúce Vianoce. Čas akoby sa spomalil a umožnil nám na chvíľu sa odpútať od predvianočného zhonu a užiť si spoločne strávené chvíle. Pripomenuli sme si tú pravú hodnotu Vianoc v duchu spolupatričnosti, lásky, vzájomnej pomoci a úcty, ktorá je súčasťou nášho života a práce po celý rok. Naskytol sa priestor pre bilancovanie uplynulého roka, nesúceho sa v znamení osláv 20. výročia centra. Na stretnutí nechýbala voňavá a chutná kapustnica, koláče a iné dobroty, ktoré neoddeliteľne patria k vianočným sviatkom.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za krásnu atmosféru a prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.

Prezrite fotografie zo stretnutia.


Výchovno-vzdelávacie plány pre rodičov z Luníka IX a blízkych osád
Výchovno-vzdelávacie plány pre rodičov z Luníka IX a blízkych osád

Aj v tomto roku realizovalo Psychosociálne centrum výchovno-vzdelávacie plány v Komunitnom centre na Luníku IX. 1. blok plánov sa uskutočnil v júli až auguste 2014 a 2. blok v novembri až decembri 2014. Výchovno-vzdelávacie plány boli koncipované pre rodičov z Luníka IX a blízkych osád, u ktorých hrozí, prípadne už u nich došlo k odobratiu detí z detského domova alebo reedukačného zariadenia. V každom bloku prebehlo 8 stretnutí, na ktorých sa diskutovalo napr. o potrebách dieťaťa, základoch zdravého stravovania a hygieny, o vzdelávaní (prevencii záškoláctva), o finančnej gramotnosti či o užívaní psychotropných látok. Nesmierne nás potešila ochota rodičov zapojiť sa do diskusie a podeliť sa o svoje životné skúsenosti s ostatnými. Psychosociálne centrum v spolupráci s komunitnými pracovníkmi ocenili aktívnych rodičov na stretnutiach aj adresným odovzdaním teplého detského oblečenia z rôznych charitatívnych organizácií a darovacích portálov.

Naše poďakovanie patrí spoločnosti LABAŠ s r.o., ktorá zabezpečila malé občerstvenie.

Atmosféru z jednotlivých stretnutí si môžete pozrieť vo vo fotogalérii.


Mikuláš zavítal do Psychosociálneho centra
Mikuláš zavítal do Psychosociálneho centra

Psychosociálne centrum usporiadalo mikulášsky večierok pre klientov denného stacionára i pre matky s deťmi v Zariadení núdzového bývania. Spoločne s klientmi sme rozsvietili stromček a vyzdobili naše centrum do sviatočného šatu. Sladké darčeky a vianočná výzdoba vytvorili tú správnu predvianočnú atmosféru a vyčarili úsmevy na tvárach všetkých prítomných. Mikuláš s pomocníkom anjelom so sebou priniesli dobrú náladu, pocit spolupatričnosti a pokoja, tak dôležité pre nás všetkých v tomto období. Na klientov čakal príjemný program a niekoľko milých prekvapení v podobe mikulášskych balíčkov a adventných kalendárov. Detičky si pre Mikuláša pripravili básničky a pesničky, aby ukázali, že si sladké balíčky naozaj zaslúžia. Spoločne sme si zaspievali vianočné koledy, občerstvili sa sladkými koláčikmi a v duchu sme si priali, aby nám kúzlo Vianoc vydržalo najmenej po celý rok.

Obrazovú fotodokumentáciu si prezrite vo fotogalérii.


Výberové konanie

Náplň práce:
 - vykonávanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie,
 - realizácia poradenských a preventívnych programov,
 - práca na projektoch Psychosociálneho centra.

Ponúkaný plat:
Podľa platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh pracovného pomeru:
Pracovný pomer na určitú dobu - počet mesiacov 12.


Miesto výkonu práce:
Psychosociálne centrum – Zariadenie núdzového bývania, ul. Adlerova 4, 040 22 Košice,
Psychosociálne centrum, Južná trieda 23, Košice, Košice a okolie

Termín nástupu: 1.12.2014

Požiadavky na zamestnanca:


Typ vzdelania: vysokoškolské II. stupňa, sociálna práca.
Prax: 2 roky v sociálnej oblasti.
Doplňujúce: bez záznamu v registri trestov, flexibilita, ochota vzdelávať sa.
Zručnosti: skúsenosti s písaním projektov; vyhľadávaním výziev na projekty u nadácií a fondov; zapájanie sa do projektových aktivít, tvorivosť, kreativita v aktivitách; práca s marginalizovanými skupinami, muži a ženy s deťmi ohrození domácim násilím alebo rodovo podmieneným násilím.
Počítačové znalosti: používateľ Internetu (email, www) a MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, životopis spolu so súhlasom so spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle Zák. č. 136/2014 Zb., prosím, zasielajte do 20.10.2014 na adresu: Psychosociálne centrum, Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice alebo na e-mailovú adresu: pscentrumke@gmail.com. Ďalšie informácie telefonicky: 055/6719 359, 0918 538 735. Vybraných uchádzačov prizveme na výberové konanie.

Výberové konanie bolo ukončené.

Kultúrno - spoločenské podujatie v rámci projektu </br> „Krehké duše svojim Košiciam III.

Psychosociálne centrum, sociálno – zdravotnícke zariadenie mesta Košice dňa 25.9.2014 o 10.00 hodine v Historickej Radnici zrealizovalo finálne kultúrno - spoločenské podujatie v rámci projektu „Krehké duše svojim Košiciam III.“ Vďaka podpore Nadácie VÚB sme zorganizovali prehliadku dramatickej tvorivosti a diel hendikepovaných detí a mládeže detských domovov, základných umeleckých škôl, domovov sociálnych služieb a pozvaných hostí. Počas podujatia boli deti a mládež prezentovať svoju tvorbu na výstave Cesta svetla a Cesta duše, ktoré sami vyrobili v tvorivých dielňach v priebehu projektu. Na podujatí vystúpili účinkujúci organizácií: OZ Podané ruky, Maják n. o., Domko – Domov sociálnych služieb, Divadlo Hopi Hope pri OZ Art/Est Košice, Divadlo Luxáčik - Domov sociálnych služieb - LUX n. o., Tanečný klub Step by Step pri SZUŠ Petzvalova 2, Súbor MALINA pri ZUŠ Bernolákova 26, Detský domov Uralská 1, Divadlo detí, Dorka n. o. a mnoho ďalších. Podujatie je vnímané ako príležitosť k vzájomnému porozumeniu – podaniu pomocnej ruky v integrácii hendikepovaných detí, mládeže i dospelých so zdravotným postihnutím ako podstatného fenoménu integrácie tejto skupiny do spoločnosti.

Fotografie z podujatia si môžete prezrieť vo fotogalérii.


Zapojili sme sa do verejnej zbierky Dni nezábudiek 2014

V dňoch 11. až 14. septembra 2014 sa konala celoslovenská zbierka Dni nezábudiek 2014 na podporu rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a na ich začlenenie do spoločnosti. Do zbierky sa aktívne zapojilo aj Psychosociálne centrum, ktoré zaktivizovalo študentov stredných škôl, ktorí v uliciach Košíc a Prešova ponúkali za dobrovoľný príspevok nezábudky.

Aj touto cestou chce Psychosociálne centrum vysloviť úprimné poďakovanie vedeniu, pedagógom a študentom stredných škôl za ich nezištnú pomoc na realizácii zbierky. Naše poďakovanie patrí: Strednej zdravotníckej škole sv. Alžbety v Košiciach, Súkromnému gymnáziu na Dneperskej ulici v Košiciach, Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii v Košiciach, Strednej odbornej škole automobilovej v Košiciach a Súkromnému bilingválnemu gymnáziu v Prešove.

Ďakujeme tiež všetkým, ktorí prispeli do zbierky, ktorej cieľom je pomôcť ľuďom s duševnými poruchami začleniť sa do spoločnosti a prinavrátiť im ľudskú dôstojnosť.

Momentky zo zbierky si môžete pozrieť vo fotogalérii.


Pohybom proti stresu

Psychosociálne centrum v rámci projektu Vylaďme telo a myseľ zrealizovalo v Zariadení núdzového bývania na Adlerovej 4 v Košiciach v dňoch 28.8., 4.9., 11.9., 18.9.2014 aktivitu Pohybom proti stresu, pod vedením Mgr. Ľubomíra Soľáka.

Účastníci sa mohli na stretnutiach dozvedieť základné informácie, aký vplyv má stres na telo a duševný stav jednotlivca, ako, aj prečo je dôležité každý deň venovať fyzickému rozcvičeniu aspoň pár minút, aby sme udržali svoju myseľ aj telo dlhodobo zdravé. Stretnutia boli venované rozcvičke, ktorá slúžila na uvoľnenie celého tela, kĺbov, svalstva a rozprúdeniu krvi, čo má pozitívny vplyv na zníženie stresu a jeho dopadu na organizmus. Týmito stretnutiami sme úspešne uzatvorili všetky bloky v projekte Vylaďme telo a myseľ.

Na financovaní Zariadenia núdzového bývania sa spolupodieľa Košický samosprávny kraj. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu zdravia mesta Košice n.f..

Atmosféru zo stretnutí Vám prinášame vo fotogalérii.


Vedecko-výskumná účasť Psychosociálneho centra na konferencii Sociálne procesy a osobnosť 2014
Vedecko-výskumná účasť Psychosociálneho centra na konferencii Sociálne procesy a osobnosť 2014

Psychosociálne centrum sa v dňoch 18.-19.9.2014 aktívne zúčastnilo na XII. ročníku medzinárodnej psychologickej konferencie Sociálne procesy a osobnosť v Starej Lesnej, ktorá niesla podtitul „Človek a spoločnosť“. Na konferencii sa už tradične stretáva vyše stovka odborníkov z oblasti psychologických vied. V posterovej sekcii bol odprezentovaný výskum s názvom Charakteristiky vzťahovej väzby týraných žien v Zariadení núdzového bývania.

Konferencia priniesla možnosť pre prezentáciu našich výskumných zistení z oblasti vzťahovej väzby u špecifickej časti populácie. Otvára sa tak možnosť podeliť sa o nové poznatky z danej oblasti s ďalšími odborníkmi a diskutovať o cenných aplikačných možnostiach, ktoré výskum potenciálne prináša. Detailné informácie z predkladaného výskumu budú prístupné v zborníku z konferencie.

Fotografie z konferencie si môžete pozrieť na tomto mieste.


Arteterapia

V dňoch 30.7., 7.8., 13.8. a 20.8.2014 sme v Zariadení núdzového bývania na Adlerovej č.4 zrealizovali arteterapeutické stretnutia v rámci projektu Vylaďme telo a myseľ, na ktorých sa zúčastnili matky s deťmi zo Zariadenia núdzového bývania ako aj z ďalších zariadení mesta Košice.

Použité kreatívne arteterapeutické techniky pod odborným vedením Ing. Zuzany Madárovej a Márii Gmucovej nasmerovali účastníkov k vnútorným sebauzdravovacím procesom, podporili lepšie zvládanie emocionálnych a sociálnych problémov. Citlivo zvolené techniky umožnili uvoľnenie a znázornenie vedomých aj nevedomých konfliktov a pocitov. Výtvarná tvorba prebiehala v príjemnej a uvoľnenej atmosfére, čo prispelo k prebúdzaniu pozitívnych emócií a posilnilo chuť do života.

Účastníci prejavili záujem o ďalšie stretnutia s aktívnym prežívaním, získavaním nových poznatkov a skúseností.

Na financovaní Zariadenia núdzového bývania sa spolupodieľa Košický samosprávny kraj.

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu zdravia mesta Košice n.f..

Atmosféru z týchto stretnutí si môžete vychutnať v obrazovej prílohe.


Zbierka DNI NEZÁBUDIEK – Bojujeme o dušu
Zbierka DNI NEZÁBUDIEK – Bojujeme o dušu

V dňoch 11. až 14. septembra 2014 sa uskutoční celoslovenská zbierka na podporu duševného zdravia „Dni nezábudiek“. Zbierku organizuje Liga za duševné zdravie SR v spolupráci s koordinátormi v jednotlivých mestách Slovenska. Cieľom zbierky a informačnej kampane je pomôcť občanom získať informácie o duševnom zdraví a pomôcť pri búraní predsudkov o duševných ochoreniach.

Psychosociálne centrum sa aktívne zapojí do zbierky v dňoch 11. a 12. septembra 2014 (štvrtok a piatok). Aj pod koordináciou Psychosociálneho centra, Vám budú v tomto roku v uliciach mesta Košice a Prešov, dobrovoľníci/-íčky ponúkať modré nezábudky (symbol duševného zdravia) za dobrovoľný príspevok. Okrem nezábudiek sa budú rozdávať aj edukačné letáky o rôznych duševných ochoreniach.

Časť výnosu zo zbierky ostáva v regiónoch (u koordinátorov zbierky) na financovanie projektov a aktivít pre ľudí s duševnými poruchami a druhá časť vyzbieraných peňazí putuje do Ligy za duševné zdravie SR (na podporu projektov chránených dielní, chráneného bývania, stacionárov, na podporu vzdelávania a na preventívne programy v oblasti duševného zdravia).

Psychosociálne centrum, ako koordinátor zbierky pre mesto Košice a Prešov, sa aj touto cestou usiluje pomôcť ľuďom s duševnými poruchami začleniť sa do spoločnosti a prinavrátiť im ľudskú dôstojnosť.


Výberové konanie

Výberové konanie sa uskutoční dňa 22. 04. 2015 o 9:00 hod. v priestoroch Psychosociálneho centra (Jegorovovo námestie 5, 040 22 Košice). Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 17.04.2015 do 10:00. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Miestom výkonu práce je komunitné centrum na Adlerovej 4, 040 22 Košice. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01. 05. 2015.

Podrobnosti a kritériá k dispozícii v tejto prílohe oznamu. Tlačivo súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Výberové konanie

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25. 03. 2015 o 9:00 hod. v priestoroch Psychosociálneho centra (Jegorovovo námestie 5, 040 22 Košice). Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 19. 03. 2015 do 15:00. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Miestom výkonu práce je komunitné centrum na Adlerovej 4, 040 22 Košice. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01. 05. 2015.

Podrobnosti a kritériá k dispozícii v tejto prílohe oznamu. Tlačivo súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Výberové konanie bolo ukončené.

Začali sme autogénny tréning

Dňa 26.06.2014 začal nácvik autogénneho tréningu v rámci projektu Vylaďme telo a myseľ pod vedením a odborným dohľadom psychiatričky MUDr. Malejčikovej Alžbety v priestoroch Zariadenia núdzového bývania na Adlerovej č. 4 v Košiciach. Nácvik autogénneho tréningu, teda cesta k uvoľneniu a relaxácie, ktorú si realizuje klient sám, spočíva v šiestich sedeniach s oboznámením sa s touto technikou relaxácie a vysvetlením jednotlivých formuliek, spolu s praktickými ukážkami a diskusiou o vlastných zážitkoch pri nácviku.

Na úvodnom stretnutí, na ktorom sa zúčastnili klientky Zariadenia núdzového bývania a záujemkyne aj z ostatných zariadení, sme sa oboznámili s teoretickou časťou relaxácie, vysvetlením pojmov a polôh pri cvičení. Počas stretnutia sme si vyskúšali aj praktický priebeh autogénneho tréningu s nácvikom prvej časti – formulky.

Na financovaní Zariadenia núdzového bývania sa spolupodieľa Košický samosprávny kraj. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu zdravia mesta Košice n.f.

Atmosféru zo stretnutia si môžete pozrieť na fotografiách.


Výlet do Botanickej záhrady
Výlet do Botanickej záhrady

Dňa 26.06.2014 sme spoločne s klientmi denného pobytu a skupinovej terapie zorganizovali výlet do Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

V expozičnom skleníku sa tohto roku už po siedmykrát uskutočnila výstava Motýle exotických trópov, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Keďže nás opakovane nadchýna a fascinuje pestrofarebný svet motýľov rôznych tvarov a veľkostí, rozhodli sme sa už po tretí krát obdivovať túto krásu z rôznych častí sveta. Neodradilo nás ani počasie, ktoré bolo spočiatku uplakané, ale naša vytrvalosť a snaha bola odmenená slnečnými lúčmi.Túto peknú akciu sme ukončili prechádzkou po vonkajšom areáli botanickej záhrady a domov sme odchádzali príjemne unavení s pocitom, že sme si užili skvelý deň.

Ďakujeme vedeniu Botanickej záhrady za sponzorskú podporu našich klientov formou voľného vstupu.

Ukážky prinášame v obrázkovej dokumentácii.


Tvorivé dielne v rámci projektu Krehké duše svojim Košiciam III.

V Psychosociálnom centre na Južnej triede č. 23 v Košiciach sa dňa 24. júna 2014 o 10.00 hod. uskutočnilo už tretie stretnutie tvorivých dielní v rámci projektu Krehké duše svojim Košiciam III.. Tvorivé dielne sú súčasťou väčšieho projektu pre hendikepované deti a mládež, ktorý sa uskutočňuje vďaka podpore Nadácie VÚB. Na akcii sa zúčastnili deti z detských domovov a klienti z denného stacionára Psychosociálneho centra. Arteterapeutické techniky sa uskutočňovali pod vedením psychologičky Mgr. Judity Szilágyiovej a arteterapeutky Márie Gmucovej.

Prínosom tvorivých dielní bolo okrem iného rozvíjanie tvorivosti a estetického cítenia detí a mládeže, podpora vytvárania nových sociálnych kontaktov a zmyslu pre kooperáciu, ktorá je základom pre ich vzájomné porozumenie a toleranciu.

Celú akciu sledovali zástupcovia médií a o jej priebehu informovalo vo svojom vysielaní Rádio Košice a TV Naša.

Obrázky zachytávajúce aktivitu na tvorivých dielňach si môžete pozrieť vo fotogalérii.


Otváracia diskusia Možnosti zvládania stresu

Dňa 19.06.2014 sa uskutočnila úvodná prednáška projektu Vylaďme telo a myseľ pod vedením psychologičky Mgr. Judity Szilágyiovej venovaná problematike stresu. Na prednáške sa zúčastnili a aktívne sa zapojili do diskusie najmä týrané matky a otcovia s deťmi. Hlavným cieľom stretnutia bolo oboznámiť účastníkov prednášky so základnými pojmami v súvislosti so stresom a jeho príznakmi. V rámci diskusie boli načrtnuté možnosti, ako sa vysporiadať so stresom a náročnými životnými situáciami.

V ďalších blokoch stretnutí sa budeme zaoberať i praktickým nácvikom zvládania stresu pomocou autogénneho tréningu a relaxácie, pohybových aktivít a arteterapeutických aktivít. Tešíme sa na Vašu účasť!

Na financovaní Zariadenia núdzového bývania sa spolupodieľa Košický samosprávny kraj. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu zdravia mesta Košice n.f..

Atmosféru z diskusie si môžete vychutnať prostredníctvom fotiek.


Pozvánka na otváraciu diskusiu projektu Vylaďme telo a myseľ
Pozvánka na otváraciu diskusiu projektu Vylaďme telo a myseľ

Tento rok Psychosociálne centrum zaradilo do svojich aktivít nový projekt „Vylaďme telo a myseľ", ktorý je realizovaný s finančnou podporou Fondu zdravia mesta Košice n.f..

Projekt je zameraný na cieľovú skupinu ľudí ohrozených správaním alebo ak sa stali obeťou správania iných osôb (týraným matkám a otcom s deťmi). Zámerom projektu je pomôcť zadefinovať, spoznať a osvojiť si návyky ako žiť zdravším a plnohodnotnejším spôsobom života so schopnosťou zvládať stresové životné situácie týkajúce sa rodiny, výchovy detí a pracovných povinností.

V rámci tohto projektu Vás srdečne pozývame na otváraciu diskusiu „Možnosti zvládania stresu“, ktorá sa uskutoční dňa 19.06.2014 o 14.00 hod. v Zariadení núdzového bývania, Adlerova č. 4, Košice na 2. posch., č. dverí 9.

Po diskusii sa môžete prihlásiť na ďalšie stretnutia venované témam:

 • Nácvik relaxácie (autogénny tréning)
 • Pohybom proti stresu (nácvik na uvoľnenie organizmu)
 • Arteterapia (liečba umením)

Všetky aktivity na stretnutiach sú bezplatné so zabezpečeným občerstvením. Vzhľadom na obmedzené kapacity miestnosti Vás prosíme o potvrdenie Vašej účasti na jednotlivých blokoch.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Na financovaní Zariadenia núdzového bývania sa spolupodieľa Košický samosprávny kraj.


Podujatie Naše mesto 2014
Podujatie Naše mesto 2014

Dňa 13.06.2014 sa 14 zamestnancov Psychosociálneho centra zapojilo do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku i v Európe s názvom Naše Mesto 2014. Spoločne so zamestnancami Magistrátu mesta Košice a ostatných mestských podnikov sme vymaľovaním vybavenia zrenovovali 19 detských ihrísk v 6-tich košických mestských častiach v správe SMZ v Košiciach.

Zamestnanci PSC novým šatom obdarili detské ihrisko na Humenskej ulici. Ani v tento deň nebolo ihrisko prázdne a už v skorom dopoludňajšom čase ho využívalo niekoľko mamičiek so svojimi ratolesťami. O to radostnejšie sme sa chytili poskytnutého náradia a usilovne sme bojovali so starým náterom preliezačky, kolotoča, hojdačiek a šmýkľavky. Detičky sa zvedavo prizerali ako sa farby dúhy vracajú na ich obľúbené miesto, kde prežívajú svoje hry s kamarátmi a rodičmi. Počas troch hodín dobrovoľníckej práce sa nám podarilo vymaľovať aj oplotenie ihriska. A tak sa aj s našou pomocou na jedno z ihrísk vrátili farby slnka (žltá), oblohy (modrá), stromov (zelená) a srdca (červená). Krásne slnečné počasie s miernym vetríkom pomohlo vysychaniu farieb a tak pri našom odchode sa naše tváre rozjasnili nad šantiacimi deťmi, ktoré sa už veselo hojdali, krútili a šmýkali. Okrem dobrého pocitu z užitočnej práce toto bola pre nás tá najkrajšia odmena. Určite sa podobných podujatí zapojíme aj v budúcnosti.

Momentky z tohto podujatia si môžete prezrieť vo fotogalérii.


Zázraky účinkov arteterapeutických techník na Tvorivých dielňach v rámci projektu Krehké duše svojim Košiciam III.

Dňa 13. mája 2014 o 14.00 hod. sa v Detskom domove na Uralskej ulici č. 1 uskutočnilo v poradí druhé stretnutie Tvorivých dielní v rámci projektu Krehké duše svojim Košiciam III., ktorý sa uskutočňuje vďaka podpore Nadácie VÚB. Psychosociálne centrum zorganizovalo toto stretnutie pod odborným vedením skúsenej pracovníčky Ingrid Olejovej.

Použité arteterapeutické techniky prebúdzali v deťoch pozitívne emócie. Ide o formu liečby, kde sa vďaka kreatívnym technikám odstraňujú alebo aspoň zmierňujú pocity nesmelosti, plachosti či rozpačitosti u detí. Mnohé problémy detí sú v zásade rovnaké ako problémy dospelých, ale sú emocionálne menej zrelé na ich zvládnutie.

Atmosféru z tohto stretnutia si môžete vychutnať v obrazovej prílohe.


Výberové konanie na pozíciu: účtovník - ukončené
Výberové konanie

Náplň práce:
 - podvojné účtovníctvo – verejná správa,
 - inventarizácia a evidencia majetku,
 - PAM a personalistika,

Ponúkaný plat:
Podľa platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Miesto výkonu práce:
Psychosociálne centrum, Jegorovovo námestie č.5, Košice

Termín nástupu: 1.8.2014

Požiadavky na zamestnanca:


Typ vzdelania: stredoškolské/vysokoškolské - ekonomické.
Prax: minimálne 5 rokov, dokladované referenciami.
Doplňujúce: bez záznamu v registri trestov, flexibilita, ochota vzdelávať sa.
Počítačové znalosti: používateľ Internetu a MS Office (Word, Excel), SOFTIP - účtovný program.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, životopis spolu so súhlasom so spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb., prosím, zasielajte do 10.7.2014 na adresu: Psychosociálne centrum, Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice alebo na e-mailovú adresu: pscentrumke@gmail.com. Ďalšie informácie telefonicky: 055/6719 359, 0918 538 735. Vybraných uchádzačov prizveme na výberové konanie.

Výberové konanie bolo ukončené.

Výberové konanie

Psychosociálne centrum v Košiciach patrí do Krízového intervenčného tímu Civilnej ochrany mesta Košice. Zároveň má svoj vlastný krízový intervenčný tím pozostávajúci z psychológov a sociálnych pracovníkov, ktorý pôsobí pri mimoriadnych hromadných udalostiach v Košiciach a blízkom okolí.

V súčasnosti prijíma Psychosociálne centrum ďalších psychológov do stavu a do prípadnej 24 hodinovej pohotovosti. V prípadoch vyzvania Civilnej ochrany mesta zasahujú psychológovia v teréne, v oblastiach ohrozených mimoriadnou situáciou, aby poskytli odbornú psychologickú pomoc a podporu ohrozeným občanom. Momentálne sa v Krízovom intervenčnom tíme nachádza 12 psychológov a 2 sociálni pracovníci.

Požadované vysokoškolské vzdelanie: jednoodborové štúdium psychológie a certifikácia psychoterapie.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese Psychosociálneho centra, Jegorovovo námestie č. 5, Košice, e-mail: pscentrumke@gmail.com, tel. č. 055 671 93 59 alebo 0918 538 735.


Seminár: Nové zručnosti a techniky v pracovno – organizačnej psychológii
Seminár: Nové zručnosti a techniky v pracovno – organizačnej psychológii

Psychosociálne centrum zorganizuje odborný seminár s názvom Nové zručnosti a techniky v pracovno – organizačnej psychológii, ktorý sa uskutoční v dňoch 6. – 7. novembra 2014 a bude zameraný na vzdelávanie psychológov v oblasti pracovno – organizačnej psychológie. Lektorkou seminára je známa psychologička PhDr. Irena Wagnerová, PhD. MBA.

Vzdelávanie bude zamerané na oblasti: psychologické metódy výberu manažérov, Hoganové metódy, GPOP metóda, nové vyšetrovacie metódy a techniky, riadenie výkonnosti, outplacement a možnosti ďalšieho vzdelávania. Cieľovú skupinu tvoria pracovno – organizační psychológovia. Garantom seminára je PhDr. Miroslava Heráková - riaditeľka Psychosociálneho centra v Košiciach. Seminár je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov (14 kreditov).

Kurzovný poplatok za seminár je pre nových účastníkov 129 €, pre absolventov predchádzajúcich seminárov 119 € a pre študentov, ženy na MD a zdravotne postihnutých 109 €. Seminár sa uskutoční v Kultúrno – vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice na Pribinovej ulici č. 1 v Košiciach so začiatkom o 8.00 hod.

V prípade Vášho záujmu prosíme zaslať vyplnenú záväznú elektronickú prihlášku.Tešíme sa na stretnutie s Vami.


Košický deň Európy
Košický deň Európy

Dňa 5. mája 2014 sa otvorili priestory Dolnej brány pre prezentáciu stredných škôl pôsobiacich v Košiciach v rámci Dní mesta Košice. V rámci programu nechýbalo Psychosociálne centrum, ktoré sa na tejto úspešnej akcii s názvom Košický deň Európy zúčastnilo už druhýkrát. Spolu s ďalšími účastníkmi pripravilo pre návštevníkov prezentačnú akciu, ktorej súčasťou bola i charitatívno-predajná výstava výrobkov klientov s psychickým ochorením. Klienti, ktorí do PSC pravidelne dochádzajú na skupinovú terapiu do denného stacionára, ponúkli svoje vnútorné prežívanie sveta pretavené do milých darčekových predmetov. Bolo nám potešením, že občania Košíc prejavili záujem nielen o výrobky našich klientov, ale aj o ponúkané psychologické, psychiatrické a sociálne služby centra.

Ďakujeme za štedrosť všetkým Košičanom, ktorí prispeli k podpore nákupu materiálu pre ďalšiu arteterapeutickú činnosť klientov Psychosociálneho centra.

Taktiež ďakujeme mestu Košice, zastúpenému pánom Ing. Miloslavom Klímom, za skvelú spoluprácu pri organizovaní tejto akcie.

V obrazovej dokumentácii prinášame momentky z podujatia.


Verejná zbierka

Psychosociálne centrum zrealizuje verejnú zbierku dňa 5.5.2014 na základe rozhodnutia Obvodného úradu Košice č. 0U-KE-OVVS1-2014/011212 zo dňa 2.4.2014. Vyzbierané prostriedky budú použité na nákup arteterapeutického materiálu pre prácu klientov s psychickým ochorením.


Tvorivé dielne v rámci projektu Krehké duše svojim Košiciam III.

Dňa 08. apríla 2014 sa v Domko - DSS v Košiciach uskutočnilo stretnutie Tvorivých dielní. Tvorivé dielne sú súčasťou väčšieho projektu pre hendikepované detí a mládež s názvom „Krehké duše svojim Košiciam III.“, ktorý sa uskutočňuje vďaka podpore Nadácie VÚB. V rámci projektu sa v nasledujúcich mesiacoch uskutočnia ďalšie stretnutia.

Arteterapeutické techniky ako maľba na hodváb, práca s hlinou, maľovanie kraslíc, pedig a patchwork, ktoré sa využívali, prispeli k podpore tvorivých schopností hendikepovaných detí a mládeže. Arteterapia pritom znamená liečbu výtvarným umením. Výsledný artefakt sa nehodnotí z estetického hľadiska, dôležitý je skôr proces tvorby, obsah a výpovedná hodnota. Arteterapiou sme u nich dosiahli uspokojenie kultúrnych potrieb, prispeli sme k ich duševnej pohode, posilnili ich chuť do života a nasmerovali k efektívnemu využívaniu voľného času. Výtvarná tvorba obohatila ich tvorivosť, posilnila ich sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie a sebareflexiu.

Aktivity počas Tvorivých dielní podporilo vytváranie nových sociálnych kontaktov, samostatnosť, zodpovednosť a aktívne prežívanie s vyššou mierou kvality života.

Atmosféru Tvorivých dielní Vám ponúkame vo fotogalérii.


Oznámenie o začatí Tvorivých dielní v rámci projektu Krehké duše svojim Košiciam III.
Oznámenie o začatí Tvorivých dielní v rámci projektu Krehké duše svojim Košiciam III.

Psychosociálne centrum pripravilo na tento rok niekoľko zaujímavých projektov. Jedným z nich je aj projekt venovaný všetkým obyvateľom mesta Košice a blízkeho okolia, ktorý sa pod názvom Krehké duše svojim Košiciam III. uskutoční vďaka podpore Nadácie VÚB.

V tvorivých dielňach v nasledujúcich dňoch naplno prebehne tvorba výrobkov klientov, ako aj príprava vystúpení, ktoré budú prezentované dňa 25. 09. 2014 o 10.00 hod. v Historickej radnici na Hlavnej ulici v Košiciach. Súčasťou programu je aj výstava umeleckých prác Cesta Svetla a Cesta Duše.

Do programu sa zapoja nasledujúce organizácie: OZ Podané ruky, Maják n. o., DS Domko – Domov sociálnych služieb, Divadlo Hopi Hope pri OZ Art/Est Košice, Divadlo Luxáčik, Domov sociálnych služieb - LUX n. o., Tanečný klub Step by Step pri SZUŠ Petzvalova 2, ZUŠ Bernolákova 26, Detský domov Uralská 1, Divadlo detí, Dorka n. o. Košice a ďalší.

Srdečne ďakujeme za podporu vedeniu prizvaných organizácií a pozývame všetkých na návštevu podujatia.


Návšteva botanickej záhrady
Návšteva botanickej záhrady

Zamestnanci Psychosociálneho centra zorganizovali dňa 5.marca 2014 klientom denného pobytu a skupinovej terapie návštevu Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, kde v týchto dňoch prebieha výstava orchideí.

Čakali na nás naozaj zaujímavé a ešte mnohým nepoznané druhy orchideí, ktoré sú skvostami v ríši rastlín. Pohľad na záplavu farieb prekrásnych kvetov a ich vôňa pohladili naše duše. Každý si domov odnášal nezabudnuteľnú a príjemnú farebnú spomienku. Za krásne zážitky a príjemne strávené dopoludnie ďakujeme vedeniu Botanickej záhrady.

Atmosféru z našej návštevy si môžete pozrieť vo fotodokumentácii.


Karneval
Karneval

Fašiangy sú obdobím veselosti, zábavy a hodovania. Symbolicky sa lúčime so zimným obdobím a vítame prichádzajúcu jar. Aj naši klienti denného stacionára sa zúčastnili na fašiangovom karnevale, ktorý dňa 26.2.2014 zorganizovalo občianske združenie ODOS v priestoroch Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Naskytla sa tak príležitosť na priateľské stretnutia s klientmi ďalších stacionárnych zariadení. Popoludnie sa nieslo v znamení dobrej atmosféry, tancovania a chutného jedla. Súčasťou bohatého programu bola živá kapela a tombola so zaujímavými cenami.

Jedinečné okamihy fašiangovej zábavy a zaujímavé karnevalové masky klientov si môžete pozrieť na fotografiách.


Valentínska zábava
Valentínska zábava

Ku dňu sv. Valentína sme 14.02.2014 v Psychosociálnom centre pripravili pre klientov denného stacionára malé posedenie. Spoločne sme si pripomenuli lásku a priateľstvo, ktoré sú dôležitou súčasťou nášho života. Toto posedenie sme oživili aj zaujímavými karnevalovými maskami, ktoré si klienti sami vyrobili. Príjemnú atmosféru pomohla dotvoriť dobrá hudba a menšie občerstvenie. Všetci zúčastnení si s radosťou spolu zatancovali. Strávili sme pekné chvíle a domov sme odchádzali s dobrou náladou.

Príjemnú atmosféru z posedenia si pozrite na fotografiách.Výberové konanie

Náplň práce:
 - práca v psychologickej ambulancii,
 - individuálna psychoterapia dospelých a detí,
 - psychodiagnostika,
 - realizácia skupinových psychoterapií, relaxácii, muzikoterapií a arteterapií v dennom stacionári.

Ponúkaný plat:
Podľa platových taríf zdravotníckych zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh pracovného pomeru:
Pracovný pomer na dobu zastupovania počas dlhodobej práceneschopnosti.


Miesto výkonu práce:
Psychosociálne centrum, Jegorovovo námestie č.5, Košice

Termín nástupu: 1.2.2014

Požiadavky na zamestnanca:


Typ vzdelania: vysokoškolské II. stupňa, filozofická fakulta, vedný odbor psychológia.
Atestácie: atestácia z klinickej psychológie.
Prax: prax v psychologickej ambulancii, dlhodobý psychoterapeutický výcvik.
Doplňujúce: bez záznamu v registri trestov, flexibilita, účasť na projektoch, ochota vzdelávať sa.
Počítačové znalosti: používateľ Internetu (email, www) a MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, životopis spolu so súhlasom so spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb., prosím, zasielajte do 16.1.2014 na adresu: Psychosociálne centrum, Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice alebo na e-mailovú adresu: pscentrumke@gmail.com. Ďalšie informácie telefonicky: 055/6719 359, 0918 538 735. Vybraných uchádzačov prizveme na výberové konanie.

Výberové konanie bolo ukočené.

Výberové konanie

Náplň práce:
 - vykonávanie sociálneho poradenstva a sociálnej prevencii ,
 - práca na projektoch Psychosociálneho centra.

Ponúkaný plat:
Podľa platových taríf zdravotníckych zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer na plný pracovný úväzok.


Miesto výkonu práce:
Psychosociálne centrum, Južná trieda 23, Košice a okolie

Termín nástupu: 1.2.2014

Požiadavky na zamestnanca:


Typ vzdelania: vysokoškolské II. stupňa, sociálna práca a príbuzné odbory.
Prax: 3 roky v sociálnej oblasti.
Doplňujúce: bez záznamu v registri trestov, flexibilita, ochota vzdelávať sa.
Zručnosti: skúsenosti s písaním projektov; vyhľadávaním výziev na projekty u nadácií a fondov; zapájanie sa do projektových aktivít, tvorivosť, kreativita v aktivitách; základné grafické zručnosti(návrhy plagátov, úpravy textov); práca s marginalizovanými skupinami, seniormi, zdravotne postihnutými; ochota pracovať aj v MČ Luník IX;
Počítačové znalosti: používateľ Internetu (email, www) a MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, životopis spolu so súhlasom so spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb., prosím, zasielajte do 16.1.2014 na adresu: Psychosociálne centrum, Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice alebo na e-mailovú adresu: pscentrumke@gmail.com. Ďalšie informácie telefonicky: 055/6719 359, 0918 538 735. Vybraných uchádzačov prizveme na výberové konanie.

Výberové konanie bolo ukočené.

Čarovný deň Vianoc v Psychosociálnom centre

Zamestnanci Psychosociálneho centra dostali nápad ako darovať Vianoce klientom s psychickým ochorením a zrealizovali pre nich spoločné stavanie a zdobenie vianočného stromčeka, aby zažili, aké to je spoločne vytvoriť vianočnú atmosféru. Vyvrcholením celého stretnutia bolo spoločné varenie kapustnice a sviatočné spoločné posedenie pri vianočnej hudbe a koledách. Na záver si našli všetci zúčastnení pod stromčekom balíčky s drobnosťami, aby im aj doma pripomínali krásne chvíle a spomienky sa im stali oporou v procese ich liečenia.

Počas prípravnej fázy prebehla ešte jedna aktivita a to tvorivé dielne, kde klienti za pomoci zamestnancov PSC sami vyrobili vianočné ozdoby na stromček, ako aj sviečky s vianočnou tematikou, ktoré boli pribalené ako darčeky do balíčkov, ktoré si na konci akcie našli všetci zúčastnení pod krásnym stromčekom.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Darujte Vianoce Nadácie Orange.

Pozrite si fotografie z tejto akcie.


Charitatívno-predajná výstavka dielok klientov PSC počas Vianočných trhov 2013
Charitatívno-predajná výstavka dielok klientov PSC počas Vianočných trhov 2013

Psychosociálne centrum v spolupráci s U. S. Steel Košice, dňa 18.12.2013 zorganizovali charitatívno - predajnú výstavu na Hlavnej ulici. Pri tejto príležitosti zamestnanci Psychosociálneho centra spoločne s jeho klientmi ponúkli svoje vnútorné prežívanie sveta pretavené do milých darčekových predmetov. Ponúkané výrobky predstavovali bohatú zbierku výsledkov arteterapeutickej práce klientov s ťažkými duševným postihnutím. Bolo nám potešením, že občania Košíc prejavili veľký záujem nielen o výrobky našich klientov, ako aj o ponúkané služby našej organizácie.

Ďakujeme za štedrosť všetkým Košičanom, ktorí prispeli k podpore nákupu materiálu pre ďalšiu arteterapeutickú činnosť našich klientov v celkovej hodnote 305,46 €.

Za všetky príspevky vrelo ďakujeme. Taktiež ďakujeme U. S. Steel Košice za skvelú spoluprácu pri organizovaní tejto charitatívnej výstavky.

V obrazovej dokumentácii prinášame momentky podujatia.


Pozvánka na Vianočné trhy

V stredu 18.12.2013 vás srdečne pozývame do nášho stánku na Vianočných trhoch. Nájdete nás pri Immaculate od 10.00 h do 20.00 h večer. Tešíme sa na vás!
Pozvánka na Vianočné trhy

Seminár dopravných psychológov Východoslovenského regiónu
Seminár dopravných psychológov Východoslovenského regiónu

Dňa 26.11.2013 zrealizovalo Psychosociálne centrum odborný Seminár dopravných psychológov Východoslovenského regiónu. Semináru sa zúčastnilo 35 dopravných psychológov Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Nové informácie priniesol vedúci referátu zdravotníctva a lekár samosprávneho kraja MUDr. Štefan Lipčák k téme: Povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a vedenie zdravotnej dokumentácie. PhDr. Agnesa Stojničová hovorila o odporúčaných cenách Slovenskej komory psychológov (SKP) schválené na sneme SKP dňa 28.9.2013. Mgr. Petra Helcmanovská a PhDr. Eva Sklenárová priniesli poznatky z odborného poradenstva a jeho priebehu. PhDr. Miroslava Heráková obohatila prednášané témy o novinky, ktoré prináša Novela zákona o cestnej premávke účinná od januára 2014.

Záverom prebehla pútavá a obsiahla diskusia, ktorá bola prínosom k zavádzaniu cien odporúčaných SKP do cenníkov psychológov od 1.1.2014.

Ďakujeme prednášajúcim za ich príspevky, pripomienky a rady k odbornej činnosti dopravných psychológov a ďalším účastníkom seminára. Kurz bol akreditovaný Slovenskou komorou psychológov. Prezrite si fotografie zo seminára.


Výberové konanie na pozíciu: Sociálny pracovník Zariadenia núdzového bývania Psychosociálneho centra - ukončené
Výberové konanie

Náplň práce:
 - vykonávanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie.
 - realizácia poradenských a preventívnych programov.
 - práca na projektoch Psychosociálneho centra.

Ponúkaný plat:
Podľa platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh pracovného pomeru:
Pracovný pomer na určitú dobu - počet mesiacov 12


Miesto výkonu práce:
Psychosociálne centrum – Zariadenie núdzového bývania, ul. Adlerova 4, 040 22 Košice
Psychosociálne centrum, Južná trieda 23, Košice, Košice a okolie

Termín nástupu: 1.1.2014

Požiadavky na zamestnanca:


Typ vzdelania: vysokoškolské II. stupňa, odbor sociálna práca
Prax: 2 roky v sociálnej oblasti
Osobnostné predpoklady: skúsenosti s písaním projektov; vyhľadávaním výziev na projekty u nadácií a fondov; zapájanie sa do projektových aktivít, tvorivosť, kreativita v aktivitách; práca s marginalizovanými skupinami, seniormi, zdravotne postihnutými.
Doplňujúce: bez záznamu v registri trestov, flexibilita, ochota vzdelávať sa
Počítačové znalosti: používateľ internetu (email, www) a MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, životopis spolu so súhlasom so spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb., prosím, zasielajte do 25.11.2013 na adresu: Psychosociálne centrum, Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice alebo na e-mailovú adresu: pscentrumke@gmail.com. Ďalšie informácie telefonicky: 055/6719 359, 0918 538 735. Vybraných uchádzačov prizveme na výberové konanie.

Výberové konanie bolo ukočené.

Pozvánka na odborný Seminár dopravných psychológov Východoslovenského regiónu
Pozvánka na odborný Seminár dopravných psychológov Východoslovenského regiónu

Psychosociálne centrum usporiada dňa 26.11.2013 od 13.00 – 19.00 hod jednodňový odborný seminár s témami: Novela zákona o cestnej premávke účinná od januára 2014, Zmeny a doplnky zákona o cestnej premávke v roku 2013, Odborné poradenstvo a jeho priebeh, Informácie od vedúceho referátu zdravotníctva a lekára samosprávneho kraja, Správne vedenie dokumentácie vodičov: chyby a omyly, Odporúčané ceny SKP schválené na sneme SKP 28.09.2013.

Seminár je akreditovaný SKP 5 kreditmi. V prípade Vášho záujmu prosíme zaslať vyplnenú, záväznú elektronickú prihlášku najneskôr do 15.11.2013.

Bližšie informácie Vám prinášame v priloženom letáku.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.


8. Seniorská konferencia
8. Seniorská konferencia

Dňa 24. októbra 2013 sa v priestoroch Starého mesta Košice konala 8. Seniorská konferencia na tému - Dlhovekosť. Konferenciu pripravil SENIOR DOM n.o. so sídlom v Košiciach v spolupráci s Univerzitou tretieho veku pri TU Košice a s Psychosociálnym centrom pod záštitou primátora mesta Košice Richarda Rašiho.

Na konferencii sa zúčastnili predstavitelia mesta, UPJŠ, hostia a mnohí seniori z Košíc a okolia, ktorí si vypočuli a živo diskutovali k témam: Dlhovekosť, Koncept úspešného starnutia, Fenomén a problém eutanázie a Zdravá výživa seniorov. Sme radi, že sme mohli prispieť najnovšími poznatkami i my a to príspevkom „Úspešné starnutie z pohľadu Gerontopsychológie“.

Pozrite si momentky z tohto výnimočného podujatia.


Vzdelávanie mestských policajtov
Vzdelávanie mestských policajtov

Psychosociálne centrum realizuje v mesiacoch október a november 2013 vzdelávací program odbornej prípravy pre 18 príslušníkov mestskej polície z Košíc a iných miest. Vzdelávací seminár prebieha v piatich samostatných edukačných blokoch v rozsahu štyroch vyučovacích hodín.

Medzi hlavné témy patrí: psychológia osobnosti, riešenie konfliktov, stres, záťažové situácie, agresia v malej sociálnej skupine, komunikácia s občanmi, etické normy policajnej práce a mnohé iné. Rozsah tém zabezpečuje teoretickú i praktickú prípravu s cieľom vzdelávania policajných príslušníkov pre riešenie štandardných i neštandardných situácií, ku ktorým dochádza pri styku s občanmi.

Prinášame Vám aj momentky zo vzdelávania.


Výberové konanie na pozíciu: Riadiaci pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti - ukončené
Výberové konanie

Náplň práce:
 - sociálna práca zameraná na pomoc občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii a poskytovanie základného sociálneho poradenstva v zariadení sociálnych služieb.
 - poskytovanie sociálneho poradenstva v rámci komplexných poradenských služieb.
 - tvorba zámerov a cieľov skupinovej práce a vedenia skupiny s preventívno-výchovným zameraním.
 - samostatná odborná práca na vymedzenom úseku personálnej práce (posudzovanie nároku na dovolenku, práca nadčas v ZNB.)
 - koordinovanie a organizovanie prác zamestnancov s prevahou fyzickej a manuálnej práce (vrátnici)
 - spracovávanie zmlúv o poskytovaní soc. služby s prijímateľom, prípadne dodatky k zmluvám
 - sledovanie plnenia obojstranných záväzkov zmluvných a dohodnutých vzťahov s BPMK.
 - zodpovedá za stav a vymáhanie pohľadávok od klientov za pobyt v ZNB.
 - vykonáva ďalšie činnosti súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov riaditeľa.

Ponúkaný plat:
Podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. a 578/2009 Z.z.

Druh pracovného pomeru:
Pracovný pomer na určitú dobu - počet mesiacov 18

Miesto výkonu práce:
Psychosociálne centrum – Zariadenie núdzového bývania, ul. Adlerova 4, 040 22 Košice

Termín nástupu: 1.1.2014

Požiadavky na zamestnanca:


Typ vzdelania: vysokoškolské II. stupňa v odbore sociálna práca
Prax: min. 2 roky
Osobnostné predpoklady: svedomitosť, nekonfliktnosť, otvorenosť voči novej skúsenosti, komunikačné schopnosti, samostatnosť praktického a teoretického myslenia, rozhodnosť, pohotovosť, schopnosť prijať zodpovednosť, psychická odolnosť, efektívne rozhodovacie a organizačné schopnosti, vysoká miera sebakontroly a dôslednosti, schopnosť doťahovať veci do úspešných cieľov
Doplňujúce: bez záznamu v registri trestov
Počítačové znalosti: používateľ internetu (email, www) a MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, životopis spolu so súhlasom so spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb., prosím, zasielajte na adresu: Psychosociálne centrum, Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice alebo na e-mailovú adresu: pscentrumke@gmail.com najneskôr do 07.11.2013. Ďalšie informácie telefonicky: 055/6719 359, 0918 538 735. Vybraných uchádzačov prizveme na výberové konanie.

Výberové konanie bolo ukončené.

Výberové konanie na pozíciu vrátnika - ukončené
Výberové konanie

Náplň práce:
 - kontrola príchodov a odchodov osôb
 - dozor v objektoch alebo zariadeniach
 - zabezpečovanie ochrany proti krádežiam, prepadnutiam alebo živelným pohromám
 - podávanie základných informácií o prevádzkovom poriadku zariadenia a poskytovaní služieb
 - starostlivosť o čistotu a poriadok v priestoroch zariadenia, čistenie komunikácií a pod.

Ponúkaný plat:
Podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme č. 553/2003 Z. z. a 578/2009 Z. z.

Druh pracovného pomeru:
Pracovný pomer na určitú dobu - počet mesiacov 12

Miesto výkonu práce:
Psychosociálne centrum – Zariadenie núdzového bývania, ul. Adlerova 4, 040 22 Košice

Termín nástupu: 1.1.2014

Požiadavky na zamestnanca:


Typ vzdelania: nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie
Osobnostné predpoklady: svedomitosť, nekonfliktnosť, komunikačné schopnosti, rozhodnosť, pohotovosť, schopnosť prijať zodpovednosť, psychická odolnosť, vysoká miera sebakontroly a dôslednosti
Doplňujúce: bez záznamu v registri trestov.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, životopis spolu so súhlasom so spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb., prosím, zasielajte na adresu: Psychosociálne centrum, Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice alebo na e-mailovú adresu: pscentrumke@gmail.com najneskôr do 05.11.2013. Ďalšie informácie telefonicky: 055/6719 359, 0918 538 735. Vybraných uchádzačov prizveme na výberové konanie.

Výberové konanie bolo ukončené.

Zrealizovaná zbierka „DNI NEZÁBUDIEK 2013“
Zrealizovaná zbierka „DNI NEZÁBUDIEK 2013“

V dňoch 20. až 24. septembra 2013 sa mohli ľudia na celom Slovensku zapojiť dobrovoľným príspevkom za modrú nezábudku, ktorá je symbolom duševného zdravia do zbierky DNI NEZÁBUDIEK 2013. Psychosociálne centrum, ktoré pod záštitou Ligy za duševné zdravie sa tiež aktívne zapojilo do zbierky, zaktivizovalo študentov stredných škôl, ktorí nezábudky rozdávali v uliciach miest Košíc a Prešova.

Psychosociálne centrum sa chce týmto poďakovať vedeniu a študentom Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie v Košiciach, Strednej priemyselnej školy strojníckej v Prešove a Súkromnému gymnáziu Solivarská v Prešove za to, že svojou dobrovoľníckou prácou podporili tento ušľachtilý projekt. Mnohí z prispievateľov už prišli do kontaktu s ľuďmi, ktorí majú skúsenosť s duševnou poruchou a rozhodli sa pomôcť.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na podporu rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia v spoločnosti.

Momentky zo zbierky Vám prinášame na tomto mieste.


Výchovno-vzdelávacie plány pre mamičky na Luníku IX
Výchovno-vzdelávacie plány pre mamičky na Luníku IX

Na základe vypracovaných Výchovno vzdelávacích plánov prebehlo dňa 25.9.2013 o 10.00 hod. v nízkoprahovom centre na Luniku IX prvé stretnutie nového bloku vzdelávania pre mamičky z Lunika IX a z blízkych osád. Stretnutie bolo venované problematike starostlivosti o hygienu a chorobám ako svrab, vši a hepatitída A. Ďalších sedem stretnutí sa bude priebežne venovať problematike ako príprava na tehotenstvo a pôrod, popôrodná starostlivosť o seba a dieťa, vývojové potreby dieťaťa a finančná gramotnosť.

Zapojené matky počas stretnutia rozprávali o svojich vlastných skúsenostiach, pričom mali príležitosť pod odborným dohľadom získať nové poznatky a tak skvalitniť starostlivosť o seba a svoje deti.

Pre priblíženie atmosféry zo stretnutia sa môžete pozrieť na fotku.


Seminár Pracovno – organizačná psychológia v praxi
Seminár Pracovno – organizačná psychológia v praxi

V dňoch 19. 9.-20.9.2013 zrealizovalo Psychosociálne centrum dvojdňový seminár akreditovaný SKP na tému Pracovno – organizačná psychológia v praxi, ktorý viedla PhDr. Irena Wagnerová, PhD., MBA, v súčasnej dobe riaditeľka Inštitútu ľudských zdrojov v Prahe. Seminár bol tematický zameraný na širokú škálu špecifických otázok psychologickej praxe, osobitne na vytváranie a využívanie profesiogramov v praxi pracovnej psychológie, na formulovanie kompetencií v hodnotiacich a profesných škálach, na problematiku sebahodnotenia a hodnotenia pracovnej výkonnosti. Na seminári sa zúčastnilo 21 psychológov s celoslovenskou profesionálnou pôsobnosťou.

Zaujímavou a prínosnou bola možnosť konfrontovať vlastné skúsenosti s lektorkou PhDr. Irenou Wagnerovou, PhD., MBA, vo všetkých spomínaných oblastiach. Lektorka svojim originálnym prístupom a bohatým empirickým záberom naplnila nielen úlohu informačnú, ale aj zložku motivačnú. Vytvorila skutočne priateľskú atmosféru, ponúkajúc fond cenných vedomostí a skúseností.

Fotografie zo seminára prinášame na tomto mieste.


Zbierka DNI NEZÁBUDIEK
Zbierka DNI NEZÁBUDIEK

Psychosociálne centrum sa v dňoch od 20.09.2013 do 24.09.2013 aktívne zapája do celonárodnej zbierky „DNI NEZÁBUDIEK“ v uliciach Košíc a Prešova. Liga za Duševné zdravie SR ako strešná organizácia celej zbierky v spolupráci s rôznorodými občianskymi združeniami, odborníkmi, pacientmi a príbuznými chce touto zbierkou prispieť k zmenám postojov slovenskej verejnosti a znižovať stigmatizáciu ľudí s duševnými poruchami.

V tomto roku sa do zbierky po prvýkrát aktívne zapája aj Psychosociálne centrum v mestách Košice a Prešov, kde v spolupráci so študentmi a dobrovoľníkmi bude ponúkať modrý kvietok nezábudky ako symbol vyjadrenia krehkosti duševného zdravia. Dobrovoľným príspevkom môže verejnosť podporiť začlenenie ľudí s duševnými poruchami do života. Financie zo zbierky sa využijú na podporu služieb siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami, najmä sociálnych služieb a chránených dielní. Týmto Vás všetkých srdečne pozývame k podpore ušľachtilej myšlienky pre rozvoj aktivít ľudí s duševným ochorením.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.


Seminár Pracovno – organizačnej psychológie v praxi
Seminár Pracovno – organizačnej psychológie v praxi

Psychosociálne centrum zorganizuje odborný seminár s názvom Pracovno – organizačná psychológia v praxi, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. – 20. septembra 2013 a bude zameraný na vzdelávanie psychológov v oblasti pracovno – organizačnej psychológie. Lektorkou seminára je známa psychologička PhDr. Irena Wagnerová,. PhD. MBA. Vzdelávanie bude zamerané na oblasti: 360 stupňová spätná väzba, hodnotenie pracovnej výkonnosti, kompetencie a kompetenčné modely, Gender v praxi PPO - audity, aspekty, pravidlá, Assessment Centrum vrátane tvorby úloh. Cieľovú skupinu tvoria pracovno – organizační psychológovia. Garantom seminára je PhDr. Miroslava Heráková - riaditeľka Psychosociálneho centra v Košiciach. Seminár je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov (14 kreditov). Kurzovný poplatok za seminár je pre nových účastníkov 129 €, pre absolventov predchádzajúcich seminárov 119 € a pre študentov, ženy na MD a zdravotne postihnutých 109 €. Seminár sa uskutoční v Kultúrno – vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice, na Pribinovej ulici č. 1, v Košiciach so začiatkom o 8.00 hod.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.


Úspešne sme ukončili Projekt „Seniori na cestách“

Psychosociálne centrum ukončilo projekt Seniori na cestách, ktorý bol podporený Fondom zdravia mesta Košice. Naše spoločné stretnutia so seniormi sa realizovali v dňoch 20.06.2013, 26.06.2013, 03.07.2013 a záverečné stretnutie 10.07.2013. Prostredníctvom stretnutí seniori nadobudli informácie o tom, ako môžu zvýšiť svoje bezpečie pri využívaní mestských komunikácií, mestskej hromadnej dopravy, ako aj pri výletoch mimo obec, ako sa chrániť pred odcudzením svojich vecí, ako postupovať v život ohrozujúcich situáciách a mnoho ďalších. Všetky aktivity boli zamerané na rozvoj osobnosti seniorov, ich sebarealizáciu, nezávislosť a vyššiu kvalitu života.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným organizáciám a seniorom, bez ktorých by projekt nebolo možné zrealizovať a naplniť. V neposlednom rade patrí naše poďakovanie pracovníkom Psychosociálneho centra, ktorí projekt pripravili a úspešne realizovali. Ďakujeme!!!

Viac atmosféry zo stretnutí si môžete priblížiť vo fotoalbume.


Návšteva Zoologickej záhrady a DinoParku v Kavečanoch
Návšteva Zoologickej záhrady a DinoParku v Kavečanoch

Psychosociálne centrum zorganizovalo dňa 21.06.2013 dlho očakávaný relaxačno-náučný výlet do Zoologickej záhrady a DinoParku v Kavečanoch pre klientov denného pobytu a skupinovej terapie. Za horúceho letného dňa sme hneď pri vchode do ZOO navštívili leguána zeleného, ktorý je adoptovaným prírastkom našej veľkej rodiny. Radosť zo stretnutia bola obojstranná. Leguán nás so záujmom pozoroval a o krátku chvíľu sa predvádzal a pózoval pred objektívom. Počas nášho výletu sme navštívili aj DinoPark, kde sme obdivovali prehistorických tvorov našej planéty a dozvedeli sme sa viac o ich živote. Domov sme odchádzali príjemne unavení s pocitom, že sme si užili skvelý deň.

Ďakujeme vedeniu ZOO a DinoParku za sponzorskú podporu našich klientov formou voľného vstupu. V obrazovej dokumentácii prinášame atmosféru z tejto peknej akcie.


Zrealizované prvé stretnutie Projektu Seniori na cestách

Aj napriek vysokým teplotám zrealizovalo Psychosociálne centrum dňa 20.06.2013, o 10 hod. v Stredisku sociálnej pomoci na Garbiarskej 4 v Košiciach prvé stretnutie projektu „Seniori na cestách“ venované základným návykom správania sa na cestách. Na stretnutie prišli seniori zo všetkých mestských častí Košíc ako aj z Jednoty dôchodcov Slovenska a SSP Garbiarska. Stretnutie bolo zamerané na bezpečnosť chodcov na cestných komunikáciách, bezpečnejšie prechádzanie cez cestu, prechádzanie prechodom, podchodom a nadchodom. Druhá časť stretnutia patrila témam ako základné odporúčania na minimalizovanie okradnutia počas cestovania. Seniori na stretnutí veľmi živo komunikovali a zdieľali s ostatnými svoje osobné životné skúsenosti ako chodci, turisti, ale aj menej príjemné skúsenosti so zlodejmi, podomovými podvodníkmi. Na záver stretnutia dostali všetci seniori ako darček reflexný pásik na zvýšenie svojej bezpečnosti na cestách.

Ďalšie neformálne vzdelávacie stretnutia prebehnú v termínoch: 26.06.2013, 10.07.2013 o 10:00 v priestoroch SSP Garbiarska a 03.07.2013 o 10:00 v priestoroch PSC Južná trieda 23 v Košiciach.

Tento projekt sa uskutočnil s finančnou podporou Fondu zdravia mesta Košice, n. f.

Pozrite sa na atmosféru stretnutia.


Pozvánka na 1. stretnutie projektu „Seniori na cestách“
Pozvánka na 1. stretnutie projektu „Seniori na cestách“

Psychosociálne centrum pripravilo na tento rok niekoľko zaujímavých projektov. Jedným z nich je aj projekt venovaný prevažne seniorom mesta Košice a blízkeho okolia, ktorý pod názvom „Seniori na cestách“ finančne podporil Fond zdravia mesta Košice, n. f. V rámci projektu sa dňa 20. 06. 2013 o 10.00 hod. na Garbiarskej ulici č. 4 uskutoční 1. stretnutie, na ktorom sa seniori dozvedia viac o bezpečnom správaní sa na cestách a v MHD, o zdolávaní rizík počasia počas cestovania a o tom, ako sa správať v život ohrozujúcich situáciách na cestách. Súčasťou programu je i odovzdávanie reflexných pásikov všetkým zúčastneným seniorom.

Srdečne Vás pozývame na návštevu našich stretnutí.

Tento projekt sa uskutočnil s finančnou podporou Fondu zdravia mesta Košice, n. f.

Kurz asertivity a základy psychohygieny
pre zamestnancov TEHO s.r.o. v Košiciach
Kurz asertivity a základy psychohygieny <br />pre zamestnancov TEHO s.r.o. v Košiciach

Dňa 23. mája 2013 Psychosociálne centrum, pod lektorským vedením Mgr. Ivany Medveckej, PhD., zrealizovalo jednodňový „Kurz asertivity a základy psychohygieny“ pre stredný manažment firmy TEHO s. r. o. v Košiciach. Kurz prebiehal v rámci neformálneho vzdelávania, interaktívnou a zážitkovou formou. Obsahom kurzu bolo agresívne, pasívne a asertívne správanie, asertívne práva, asertívne techniky, zvládanie náročných klientov a klady a zápory jednotlivých komunikačných foriem a ich využitie v rôznych životných situáciách. Miestom realizácie kurzu boli priestory pobočky Psychosociálneho centra na Južnej triede 23 v Košiciach. Náplňou kurzu bolo naučiť účastníkov využiť asertívny spôsob komunikácie v bežných pracovných medziľudských situáciách, ale aj v situácii konfliktu či nedorozumenia. Účastníci sa trénovali v odhaľovaní agresie a pasivity v komunikácii, vo využívaní agresívnych techník. Školenie prebiehalo konštruktívne, účastníci boli veľmi aktívni a mali záujem najmä o aplikáciu teoretických poznatkov do ich každodenného pracovného prostredia.

Prinášame vám momenty z Kurzu asertivity a základy psychohygieny vo fotografiách.


Odborná konferencia organizovaná k 60. výročiu existencie
Detského domova Košická Nová Ves
Odborná konferencia organizovaná k 60. výročiu existencie <br /> Detského domova Košická Nová Ves

Pri príležitosti 60. výročia existencie Detského domova Košická Nová Ves sa dňa 22. mája o 9.00 hod. v kultúrno-spoločenskom centre Južan konala odborná konferencia, na ktorej sa o svoj odborný príspevok podelili riaditeľka Psychosociálneho centra PhDr. Miroslava Heráková a pedopsychiatrička MUDr. Katarína Ackermanová. Zo skúseností, ktoré získali dlhodobou spoluprácou s DD Košická Nová Ves, predniesli príspevok na tému problematiky detskej psychiatrie v detských domovoch. Cieľom konferencie bolo priblížiť prácu detského domova širšej verejnosti, poukázať na spoluprácu s odbornou obcou, podporiť participáciu detských domovov Košického kraja, domovov na pol ceste a „odštartovať" pravidelné každoročné konferencie organizované detskými domovmi Košického kraja na odbornej úrovni. Odborná konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Fotografie z konferencie prinášame na tomto mieste.


Úsmevy pre Košice
Úsmevy pre Košice

Dňa 4.5.2013 sa uskutočnil v rámci osláv dňa mesta Košice 5. ročník Úsmevov pre Košice vo Veľkej sále Historickej radnice na Hlavnej 59. V rámci témy prehliadka dramatickej tvorivosti „inak obdarovaných“ a ich priateľov vystúpili klienti Psychosociálneho centra, ktorí prezentovali ich vlastnú autorskú literárnu tvorbu pod názvom „Pozvánka do našej duše“. Okrem klientov Psychosociálneho centra vystúpili na podujatí ďalšie organizácie nielen z Košíc a okolia, ale tiež zahraničné kolektívy z Fínska, Francúzska a Španielska. O vynikajúce výkony účinkujúcich a výbornú náladu nebola núdza.

Prostredníctvom fotografií sa môžete s nami preniesť na podujatie a vychutnať si atmosféru Úsmevov pre Košice.


Košický deň Európy
Košický deň Európy

Psychosociálne centrum sa dňa 03. 05. 2013 v rámci Dní mesta Košice zúčastnilo na akcii Košický deň Európy. Spolu s ďalšími účastníkmi pripravilo pre návštevníkov bohatý program, v rámci ktorého bola zorganizovaná charitatívno-predajná výstava výrobkov klientov s psychickým ochorením. Klienti, ktorí k nám pravidelne dochádzajú na skupinovú terapiu do denného stacionára, ponúkli svoje vnútorné prežívanie sveta pretavené do milých darčekových predmetov. Bolo nám potešením, že občania Košíc prejavili záujem nielen o výrobky našich klientov, ako aj o ponúkané sociálne služby našej organizácie. Ďakujeme za štedrosť všetkým Košičanom, ktorí prispeli k podpore nákupu materiálu pre ďalšiu arteterapeutickú činnosť našich klientov.

Ďakujeme mestu Košice a Ing. Miloslavovi Klímovi za spoluprácu pri organizovaní tejto skvelej akcie.

V obrazovej dokumentácii prinášame momentky z podujatia.


Verejná zbierka

Psychosociálne centrum zrealizuje verejnú zbierku dňa 03.5.2013 na základe rozhodnutia Obvodného úradu Košice č. 0bU-KE-OVVS4-2013/10458 zo dňa 26.04.2013. Vyzbierané prostriedky budú použité na nákup arteterapeutického materiálu pre prácu klientov s psychickým ochorením.


Kurz Špecifiká dopravnej psychológie a odborného poradenstva
Kurz Špecifiká dopravnej psychológie a odborného poradenstva

Dňa 21.3.2013 zrealizovalo Psychosociálne centrum odborný seminár Špecifiká dopravnej psychológie a odborného poradenstva. Seminár bol zameraný na spôsob vyšetrenia psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla a vedenia správnej zdravotnej dokumentácie odborného poradenstva pre vodičov, ktorí viedli motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu.

Semináru sa zúčastnilo 26 dopravných psychológov Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Na seminár prijali pozvanie i hostia: pplk. JUDr. Rastislav Plavčan, riaditeľ Krajského dopravného inšpektorátu v Košiciach, mjr. Ing. Jana Barabasová, riaditeľka Okresného dopravného inšpektorátu v Košiciach a JUDr. Kamil Levay, právny zástupca Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Košiciach. Ďakujeme týmto odborníkom za ich príspevky, pripomienky a rady k odbornej činnosti pre vodičov a vydávaniu správnych potvrdení pre vodičov. Kurz bol akreditovaný Slovenskou komorou psychológov. Fotografie zo seminára prinášame na tomto mieste.


Kurz Dramatoterapie
Kurz Dramatoterapie

V dňoch 14.-15. marca 2013 Psychosociálne centrum realizovalo dvojdňový kurz Dramatoterapie pod odborným vedením Viktora Dočkala MgA., diplomovaného dramatoterapeuta, zakladateľa Asociácie dramatoterapeutov ČR a PhDr. Miroslavy Herákovej, klinickej psychologičky a psychoterapeutky.

Účastníci kurzu zažili dramatoterapeutický koncept zameraný na prácu s priestorom, telom, fantáziou a vlastnou kreativitou. Súčasťou dramatoterapeutických techník bolo prelínanie sa teórie so samotným sebazážitkom a zároveň s vlastným emočným prežívaním. Lektor kurzu svojím ľudským prístupom a mnohoročnými skúsenosťami obohatil jednotlivé aktivity, ktoré vyvolávali u ľudí rôzne veselé nálady, pocity, predstavy a zároveň boli inšpiráciou pre ich ďalšiu prácu s človekom. Počas celého stretnutia sa niesla tvorivá a priateľská atmosféra. Kurz bol zároveň akreditovaný Slovenskou komorou psychológov.

Prinášame vám momentky z atmosféry kurzu.

Ďakujeme Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov za zapožičanie priestorov „Spoločenského centra“ na Jegorovovom námestí č. 5, Košice, v ktorých sa kurz realizoval.


Aj tento rok sme začali realizovať
výchovno-vzdelávacie plány na Luníku IX
Aj tento rok sme začali realizovať <br /> výchovno-vzdelávacie plány na Luníku IX

Dňa 14.3.2013 prebehlo prvé stretnutie Výchovno-vzdelávacích plánov (VVP), pod odborným vedením sociálnych pracovníkov Psychosociálneho centra v Košiciach. Cieľovou skupinou v rámci VVP pre tento rok sú rodičia a matky vychovávajúci svoje deti a žijúci na Luníku IX. Na pravidelných stretnutiach sa budeme venovať témam vyplývajúcim z potrieb cieľovej skupiny, akými sú napríklad základy hygieny, pohlavne a krvou prenosné ochorenia, starostlivosť o seba a dieťa počas tehotenstva a po pôrode, rodičovstvo, finančná gramotnosť, život v chudobe, príjem a dlh a podobne. Stretnutia budú realizované v priestoroch nízkoprahového centra na Luníku IX, každý štvrtok o 10:00 hod..

Na prvom stretnutí sme sa venovali témam: základy hygieny, riziká, ktoré hrozia pri nedodržiavaní hygienických zásad, priblížili sme si infekčné ochorenia svrab, vši, žltačka typu A, ich prenos, prejavy, liečbu a prevenciu. Na tieto témy sa živo diskutovalo. Zapojení účastníci zdieľali svoje skúsenosti, ktoré vzdelávajúci pracovníci dopĺňali o nové poznatky a možnosti.


Pozvánka na odborný seminár
Špecifiká dopravnej psychológie a odborného poradenstva
Pozvánka na odborný seminár <br />Špecifiká dopravnej psychológie a odborného poradenstva

Psychosociálne centrum usporiada dňa 21.03.2013 v Košiciach jednodňový odborný seminár s názvom Špecifiká dopravnej psychológie a odborného poradenstva. Seminár je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov. V prípade Vášho záujmu prosím zaslať vyplnenú, záväznú elektronickú prihlášku najneskôr do 04.03.2013.

Bližšie informácie Vám prinášame v priloženom letáku. Tešíme sa na stretnutie s Vami.


Charitatívno-predajná výstavka dielok klientov PSC počas Vianočných trhov 2012
Charitatívno-predajná výstavka dielok klientov PSC počas Vianočných trhov 2012

Psychosociálne centrum v spolupráci s U. S. Steel Košice, dňa 19. 12. 2012 zorganizovali charitatívno-predajnú výstavu počas Vianočných trhov 2012 na Hlavnej ulici. Pri tejto príležitosti zamestnanci Psychosociálneho centra spoločne s jeho klientmi, ktorí k nám pravidelne dochádzajú na skupinovú terapiu, ponúkli svoje vnútorné prežívanie sveta pretavené do milých darčekových predmetov. Ponúkané vecičky predstavovali bohatú zbierku výsledkov arteterapeutickej práce klientov s ťažkými duševným postihnutím. Bolo nám potešením, že občania Košíc prejavili veľký záujem nielen o výrobky našich klientov, ale aj o ponúkané služby našej organizácie. Ďakujeme za štedrosť všetkým Košičanom, ktorí prispeli k podpore nákupu materiálu pre ďalšiu arteterapeutickú činnosť našich klientov v celkovej výške 253,83 €.

Za všetky prípevky vrelo ďakujeme. Taktiež ďakujeme U. S. Steel Košice za skvelú spoluprácu pri organizovaní tejto charitatívnej výstavky.

V obrazovej dokumentácii prinášame momentky z podujatia..

Výberové konanie na pozíciu klinického psychológa - ukončené
Výberové konanie

Náplň práce:
 - práca v psychologickej ambulancii
 - individuálna psychoterapia dospelých a detí
 - psychodiagnostika
 - realizácia skupinových psychoterapií, relaxácii, muzikoterapií a arteterapií v dennom stacionári

Ponúkaný plat:
Podľa platových taríf zdravotníckych zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh pracovného pomeru:
Pracovný pomer na dobu zastupovania počas dlhodobej práceneschopnosti.

Miesto výkonu práce:
Psychosociálne centrum, Jegorovovo námestie č. 5, Košice

Termín nástupu: 1.2.2013

Požiadavky na zamestnanca:


Typ vzdelania: vysokoškolské II. stupňa, filozofická fakulta, vedný odbor psychológia
Atestácie: atestácia z klinickej psychológie
Prax: prax v psychologickej ambulancii, dlhodobý psychoterapeutický výcvik
Doplňujúce: bez záznamu v registri trestov, flexibilita, účasť na projektoch, ochota vzdelávať sa
Počítačové znalosti: používateľ internetu (email, www) a MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, životopis spolu so súhlasom so spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb., prosím, zasielajte na adresu: Psychosociálne centrum, Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice alebo na e-mailovú adresu: pscentrumke@gmail.com. Ďalšie informácie telefonicky: 055/6719 359, 0918 538 735. Vybraných uchádzačov prizveme na výberové konanie.

Vyberové konanie na pozíciu psychológa bolo ukončené.

Pozvanie na vianočné trhy

V stredu 19.12.2011 vás srdečne pozývame do nášho stánku na vianočných trhoch. Nájdete nás pri Immaculate od 10:00 do 20:00 večer. Tešíme sa na vás!
Pozvanie na vianočné trhy

Zľavy na služby PSC do konca roka 2012!

Psychosociálne centrum Košice Vám ponúka možnosť využiť zľavy na služby do konca roka 2012. Bližšie informácie cez kontakty PSC a na priloženej informácii o konkrétnych možnostiach našej ponuky. zlava

Prezentácia dramatickej tvorby v rámci projektu<br>„Generácie krehkých duší“ pokračuje

Fond zdravia mesta Košice, n. f. podporil projekt určený seniorom a klientom s duševným ochorením. Zo získaných prostriedkov sa nám doteraz podarilo zrealizovať dňa 20.11.2012 kultúrne stretnutie, kde si klienti mali možnosť na vlastnej koži prednášať vlastné poviedky, básne, citáty a rád do života, čo pre nich znamenalo splnenie dlhoročného sna – prezentovať na verejnosti vlastnú dramatickú tvorbu. Účastníci mali možnosť živo diskutovať o situáciách, v ktorých sa cítili príjemne, porovnávať ich so skúsenosťami ostatných, zaujímať sa o seba navzájom, o názory druhého, hoci vekovo alebo sociálnym postavením iného človeka.

Stretnutie pomohlo klientom podporiť rozvoj komunikačných zručností, podporilo reintegráciu ľudí s duševným postihnutím a seniorov do spoločnosti. Pod vedením odborných zamestnancov budú stretnutia pokračovať dňa 27. novembra 2012 a 04. decembra 2012, vždy o 09.30 hod. v Stredisku sociálnej pomoci na Garbiarskej ulici č. 4.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Fondu zdravia mesta Košice, n. f.

Ukážky prinášame v obrázkovej dokumentácii.

Výlet do Botanickej záhrady
Výlet do Botanickej záhrady

Dňa 16.11.2012 sme klientom denného pobytu a skupinovej terapie zorganizovali návštevu Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, kde v týchto dňoch prebieha výstava pod názvom „Včelárstvo a vinárstvo“.

Čakali na nás nielen zaujímavé exponáty, ale aj sladké dobroty, rôzne druhy medu, predmety z včelieho vosku a mnoho iných zaujímavostí. V jednej z vitrín sme mohli vidieť jedinečný výtvor prírody, jedno osie a jedno sršnie hniezdo. V expozičných skleníkoch sme mali príležitosť obdivovať plody tropických a subtropických rastlín. Túto peknú akciu sme ukončili prechádzkou po vonkajšom areáli botanickej záhrady, kde sme aj napriek pokročilej dobe mohli sledovať hýrivú paletu farieb, ktorá nám pripomínala, že vegetácia sa postupne pripravuje na obdobie oddychu.

Výlet sa niesol v príjemnej atmosfére a medzi účastníkmi vládla dobrá nálada. Ďakujeme vedeniu Botanickej záhrady za sponzorskú podporu našich klientov formou voľného vstupu.

Ukážky prinášame v obrázkovej dokumentácii.

Autorské čítanie dramatickej tvorby klientov

Dňa 20. novembra 2012 o 9:30 v priestoroch Strediska sociálnej pomoci na Garbiarskej ulici č. 4 prežijú spoločné chvíle pri prezentovaní vlastnej dramatickej tvorby klienti denných stacionárov a seniori. Cieľom stretnutia bude predstaviť širokej verejnosti projekt s názvom „Generácie krehkých duší“, ktorý podporuje rozvoj osobnosti klientov, ktorí sa venujú písaniu poviedok, básní, citátov, vtipov a rád do života. Zo zozbieraných dielok vytvoria klienti časopis s názvom „Krehké duše“ pre občanov mesta Košice.

Účastníci budú mať možnosť prostredníctvom autorského čítania „ochutnať“ vnímanie sveta a vnútorné prežívanie a názory druhého, vekovo alebo sociálnym postavením iného človeka. Ďalšie stretnutia sa budú konať dňa 27. novembra 2012 a 4. decembra 2012, vždy o 9.30 hod. v Stredisku sociálnej pomoci na Garbiarskej ulici 4. Na stretnutia, ktoré sprostredkujú prítomným výnimočný a neopakovateľný zážitok, pozývame širokú verejnosť.

Pozvánka na kultúrne stretnutie na stiahnutie tu.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Fondu zdravia mesta Košice, n. f.

Konferencia o Psychotraumatológii
Konferencia o Psychotraumatológii

Dňa 8. novembra 2012 sa po prvýkrát v Trenčíne konala konferencia s názvom „Psychotraumatológia Attachment Psychoterapia“, ktorej sa aktívne zúčastnilo aj Psychosociálne centrum v zastúpení PhDr. Miroslavy Herákovej a PhDr. Antónie Solárovej v posterovej sekcii s názvom „Psychosociálne centrum pri katastrofách s hromadným postihnutím osôb.“ Jej cieľom bolo poukázať primárne na nami realizované aktivity, sekundárne tiež upozorniť na dôležitosť významu krízových intervenčných tímov, psychologickej pomoci občanom a na ich odborné a vysoko účinné fungovanie na celospoločenskej úrovni. Konferencia sa stretla s obrovským záujmom domácej a zahraničnej odbornej verejnosti, zúčastnilo sa jej približne 400 účastníkov.

Atmosferéru konferencie si môžete pozrieť tu.

AL-ANON: rodinné skupiny Al-Anon,
nádej pre rodiny a priateľov alkoholikov
Al-Anon

Rodinné skupiny Al-Anon sú spoločenstvom príbuzných a priateľov alkoholikov, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby riešili svoje spoločné problémy. Sme presvedčení, že alkoholizmus je choroba, ktorá postihuje celú rodinu, a že zmena postojov môže pomáhať v uzdravovaní. Skupiny Al-Anon nie sú spojené so žiadnou sektou, náboženským spoločenstvom, politickým zoskupením, organizáciou ani inštitúciou. Nezapájajú sa do žiadnych sporov a nezaujímajú k nim stanovisko. Nemajú žiadne povinné poplatky, svoju činnosť vykonávajú len z dobrovoľných príspevkov svojich členov.

Al-Anon má jediný cieľ: pomáhať rodinám alkoholikov. Napĺňame ho uplatňovaním dvanástich krokov, prijímaním a podporovaním rodín alkoholikov a vyjadrovaním pochopenia a povzbudenia alkoholikovi.

Ako funguje Al-Anon:
• V skupinách Al-Anon sa stretávajú ženy a muži, ktorých životy sú alebo v minulosti boli ovplyvnené pitím manžela, manželky, otca, matky, dieťaťa, príbuzného alebo priateľa.
• Skupiny Al-Anon nie sú terapeutické skupiny a nevedú ich odborníci.
• Ide o svojpomocné skupiny, kde všetkých spája jeden spoločný problém – niekto z našich blízkych pije.
• Na stretnutiach sa zachováva anonymita a chráni sa totožnosť všetkých členov Al-Anon.
• To, čo sa na stretnutí rozpráva zostáva medzi štyrmi stenami danej miestnosti a v priestoroch našej mysle.
• Na stretnutie môže prísť každý, kto cíti, že jeho život bol poznačený pitím blízkej osoby.

Ak tvoj život ovplyvnilo nadmerné pitie alkoholu blízkeho človeka, potom toto je miesto, kde môžeš nájsť pomoc, nádej a užitočné informácie.

Pravidelné stretnutia sa konajú každý nepárny utorok o 18:00 hod. v priestoroch pobočky Psychosociálneho centra na Južnej triede 23, Košice.
...príď, nemusíš nič hovoriť, stačí počúvať.

Kontaktná adresa:
Pobočka Psychosociálneho centra
Južná trieda 23, Košice

Telefonický kontakt:
Psychosociálne centrum - (055) 678 45 20
Klára - 0915 855 234

Web:
www.pscentrum.sk
http://www.alanonslovensko.sk

Návšteva Zoologickej záhrady v Kavečanoch
Návšteva Zoologickej záhrady v Kavečanoch

Dňa 12.10.2012 sme klientom denného pobytu a skupinovej terapie zorganizovali dlho očakávaný relaxačno-náučný výlet za zvieratkami Zoologickej záhrady v Kavečanoch. Za krásneho jesenného slnečného dňa sme hneď pri vchode navštívili leguána zeleného, ktorý je adoptovaným prírastkom našej veľkej rodiny. Radosť zo stretnutia bola obojstranná. Leguán nás so záujmom pozoroval a o krátku chvíľu sa predvádzal a pózoval pred objektívom. Sme presvedčení, že svojím šarmom dokáže potešiť všetkých návštevníkov ZOO.

Počas nášho výletu sme sa snažili navštíviť čo najviac obyvateľov z ríše zvierat, ako sú opičky, exotické operence, tučniaky, tulene, ťavy, medvede a mnoho, mnoho ďalších milých tvorov, ktoré často vykúzlili úsmev na tvárach návštevníkov. Opäť sme sa presvedčili, že veru chodiť po ZOO je poriadna fuška a domov sme odchádzali príjemne unavení s pocitom, že sme si užili skvelý deň.

Ďakujeme vedeniu ZOO za sponzorskú podporu našich klientov formou voľného vstupu. V obrazovej dokumentácii prinášame atmosféru z tejto peknej akcie.

Záver Seniorských aktív - Biblioterapia

Projekt pre seniorov „Seniorské aktíva“, ktorý realizuje Psychosociálne centrum vstúpil s blokom biblioterapie do svojej záverečnej fázy. Po úspešnom zrealizovaní diskusie na tému Aktívne starnutie a blokoch tréningov pamäte, canisterapie a arteterapie sme dňa 09.10.2012 v Stredisku sociálnej pomoci na Garbiarskej ulici v Košiciach zrealizovali prvé stretnutie biblioterapie. Na tomto stretnutí sa seniori oboznámili so zmyslom biblioterapie, ako aj okúsili na sebe jej liečivú a pomáhajúcu silu. Prvé stretnutie bolo venované silnému príbehu z knihy Chatrč, kde hlavnou témou boli vzťahy, posudzovanie druhých, súd. Po prečítaní veľmi emotívnej časti sa rozbehla živá diskusia ohľadom vzťahov či už s vlastnými deťmi, spoluobyvateľmi SSP, ako aj z minulosti zo života.

Ďalšie pokračovania sú naplánované na 16.10 a 23.10.2012 o 9,30 hod. v Stredisku sociálnej pomoci na Garbiarskej ulici. Atmosféru stretnutia si môžete pozrieť tu.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.

Kurz Základy muzikoterapie II
Kurz Základy muzikoterapie II

V dňoch 27.-28. septembra 2012 zrealizovalo Psychosociálne centrum dvojdňový teoreticko-zážitkový kurz ZÁKLADY MUZIKOTERAPIE II pod odborným vedením MgA. Iva Sedláčka, diplomovaného hudobného terapeuta a Mgr. Petry Vinšovej, špeciálnej pedagogičky a muzikoterapeutky.

Kurz umožnil zážitok rôznych podôb využívaním hudby, ticha, rytmov, zvukov a tónov. Vhľad do muzikoterapeutickej práce lektora bol obohatený o jeho vlastnú sebaskúsenosť. Účastníci mali možnosť oboznámiť sa s rôznymi unikátnymi hudobnými nástrojmi, ktoré sa využívajú pri jednotlivých muzikoterapeutických prístupoch. Široká škála aktivít, pri ktorej si ľudia z pomáhajúcich profesií a študenti mohli vyskúšať techniky využívania muzikoterapie pri práci s klientmi, zožala veľký úspech. Počas celého stretnutia vládla tvorivá, príjemná a priateľská atmosféra. Účastníci kurzu prejavili záujem o ďalšie stretnutie, získavanie nových poznatkov a skúseností.

Ďakujeme Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov za zapožičanie priestorov Spoločenského centra na Jegorovovom námestí č. 5, Košice v ktorých sa kurz realizoval.

Atmosféru tohto stretnutia Vám prináša aj priložená fotodokumentácia.

Autorské čítanie v Psychosociálnom centre
Autorské čítanie v Psychosociálnom centre

Dňa 21. septembra 2012 sa v priestoroch Centra voľného času, Orgovánová 5, elokované pracovisko Mikádo, stretli klienti Psychosociálneho centra v Košiciach a Psychosociálneho rehabilitačného centra v Prešove. Cieľom stretnutia bolo predstaviť projekt, ktorý podporila nadácia SPP. Individuálny plán rozvoja osobnosti podporil v činnosti bývalého klienta Psychosociálneho rehabilitačného centra v Prešove - Jožka, ktorý miluje hudbu a venuje sa aj písaniu poviedok a básní. Zároveň píše a tvorí časopis pre prešovských rockerov. Jeho snom je načítavať knihy. V priebehu projektu sa Jožko aktivizoval a načítal jednu knihu pre nevidiacich. Poviedky nahral na CD a napísal k nim aj hudbu. Na stretnutí predstavil svoje poviedky, z ktorých prítomným čítal úryvky. Klienti mali možnosť „ochutnať“ jeho čierny humor, vnímanie sveta a jeho vnútorné prežívanie. Jožko sa pozerá sa na svet trochu ironicko – komicky, a keď to zakomponuje do svojej tvorby, tak je z toho výnimočný a neopakovateľný zážitok. Momentky stretnutia na tomto odkaze.

Pozvánka na kurz Základy muzikoterapie II.
Pozvánka na kurz Základy muzikoterapie II.

Ivo Sedláček, MgA, diplomovaný hudobný terapeut, si Vás v dňoch 27.-28. septembra 2012 dovoľuje pozvať na dvojdňový kurz Základy muzikoterapie II. Zážitkový kurz si kladie za cieľ zoznámiť účastníkov s rôznymi hudobnými nástrojmi, ktoré sa využívajú pri jednotlivých muzikoterapeutických prístupoch. Práca s liečebnými muzikoterapeutickými metódami prinesie účastníkom zážitkovou formou vhľad do muzikoterapeutickej práce lektora obohatené o jeho vlastnú sebaskúsenosť. Kurz umožní zážitok rôznych podôb využívaním hudby, ticha, rytmov, zvukov a tónov. Liečebnou metódou je vytváranie alebo podieľanie sa na hudbe, ako aj jej počúvanie, vnímanie, či iné kreatívne zpracovanie. Kurz je určený ľuďom pôsobiacich v pomáhajúcich profesiách a študentom.

Skúsenosti s hudbou ani hudobné znalosti nie sú podmienkou účasti. Viac informácií Vám prinášame v priloženom letáku. Prihlásiť sa môžete do 14.9.2012 vyplnením elektronickej prihlášky. Viac informácií o lektoroch a kurze tu, fotografie z kurzov muzikoterapie MgA. Iva Sedláčka tu.

Výberové konanie na pozíciu sociálneho pracovníka - ukončené
Výberové konanie

Náplň práce:
 - vykonávanie sociálneho poradenstva a sociálnej prevencii
 - práca na projektoch Psychosociálneho centra

Ponúkaný plat:
Podľa platových taríf zdravotníckych zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer na plný pracovný úväzok.

Miesto výkonu práce:
Psychosociálne centrum, Južná trieda 23, Košice a okolie

Termín nástupu: 1.10.2012

Požiadavky na zamestnanca:


Typ vzdelania: vysokoškolské II. stupňa, sociálna práca a príbuzné odbory
Prax: 3 roky v sociálnej oblasti
Doplňujúce: bez záznamu v registri trestov, flexibilita, ochota vzdelávať sa
Zručnosti: skúsenosti s písaním projektov; vyhľadávaním výziev na projekty u nadácií a fondov; zapájanie sa do projektových aktivít, tvorivosť, kreativita v aktivitách; základné grafické zručnosti(návrhy plagátov, úpravy textov); práca s marginalizovanými skupinami, seniormi, zdravotne postihnutými; ochota pracovať aj v MČ Luník IX;
Počítačové znalosti: používateľ internetu (email, www) a MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, životopis spolu so súhlasom so spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb., prosím, zasielajte do 12.9.2012 na adresu: Psychosociálne centrum, Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice alebo na e-mailovú adresu: pscentrumke@gmail.com. Ďalšie informácie telefonicky: 055/6719 359, 0918 538 735. Vybraných uchádzačov prizveme na výberové konanie.

Výberové konanie bolo ukončené.

Spustenie Výchovno-vzdelávacích plánov na Luníku IX
Spustenie Výchovno-vzdelávacích plánov na Luníku IX

Pod odborným vedením sociálneho pracovníka a zdravotnej sestry Psychosociálneho centra prebehlo dňa 13.9.2012 prvé stretnutie Výchovno-vzdelávacích plánov (VVP) na sídlisku Luník IX v priestoroch Komunitného centra. Prvé stretnutie venovali pracovníci témam ako symptómy tehotenstva, starostlivosť o seba počas tehotenstva a kojenia, zdravé stravovanie, príprava na pôrod a popôrodná starostlivosť o seba a dieťa. Na tieto témy sa živo debatovalo počas celého stretnutia. Zapojené matky zdieľali s pracovníkmi svoje vlastné skúsenosti, pričom ich v skupine pracovníci hlbšie rozoberali a poukazovali na ďalšie možnosti skvalitnenia starostlivosti o seba a svoje dieťa v jednotlivých obdobiach tehotenstva, počas pôrodu a po pôrode. Stretnutia budú pokračovať každý štvrtok o 10:00 v Komunitnom centre na Luníku IX. Pre priblíženie atmosféry momentky stretnutia na tomto odkaze.

Arteterapia pre seniorov

Odborní zamestnanci Psychosociálneho centra dňa 04. septembra 2012 zrealizovali v Stredisku sociálnej pomoci na Garbiarskej ulici v Košicich prvé stretnutie Kurzu ARTETERAPIE. Kurz je súčasťou väčšieho projektu pre seniorov s názvom „Seniorské aktíva“ Stretnutia Kurzu arteterapie v rámci projektu sa uskutočnia ešte v termínoch v termínoch 11.9.2012, 18.9.2012 a 25.9.2012, na ktoré týmto seniorov srdečne pozývame. Seniori si vyskúšali arteterapeutické techniky „Moja fantázia“a „Koláž empatie“, ktoré prispeli k podpore ich tvorivých schopností.

Arteterapia znamená liečbu výtvarným umením. Výsledný artefakt sa nehodnotí z estetického hľadiska, dôležitý je skôr proces tvorby, obsah a výpovedná hodnota. Arteterapiou sme dosiahli uspokojenie kultúrnych potrieb, prispeli sme k ich duševnej pohode, posilnili ich chuť do života a nasmerovali seniorov k efektívnemu využívaniu voľného času. Výtvarná tvorba obohatila ich tvorivosť, posilnila sústredenie, vnímavosť, seba - vyjadrenie, a sebareflexiu. Vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov prispelo k uvoľneniu ich nahromadených emócií. Aktivity počas Kurzu arteterapie podporili vytváranie nových sociálnych kontaktov, samostatnosť, zodpovednosť a aktívne starnutie s vyššou mierou kvality života seniorov. Dopĺňame aj momentky z kurzu zo dňa 11.9.2012.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.

Realizácia výchovno-vzdelávacích plánov na Luníku IX

Sociálni pracovníci Psychosociálneho centra na základe požiadavky mesta Košice vypracovali výchovno-vzdelávacie plány zamerané na rómskych rodičov, ktorým hrozí, prípadne už u nich došlo k odobratiu detí do detského domova. Aktivity sú zamerané na rozvoj rodičovských zručností. Výchovno vzdelávacích plánov sa zúčastní približne dvadsať rodičov, ktorí budú rozdelení do dvoch skupín. Okrem základných hygienických zručností, príprave na tehotenstvo, pôrod, popôrodnú starostlivosť, základnú zdravotnú starostlivosť sa sociálni pracovníci zamerajú aj na potreby dieťaťa a jeho vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti pri rozdeľovaní príjmu, nakupovaní stravy atď. Výchovno vzdelávacie plány budú prebiehať jeden krát do týždňa. Celkovo prebehne desať stretnutí.

Veríme, že odbornou prácou našich zamestnancov prispejeme k rozšíreniu základných rodičovských zručností a tak zabránime odoberaniu detí týmto rodičom. Prvé stretnutie sa uskutoční dňa 13. 09. 2012 o 10:00 v Komunitnom centre na Luníku IX.

Individuálny plán rozvoja osobnosti pre klienta Jána dosahuje želané úspechy
Individuálny plán rozvoja osobnosti pre klienta Jána dosahuje želané úspechy

Nadácia SPP podporila individuálny plán rozvoja osobnosti pre klienta Jána. Zo získaných prostriedkov sa nám doteraz podarilo zrealizovať nákup postele s roštom a matracom, čo pre nášho klienta znamenalo splnenie jeho dlhoročného sna - mať vlastnú posteľ. Okrem iného sa nakúpili posilňovacie pomôcky ako činky a power ball na jeho fyzické zosilnenie. Inteligentná plastelína pomôže klientovi podporiť rozvoj jemnej motoriky. Pod odborným vedením sociálneho pracovníka sa pravidelne raz do týždňa stretávame a pokračujeme vo fyzickom cvičení, v nacvičovaní rozoznávania € mincí a bankoviek ako aj vo výslovnosti prostredníctvom čítania. Keďže klient by sa chcel zaradiť do pracovného procesu súbežne s hlavnými aktivitami projektu mu pomáhame s hľadaním práce.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP.

Kurz asertivity pre zamestnancov Správy mestskej zelene v Košiciach
Kurz asertivity pre zamestnancov Správy mestskej zelene v Košiciach

V dňoch 16.-17.8.2012 Psychosociálne centrum pod lektorským vedením Mgr. Ivany Matejovskej, PhD., realizovalo dvojdňový kurz asertivity pre stredný manažment firmy SMZ v Košiciach s témou "asertívna komunikácia". Obsahom kurzu na základe ponuky a požiadaviek bolo agresívne, pasívne a asertívne správanie, asertívne práva a techniky, zvládanie náročných klientov, klady a zápory jednotlivých komunikačných foriem a ich využitie v rôznych životných situáciách. Miestom realizácie kurzu boli priestory pobočky Psychosociálneho centra na Južnej triede 23 v Košiciach.

Náplňou kurzu školenia asertivity bolo naučiť účastníkov využiť asertívny spôsob komunikácie v bežných pracovných medziľudských situáciách, ale aj v situácii konfliktu či nedorozumenia. Účastníci sa trénovali v odhaľovaní agresie a pasivity v komunikáciia vo využívaní asertívnych techník. Školenie prebiehalo konštruktívne, účastníci boli veľmi aktívni a mali záujem najmä o aplikáciu teoretických poznatkov do ich každodenného pracovného prostredia.

Seniorské aktíva pokračujú canisterapiou

Dňa 10.07.2012 prebehlo prvé stretnutie so psími terapeutmi a ich blahodarným liečivým pôsobením na seniorov v Stredisku sociálnej pomoci na Garbiarskej 4 v Košiciach. Seniori mali príležitosť zoznámiť sa so štvornohými spolupracovníkmi Bafkou, Lindou a Putinom. Stretnutie uvoľnilo veľa pozitívnych emócií a spomienok na psích kamarátov a zážitky s nimi. Hranie rôznych hier ako skrývanie pamlsok do špeciálnych hračiek, naťahovanie a hádzanie loptou či dvíhanie podporilo rozvoj jemnej motoriky a fyzickú rehabilitáciu. Hladkanie a túlenie sa k psíkom uvoľnilo a ošetrilo emócie a pocity spojené so samotou. Stretnutie sa uskutočnilo pod vedením Mgr. Ľubomíra Soľáka a skúsenej canisterapeutky Mgr. Eriky Gašparovej a jej štvornohého tímu a prinieslo veľa úsmevných situácií na obidvoch stranách.

Pokračovanie je naplánované na 17.7. a 24.07.2012 od 9:30 do 11:00 hod v priestoroch Strediska sociálnej pomoci na Garbiarskej ulici 4 v Košiciach. Atmosféru canisterapie si môžete pozrieť tu.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.

Seniori trénujú pamäť

V projekte Seniorské aktíva prebieha ďalšia seniorská investícia. Na kurze trénovania pamäti seniori investujú do svojho sebarozvoja, podpory pamäti a kognitívnych funkcií. Osvojujú si cvičenia mozgového joggingu a rôzne úlohy na podporu oboch hemisfér, koncentračné cvičenia aj mnemotechniky na efektívnejšie pamätanie si. Program kurzu je vzdelávací aj preventívny, oboznamuje seniorov s informáciami o fungovaní pamäti, udržiava aktívnu myseľ, rozvíja tvorivosť, podporuje vznik nových sociálnych kontaktov. Atmosféra stretnutí je veľmi družná a priateľská. Kurz je pre seniorov bezplatný.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.

Úvodná diskusia projektu „Seniorské aktíva

Aj napriek úporným horúčavám sme 20.06.2012 v Stredisku sociálnej pomoci na Garbiarskej 4 v Košiciach diskutovali so seniormi na tému Aktívneho starnutia pod vedením MUDr. Alžbety Malejčíkovej. Seniori, nie len z domova dôchodcov, sa aktívne zapájali do diskusie, prinášali vlastné postrehy a skúsenosti k možnostiam aktívneho starnutia, ako potreby pohybu, pitného režimu, pestrej stravy, mentálnych cvičení. Rozprávali sme o aktivite a pasivite v seniorskom veku, o opustenosti a chuti žiť, byť aktívny, tešiť sa zo života aj napriek zdravotným komplikáciám. Na záver sme seniorom priblížili ďalšie pripravené aktivity v projekte Seniorské aktíva - blok arteterapie, canisterapie, biblioterapie a tréningov pamäte, do ktorých sa môžu zapojiť.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.

Základy muzikoterapie
Základy muzikoterapie

Psychosociálne centrum zrealizovalo dvojdňový kurz Základy muzikoterapie pod odborným vedením MgA. Iva Sedláčka a Mgr. Petry Vinšovej, na ktorom sa zúčastnili ľudia z pomáhajúcich profesií a študenti. Kurz sprostredkoval teoretické východiská, ale aj praktické metódy muzikoterapie.

Účastníci mali možnosť oboznámiť sa s unikátnymi hudobnými nástrojmi a zároveň vnímať a preciťovať hudbu celým svojím vnútrom. Jednotlivé tóny vyvolávali u ľudí rôzne nálady, pocity, predstavy a zároveň boli inšpiráciou pre ich ďalšiu prácu s človekom a hudbou. Atmosféra počas celého kurzu bola veľmi príjemná, uvoľnená a tvorivá. Lektori si svojím ľudským a zároveň profesionálnym prístupom získali sympatie účastníkov z ktorých mnohí prejavili záujem o ďalšie stretnutie, získavanie nových poznatkov a skúseností. Prinášame vám momentky z atmosféry kurzu..

Úvodná diskusia – Seniorské aktíva
Úvodná diskusia – Seniorské aktíva

Pozývame všetkých seniorov a záujemcov o diskusiu venovanú problematike aktívneho starnutia dňa 20.06.2012 o 10:00 do Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska 4. Prednáškou vás bude sprevádzať MUDr. Alžbeta Malejčíková. Po skončení diskusie máte možnosť nahlásiť sa do plánovaných aktivít ako tréningy pamäte, blok canisterapie, arteterapie a biblioterapie. Viac informácií na priloženej pozvánke. Tešíme sa na vašu účasť.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.

Pozvánka na kurz muzikoterapie
Pozvánka na kurz muzikoterapie

V dňoch 14.-15. 6. 2012 uskutočníme kurz Základy muzikoterapie pod odborným vedením muzikoterapeuta MgA. Iva Sedláčka. Kurz má ambíciu sprostredkovať teoretické východiská aj praktické metódy muzikoterapie. Zoznámi s unikátnymi hudobnými nástrojmi, umožní zážitok rôznych podôb a účinkov terapeutickej hudby. Kurz je určený ľuďom pôsobiacich v pomáhajúcich profesiách a študentom.

Skúsenosti s hudbou ani hudobné znalosti nie sú podmienkou účasti. Viac informácií Vám prinášame v priloženom letáku. Prihlásiť sa môžete do 31.5.2012 vyplnením elektronickej prihlášky.
Viac informácií o lektoroch a kurze tu, fotografie z kurzov muzikoterapie MgA. Iva Sedláčka tu.

Kapacita kurzu naplnená - prihlášky naďalej príjmame na miesta náhradníkov.


Výlet pacientov skupinovej terapie v Botanickej záhrade
Výlet pacientov skupinovej terapie v Botanickej záhrade

Dňa 6. júna 2012 sme klientom denného pobytu a skupinovej terapie zorganizovali príjemnú a zároveň náučnú prehliadku Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. Táto Botanická záhrada každoročne usporadúva výstavu tropických motýľov v expozičnom skleníku. Všetkých zúčastnených nadchol nielen pestrofarebný svet motýľov, ale aj rozprávkový svet expozícií, rastlinstvo vôd, lesov a lúk. Všetkým sa výlet páčil a odchádzali z neho obohatení o príjemné zážitky z prostredia flóry. V závere sa klienti zhodli, že zorganizujú relaxačno-náučný výlet aj do košickej ZOO. Ďakujeme vedeniu Botanickej záhrady za sponzorskú podporu našich klientov formou zľavnených vstupných lístkov. Momentky zážitkov tu..

Asertívna komunikácia SMZ
Asertívna komunikácia SMZ

V dňoch 4. a 5.6.2012 sa uskutočnilo školenie s lektorku Mgr. Matejovskou, PhD. pre stredný manažment firmy SMZ v Košiciach na tému "Asertívna komunikácia". Školenie bolo vedené interaktívnou formou, účastníci sa zapájali do diskusie, riešili rôzne problémové úlohy a cvičenia s problematikou asertívneho správania sa v sociálnej interakcii. Na školení sa hovorilo o rôznych typoch komunikácie, o agresívnom, submisívnom a asertívnom správaní vo vzťahoch. Preberali sa možnosti rozvoja asertívnych spôsobilostí, účastníci zistili aký typ komunikácie používajú najčastejšie. Zároveň sa riešilo použitie jednotlivých techník asertivity v rozhovoroch s klientom, prípadne kolegami v pracovnom prostredí s cieľom sebapresadenia, s cieľom presvedčiť a motivovať človeka k spolupráci.

Druhý deň školenia bol venovaný aj téme konfliktov. Účastníci sa dozvedeli v akých štádiách medziľudské konflikty prebiehajú, ako rozpoznať blížiaci sa konflikt, ako v ňom kontrolovať emocionálnu zložku a ako využiť metódy asertivity na jeho zvládnutie. Školenie bolo pre účastníkov podnetné a skupina bola po celý čas aktívna a motivovaná k spolupráci. Pre ďalšiu skupinu manažmentu SMZ budeme na tú istú tému školiť 14. a 15.6.2012. Prinášame kúsok z atmosféry školenia.

Budúcnosť medzi nami
Budúcnosť medzi nami

Pokračovaním skvelej dlhoročnej spolupráce Psychosociálneho centra so Súkromnou SOŠ, Bukovecká 17 v Košiciach, sme v dňoch 21. 05.- 01.06.2012 privítali štyri študentky 2. ročníka na súvislej dvojtýždňovej praxi, v rámci ktorej spoznávali klientov denného stacionára a okúsili tak štipku životnej skúsenosti z aktivít arteterapie, skupinovej terapie, ergoterapie, muzikoterapie a ďalších aktivít PSC. Na našej pobočke sa prostredníctvom odborných zamestnancov organizácie – sociálnych pracovníkov oboznámili so základmi sociálnej práce a postupmi poskytovania sociálneho poradenstva a prevencie v praxi.


Budúcnosť medzi nami Budúcnosť medzi nami

Dve študentky 2. ročníka UPJŠ - odboru sociálna práca, Lenka a Petronela, sa intenzívnejšie venovali činnosti sociálneho poradenstva formou zapojenia sa do poradenského procesu s klientom. Spontánne zorganizovali zbierku šatstva a potravín pre klientku PSC, čím aspoň kúskom prispeli k skvalitneniu jej života. Hlboko si ceníme tento šľachetný počin vysokoškoláčok Lenky a Petronely, za ktorý im patrí naša úprimná vďaka. Momentky z praxe TU.

Odborný seminár: Špecifiká dopravnej psychológie
Odborný seminár: Špecifiká dopravnej psychológie

Na akreditovanom seminári „Špecifiká dopravnej psychológie“ sa 17.5.2012 v priestoroch pobočky Psychosociálneho centra stretlo 18 odborníkov v tejto oblasti. Nosnými témami boli zmeny pre psychológov vyplývajúce z novely cestného zákona, skúsenosti z odborného poradenstva a rehabilitačných programov pre vodičov i právne úskalia odborného poradenstva. Výmena poznatkov sa niesla v kolegiálnom duchu a príjemnej atmosfére. O seminár bol veľký záujem, preto ďalší zrealizujeme už na jeseň 11.10.2012. Fotodokumentáciu si môžete pozrieť tu.

Otvárame projekt Seniorské aktíva
Otvárame projekt Seniorské aktíva

Aj v tomto roku sa Psychosociálne centrum zapojilo s novým projektom Seniorské aktíva do výzvy Nadácie Orange, Zelená pre seniorov 2012. Nadácia Orange vybrala a podporila náš projekt obsahujúci vzdelávacie a sebarozvojové programy pre seniorov v meste Košice. Skúsenosti z minulých programov ukázali, že sebarozvojové programy sú pre seniorov zdrojom potešenia, uspokojenia a pomáhajú tvorivo využiť voľný čas v sociálnej skupine. Projekt Seniorské aktíva prináša okrem diskusie venovanej aktívnemu starnutiu aj bloky arteterapie, canisterapie, biblioterapie a tréningov pamäte. Cez širokú škálu aktivít podporuje seniorov v aktívnom starnutí, vo vytváraní nových sociálnych kontaktov, k autonómii a zodpovednosti za svoj život. Projekt prebieha v mesiacoch máj – október 2012. Čoskoro budú zverejnené termíny jednotlivých plánovaných aktivít.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.


O. z. Podané ruky pomôžu dať krehkej duši silu
O. z. Podané ruky pomôžu dať krehkej duši silu

OZ Podané ruky svojimi aktivitami pravidelne prispieva k starostlivosti o klientov Psychosociálneho centra, pričom spoločne venujeme primeranú pozornosť duševnému a s ním spojenému sociálnemu zdraviu. Práve pre jedného z nich - Jána, ťažko zdravotne postihnutého občana, sme získali finančný príspevok z grantového programu Nadácie SPP s názvom OPORA 2011/2012 2. kolo IPRO (Individuálny plán rozvoja osobnosti). Finančný príspevok využijeme na realizáciu aktivít jeho Individuálneho plánu rozvoja osobnosti zameraného na zlepšenie starostlivosti o zdravie a zlepšenie sociálnych podmienok, čím mu pomôžeme čiastočne zvýšiť kvalitu jeho života.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP.


Výberové konanie na pozíciu psychológa - ukončené
Výberové konanie

Náplň práce:
 - práca v psychologickej ambulancii
 - individuálna psychoterapia dospelých a detí
 - psychodiagnostika
 - realizácia skupinových psychoterapií, relaxácii, muzikoterapií a arteterapií v dennom stacionári

Ponúkaný plat:
Podľa platových taríf zdravotníckych zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer na plný pracovný úväzok.

Miesto výkonu práce:
Psychosociálne centrum, Jegorovovo námestie č. 5, Košice

Termín nástupu: ihneď

Požiadavky na zamestnanca:


Typ vzdelania: vysokoškolské II. stupňa, filozofická fakulta, vedný odbor psychológia
Atestácie: atestácia z klinickej psychológie
Prax: prax v psychologickej ambulancii, dlhodobý psychoterapeutický výcvik
Doplňujúce: bez záznamu v registri trestov, flexibilita, účasť na projektoch, ochota vzdelávať sa
Počítačové znalosti: používateľ internetu (email, www) a MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, životopis spolu so súhlasom so spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb., prosím, zasielajte do 9.5.2012 na adresu: Psychosociálne centrum, Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice alebo na e-mailovú adresu: pscentrumke@gmail.com. Ďalšie informácie telefonicky: 055/6719 359, 0918 538 735. Vybraných uchádzačov prizveme na výberové konanie.

Vyberové konanie na pozíciu psychológa bolo ukončené.

Pozvánka
Pozvánka

Psychosociálne centrum usporiada dňa 17.05.2012 v Košiciach 1-dňový odborný seminár s názvom „Špecifiká dopravnej psychológie“. Seminár je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov 5 kreditmi. V prípade Vášho záujmu prosím zaslať vyplnenú, záväznú elektronickú prihlášku najneskôr do 30.04.2012. Miesto konania včas upresníme spoločne s podrobnými informáciami. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Prihlasovanie bolo ukončené, ďakujeme za váš záujem.


Úsmevy pre Košice
Úsmevy pre Košice

Dňa 2.mája 2012 o 10:00 hod sa v priestoroch historickej radnice v Košiciach konal štvrtý ročník prehliadky dramatickej tvorivosti „inak obdarovaných" a ich priateľov pod názvom „Úsmevy pre Košice". Hendikepovaní umelci z mnohých organizácií svojím výnimočným vystúpením dokázali schopnosť tvorivej sebarealizácie a záujem o zmysluplné využívanie voľnočasových aktivít. Pre veľký úspech, ktorí klienti Psychosociálneho centra dosiahli na minuloročnom vystúpení s vlastnou autorskou tvorbou a pre záujem zo strany organizátora sa aj tohto roku prezentovali naši „umelci“ svojou vlastnou literárnou tvorbou pod názvom „Poézia Košiciam“. V priebehu celého podujatia vládla príjemná atmosféra, pričom všetci účinkujúci boli ocenení potleskom a uznaním. V prílohe Vám prinášame zábery z tohto krásneho podujatia.

Psychosociálne centrum sa stalo opäť adoptívnym rodičom!
Leguán adoptovaný Psychosociálnym centrom

Psychosociálne centrum sa v roku 2012 stalo po druhýkrát adoptívnym rodičom leguána zeleného. Nový prírastok do rodiny onedlho navštívia klienti a zamestnanci Psychosociálneho centra priamo v Zoologickej záhrade v Kavečanoch. Podľa slov zamestnancov Zoologickej záhrady sa leguán teší dobrému zdraviu a chce potešiť nových návštevníkov vo svojom doterajšom domove. Psychosociálne centrum preto rado uvíta nových záujemcov o návštevu Zoologickej záhrady a teší sa na pekný zážitok.


Výročné stretnutie členov "psychiatrickej komunity"
Výročné stretnutie členov

Zamestnanci a klienti Psychosociálneho centra sa 22. februára 2012 o 14:00 v priestoroch klubu UNLP na Triede SNP 1 v Košiciach stretli s klientmi a zástupcami ďalších organizácií, ktoré sa venujú duševne chorým ľuďom. Po úvodnom privítaní PhDr. Milanou Kovaničovou CSc. a MUDr. Dagmar Breznoščákovou, ktoré celé podujatie zorganizovali, sa publikum zabávalo pri príjemnej hudbe a tanci. Literárno-dramatickým pásmom prispeli do programu vlastnou tvorbou aj klienti z Psychosociálneho centra.

Náplňou stretnutia bol tzv. diskusný klub všetkých zúčastnených s možnosťou výmeny skúseností a vytvorenia dohôd v postupe na spoločných projektoch a zainteresovaním ostatných subjektov spojené s predajnou výstavou v rámci realizácie chránenej dielne. Cieľom celého stretnutia bolo podporiť aktivity a iniciatívy vedúce k znižovaniu stigmy a predsudkov osôb s duševnými poruchami.

Výberové konanie na pozíciu psychiatra - ukončené
Výberové konanie

Náplň práce:
 - samostatná diagnostická a liečebná práca v psychiatrickej ambulancii
 - usmerňovanie činnosti skupinovej psychiatrickej komunity pacientov
 - odborná garancia poskytovania psychiatrickej starostlivosti v PSC

Ponúkaný plat:
Podľa platových taríf zdravotníckych zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer na polovičný úväzok.

Miesto výkonu práce:
Psychosociálne centrum, Jegorovovo námestie č. 5, Košice

Termín nástupu: február 2012

Požiadavky na zamestnanca:


Typ vzdelania: vysokoškolské II. stupňa, lekárska fakulta
Atestácie: atestácia z psychiatrie
Prax: prax v psychiatrickej ambulancii
Doplňujúce: bez záznamu v registri trestov, flexibilita, účasť na projektoch, ochota vzdelávať sa, prednášková činnosť
Počítačové znalosti: používateľ internetu (email, www) a MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
Pozícia vhodná pre absolventa: nie

Výberové konanie bolo ukončené.

Sniežik sa nám chumelí
Sniežik sa nám chumelí

Tak, ako biela farba upokojuje aj vo forme malých vločiek, je tiež dobrým lákadlom k príjemnej tvorivej aktivite klientov Psychosociálneho centra počas zimného obdobia. Spoločný nápad našich klientov, ochota spolupracovať, dobrá nálada, zmysel pre humor a trochu pohybu na dvore Psychosociálneho centra umožnilo zrod veselému snehuliakovi, ktorý nám pripomína, že sa dá radovať aj z maličkosti.

Vianočné trhy 2011
Vianočné trhy 2011

Dňa 15.12.2011 psme v spolupráci s U.S.Steel Košice pripravili charitatívno - predajnú výstavu počas Vianočných trhov 2011 na Hlavnej ulici Košiciach. Na tejto akcii sa zúčastnili zamestnanci Psychosociálneho centra, klienti, ktorí k nám dochádzajú do skupinovej terapie, aktivačný pracovníci a študenti SOŠ. Prezentovali sme možnosť psychologickej, psychiatrickej a sociálnej pomoci v PSC a bohatú zbierku výsledkov arteterapeutickej práce klientov s ťažkými duševnými ochoreniami. Občania Košíc prejavili veľký záujem o našu činnosť aj o výtvarné dielka s tématikou Vianoc a to v podobe obrázkov, sadrových odliatkov a vonných sviečok. Košičania prispeli pre ďalšiu arteterapeutickú činnosť našich klientov celkovo vo výške 274,12€. Za štedré príspevky vrelo ďakujeme. Taktiež ďakujeme U.S.Steel Košice a MMK, za výbornú organizáciu tejto charitatívnej výstavy. V obrazovej dokumentácii prinášame atmosféru z tejto peknej akcie.

Školíme zamestnancov ZOO Košice
Školíme zamestnancov ZOO Košice

Dňa 28.10.2011 prebehlo v poobedňajších hodinách v priestoroch Psychosociálneho centra na Južnej triede 23 v Košiciach prvé stretnutie kurzu komunikačných zručnosti pre ZOO Košice pod odborným vedením PhDr. Lucie Ištvánikovej, PhD..

Prvé stretnutie bolo zamerané na oboznámenie účastníkov o komunikačných zručnostiach, o sile predsudkov v komunikácií ako aj o jednotlivých bariérach komunikácie. Ďalšie stretnutia prebehnú v poobedňajších hodinách v nasledujúcich termínoch 07.11, 14.11 a 21.11.2011. Atmosféru kurzu môžete precítiť z nasledujúcich fotiek.

Školíme zamestnancov Tepelného hospodárstva
Školíme zamestnancov Tepelného hospodárstva

Dňa 26.10.2011 prebehol v priestoroch Psychosociálneho centra na Južnej triede 23 v Košiciach kurz pre TEHO pod vedením PhDr. Lucie Ištvánikovej, PhD. Hlavnou témou boli komunikačné zručnosti.

Školenie bolo zamerané na verbálnu a neverbálnu komunikáciu s dôrazom na identifikovanie silných a slabých stránok v komunikácii. Zamestnanci TEHO v príjemnej atmosfére prechádzali sebapoznávaním, učili sa odhaľovať bariéry v komunikácii ako aj predchádzaniu konfliktov. Atmosféru kurzu môžete precítiť nasledujúcich fotiek. Kurz bude pokračovať ešte jedným celodenným stretnutím dňa 25.11.2011.

V zajatí tónov a farieb vzdelávame učiteľov
Arterapia - Spišská Belá - október 2011

Dňa 17. 10. 2011 sme zrealizovali prvý blok vzdelávania zamestnancov Špeciálnej základnej školy v Spiškej Belej a zároveň členov jej Občianskeho združenia Zlatá Rybka. Prvý blok školenia v arteterapii absolvovalo 12 učiteľov.

Po úvodnej teórii o možnosti využitia arteterarpie pri práci s deťmi s mentálnym postihnutím si sami v sebazážitkovom kurze vyskúšali niekoľko techník. Učitelia pod vedením lektoriek Psychosociálneho centra húževnato pracovali, precvičovali vlastnú tvorivosť a kládli veľa podnetných otázok. Na toto stretnutie nadväzuje blok arteterapie, ktorý bude prebiehať 25.10.2011 a rytmický blok muzikoterapie 8.11.2011. Prinášame vám fotografie pre priblíženie tvorivej a veselej atmosféry .

Kurz arteterapie - Terapeutický efekt hliny v práci s klientom
Kurz arteterapie - Terapeutický efekt hliny v práci s klientom - október 2011

Psychosociálne centrum zrealizovalo dva dvojdňové kurzy arteterapie s témou "Terapeutický efekt hliny v práci s klientom", ktoré boli akreditované Slovenskou komorou psychológov. Kurzy prebiehali pod vedením známej arteterapeutky a grafologičky z Českej republiky Zdeňky Rusnokovej. Náplňou kurzu bolo teoreticko - zážitkové vzdelávanie ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách.

Arteterapeutického kurzu sa zúčastnilo 38 účastníkov z rôznych zariadení z celého Slovenska. Účastníci kurzu spoločne vytvorili nádherne milú atmosféru so záujmom nielen o techniky práce, ale aj o svoj osobnostný rozvoj. Lektorka kurzu pani Rusnoková svojím ľudským terapeutickým prístupom a mnohoročnými skúsenosťami s arteterapeutickou prácou všetkých účasntíkov kurzu plne obohatila. Všetci spoločne sa stretli s novými technikami práce ako aj vlastným emočným prežívaním počas práce s rôznofarebnou keramickou hlinou. Spoznali haptický rozmer tvorenia a na chvíľu sa vžili do sveta prežívania nevidomých klientov. Samozrejme nechýbali ani vizuálne ukážky z tvorby klientov pani Rusnokovej a diskusia o terapeutickej práci s deťmi. Na záver každý prešiel skúsenosťou s tvorbou imaginárnej tváre. Je možné, že pochvala pani Rusnokovej za nádherné umelecky vyzerajúce výtvory motivovala viacerých z nás k tomu, že svoje výtvory sme si mohli vziať a odniesť domov, čo aj viacerí účastníci kurzu s radosťou urobili.

Kurz komunikačných zručností
Kurz komunikačných zručností - september 2011

V dňoch 23. a 30. septembra 2011 zorganizovalo Psychosociálne centrum Kurz komunikačných zručností pre zamestnancov Správy mestskej zelene. Kurzu sa zúčastnilo 11 účastníkov pod odborným vedením PhDr. Lucie Ištvánikovej, PhD. Samotný obsah kurzu bol zameraný na efektívnu komunikáciu, asertivitu, techniky predchádzania konfliktným situáciám, motiváciu, vedenie a najmä možnosti aplikovania poznatkov v praxi. Cieľom školenia bolo naučiť účastníkov profesionálne a zákaznícky orientovanými technikami zvládať rôzne záťažové situácie v telefonických a osobných rozhovoroch. Účastníci ocenili príjemnú atmosféru s možnosťou získania odpovedí na otázky pre nich dôležité, otázky týkajúce sa spomínaných tém a overili si vlastné postupy v rámci jednotlivých oblastí školenia.

Kurz arteterapie - terapeutický efekt hliny v práci s klientom
Mandala

Psychosociálne centrum uskutoční dvojdňové akreditované kurzy arteterapie "Terapeutický efekt hliny v práci s klientom" v dvoch termínoch pod vedením známej arteterapeutky a grafologičky z Českej republiky Zdeňky Rusnokovej. Náplňou arteterapeutického kurzu bude teoreticko - zážitkové vzdelávanie ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách. Viac informácií Vám prinášame v priloženom letáku. V prípade Vášho záujmu, prosím, vyplňte elektronickú prihlášku, ktorú nájdete pri danom kurze.

Termíny kurzu sú:
    4.–5. októbra 2011prihláška + leták
    6.–7. októbra 2011prihláška + leták
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Balíček vitality - september 2011

Projekt pre seniorov „Balíček vitality“ vstupuje do svojej záverečnej fázy. Po úspešne zrealizovaných blokoch biblioterapie, prvého bloku tréningov pamäti a canisterapie, sme 8.9.2011 začali druhý blok tréningov pamäti v priestoroch pobočky Psychosociálneho centra na Južnej triede 23 v Košiciach pod odborným vedením trénerky pamäti Mgr. Mariany Gergeľovej.

Ďalšia skupinka košických seniorov podporí svoje duševné zdravie precvičením pamäte, pozornosti, tvorivosti a ďalších mentálnych zručností. Trénovanie v skupine seniorom prinesie aj nové sociálne kontakty a priateľstvá. Blok pozostáva z piatich stretnutí, ktoré prebehnú v období mesiacov september-október.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.

Odborná sociálna služba občanom – špecializované sociálne poradenstvo
Špecializované sociálne poradenstvo

Psychosociálne centrum získalo akreditáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na odbornú činnosť - špecializované sociálne poradenstvo. Poradenstvo poskytneme najmä občanom s nepriaznivým zdravotným stavom, seniorom, nezamestnaným.

Poradenstvo je zamerané na rozvoj sociálnych, pracovných schopností a zručností, orientáciu na pracovnom trhu, prípravu životopisu, motivačného listu, žiadosti do práce, ďalej prípravu klienta na pracovný pohovor a plánovanie výdavkov a príjmov. Zahŕňa aj tréning každodenných a komunikačných zručností, podporu sebaobhajoby a samostatného nezávislého života, výber optimálnej pomoci, formy alebo typu sociálnej služby a podobne.

Obrátiť sa nás môžu občania v ťaživej životnej situácií, v núdzi, pri strate zamestnania, v prípade potreby zorientovať sa vo svojej sociálnej situácií, vo svojich právach a povinnostiach, keď majú nepriaznivý zdravotný stav, potrebujú informácie o možnej pomoci a službách, nevedia ako vybaviť žiadosť do zariadenia sociálnych služieb, dôchodok, kompenzácie a iné.

Službu poskytujeme bezplatne na pobočke Psychosociálneho centra – Južná trieda 23, Košice. Objednať sa môžete osobne alebo telefonicky na čísle 055/ 6784 520.

Canisterapia seniorov - august 2011

Náš projekt „Balíček vitality“ pre seniorov pokračuje ďalšou aktivitou. Dňa 19.8.2011 sme v priestoroch pobočky Psychosociálneho centra uskutočnili "ochutnávku" canisterapie pre účastníkov prvého bloku trénovania pamäti pre seniorov. Stretnutie sa uskutočnilo pod vedením klinickej psychologičky a trénerky pamäti - Mgr. Ľubice Duskovej Lejkovej a Mgr. Eriky Gašparovej, skúsenej canisterapeutky a jej dvoch štvornohých spolupracovníčok – Lindy a Bafky.

Canisterapia je forma terapie, ktorá využíva liečebný kontakt človeka so psom. Keďže pre viacerých účastníkov bloku to bol vôbec prvý osobný kontakt so psom, stretnutie bolo plné zvedavých otázok, spočiatku nesmelých, neskôr už objavných dotykov a radosti, ktorú samotný kontakt s našimi štvornohými pomocníčkami v skupine priniesol. Stretnutie zanechalo obojstranne dobrý pocit a pomohlo nám pretrénovať tie časti mozgu, ktoré vo svojom bežnom režime nestimulujeme.

Atmosféru stretnutia si môžete pozrieť na priloženej fotodokumentácii. Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.

Tréning pamäti pre seniorov - júl 2011

Dňa 29. 7. 2011 sme v priestoroch pobočky Psychosociálneho centra na Južnej triede 23 v Košiciach odštartovali prvý blok kurzov trénovania pamäti z Balíčku vitality určeného pre seniorov, ktorým ich psychické zdravie nie je ľahostajné. Kurz vedie klinická psychologička a trénerka pamäti Mgr. Ľubica Dusková Lejková. Blok kurzov trénovania pamäti pozostáva z piatich stretnutí, ktoré sa ukončia koncom augusta. Nasledujúci blok kurzov trénovania pamäti začneme v septembri. Na tento blok kurzov je možné prihlásiť sa do konca augusta na tel. č. 055 678 45 20 alebo e-mailom na pscentrumke@gmail.com.

Celý projekt Balíček vitality je realizovaný vďaka Nadácii Orange a umožní tak seniorom bezplatne sa zúčastniť kurzov trénovania pamäti, ktorých cieľom je naučiť seniorov lepšie spoznať, chrániť a využívať svoju pamäť a mozog. Neoddeliteľnou súčasťou tréningov je zvýšenie samostatnosti seniorov, umožnenie vzájomného sociálneho kontaktu a v neposlednom rade zvýšenie sebavedomia seniorov. Pútavú atmosféru kurzov si môžete prezrieť na priložených fotografiách.

Psychosociálne centrum diskutuje s deťmi na tému „Drogy, závislosť a sloboda“
Drogy, závislosť a sloboda

V dňoch 21.7.2011 a 27.7.2011 sme zrealizovali 2 besedy s 61 deťmi prímestského tábora mestskej časti Staré mesto na tému „Drogy, závislosť a sloboda“. Beseda bola spojená s veselými arteterapeutickými a muzikoterapeutickými hrami na tému drogy. Stretnutia s deťmi viedla psychoterapeutka a psychiatrička Psychosociálneho centra MUDr. Borošová Denisa spolu s dobrovoľníčkou skúsenou v protidrogovej problematike pani Evkou Ivancovou. Besedu v pútavej atmosfére so živým záujmom detí dokumentujeme v priloženej fotodokumentácii.Dňa 21.7.2011 sme v rámci projektu Balíček vitality úspešne zrealizovali diskusiu s témou "biblioterapia". Tento projekt je určený pre našich košických seniorov. Vďaka úspešnej spolupráci s Mestskou časťou Staré mesto v „Centre pre seniorov“ na Hlavnej ul. 100 v Košiciach sme tak mohli spoločne diskutovať o tom, čo seniori radi čítavajú, prečo radi čítajú, o tom, prečo nečítajú, ak nečítajú a o čom by radi čítali. Diskutovali sme o knihách, podľa ktorých boli natočené rovnomenné filmy, prečítali sme si úryvky z dvoch prinesených kníh a následne sme spoločne diskutovali o rôznych témach , ktoré v nás tieto texty evokovali.

Ďalšie stretnutie plánujeme v priestoroch Strediska sociálnej pomoci na Garbiarskej ulici v Košiciach dňa 27.7.2011 o 13:00 a dňa 5.8.2011 takisto o 13:00.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.

Úvodné prednášky projektu Balíček vitality

Dňa 07.07.2011 sme v rámci projektu „Balíček vitality“ v Dennom centre na Hlavnej 100, prednášali seniorom na tému: „Zásady prežitia zdravej staroby“ a „Kniha ako súčasť zdravej staroby“. Seniori nie len zo Starého mesta, ale aj z iných častí mesta Košice, podporili úspešný priebeh prednášok svojou návštevou a aktívnou účasťou na diskusiách venovaným zdravému životnému štýlu, cvičeniam na udržanie mentálnych schopností a rozvoju pamäťových rezerv.

Počas diskusie k biblioterapii prezradili aké knihy čítajú, prekvapením bolo štúdium zákonov s cieľom svojpomoci a zvýšenia právneho povedomia. Okrem tejto právnej kuriozity majú seniori záujem o štúdium Biblie, románov a bulváru, najmä o živote známych osobností. Na záver sme odporúčali jednoduché cvičenia na podporu a rozvoj mentálnych schopností: lúštenie krížoviek, sudoku, jednoduchých matematických príkladov a cvičenia Neurobiku.

Po prednáškach mali seniori možnosť zapísať sa do bezplatných kurzov „Trénovania pamäti, Cannisterapie a Biblioterapie“.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.

Projekt pre seniorov – Balíček vitality
Projekt pre seniorov – Balíček vitality

Jedným z ďalších projektov realizovaných Psychosociálnym centrom v tomto roku je projekt venovaný seniorom nazvaný Balíček vitality, ktorý nadväzuje na predchádzajúci projekt „Štyri v jednom pre aktivitu seniorov“. Tento projekt začína prednáškami, ktoré sú venované „Zásadám prežitia zdravej staroby“ a „Kniha ako súčasť zdravej staroby“, ktoré sa uskutočnia 7.7.2011 o 14 hod. v Dennom centre na Hlavnej 100 v Košiciach.

Prednášky sú zamerané na získanie informácií o zdravom starnutí, zdravom životnom štýle a o prevencii duševných chorôb. Na záver majú seniori možnosť prihlásiť sa do bezplatných kurzov Trénovania pamäti, Biblioterapie a Canisterapie. Biblioterapiou obohatíme duševný život seniorov pomocou knižných príbehov. Liečivý účinok canisterapie dosiahneme pomocou stretnutí so špeciálne vycvičenými psíkmi. Na túto akciu pozývame všetkých seniorov, ktorý majú záujem o aktívne prežívanie svojej staroby. Tento projekt sa uskutoční vďaka grantovému programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.
Naše mesto
Naše mesto 2011

Psychosociálne centrum sa 7 zamestnancami dňa 17.6.2011 zapojilo do podujatia s názvom Naše mesto. Koordinátorom tejto akcie bola Nadácia Pontis a cieľom bolo vyčistiť okolie Košíc od nečistôt. Tričká modrej farby zjednocovali aj početné zastúpenie košických mestských podnikov na čele so zamestnancami Magistrátu mesta Košice. Napriek dažďu prevládala pri práci dobrá nálada a odhodlanie zúčastniť sa takejto prospešnej aktivity aj nabudúce. V obrazovej prílohe Vám prinášame zábery z tohto krásneho podujatia.


Krehké duše svojim Košiciam II.

Naše starostlivo pripravované podujatie Krehké duše svojim Košiciam II., pod záštitou primátora mesta Košice, sme verejnosti predstavili 8. júna 2011 pri Dolnej bráne v Košiciach. Zrealizovať náš zámer sa nám podarilo s finančnou podporou nadácie PRO CASSOVIA, mediálnou podporou EHMK 2013 a mesta Košice.

Podujatie svojimi príhovormi slávnostne otvorili a svoju podporu hendikepovaným umelcom vyjadrili primátor mesta Košice Richard Raši a viceprimátorka Renáta Lenártová. Na podujatí vystúpili hendikepovaní umelci nielen z Psychosociálneho centra a OZ Podané rúky, ale aj spolupracujúcich partnerov: Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Krajské stredisko Košice, Maják n.o., OZ ArtEst, domova sociálnych služieb Domko, OZ Usmej sa na mňa. Myšlienku nášho podujatia podporili svojimi vystúpeniami aj Centrum voľného času Technik (Mikádo), študenti SŠOŠ Bukovecká 17, Košice a organizácia Slnko v sieti, n.o.

Dramatické vystúpenia podujatia Pásmo poézie, Rozprávka pre dušu a recitácia poézie Maľujem Táninu izbu striedali tanečné a spevácke vystúpenia: Chuanes, Maják Band, Pieseň k tancu má znieť, Duo Sendy end Cily, ujo Dodo harmonikár zo skupiny Jomat. Členovia Centra voľného času sa predviedli tanečnými vystúpeniami a spevácky zbor Delfín rozprúdil atmosféru najmä temperamentnými rómskymi skladbami. Oko diváka potešila aj ýstava fotografií nevidiacich a slabozrakých pod názvom Cesta Svetla, výtvarné dielka a ručne robené výrobky klientov s rôznymi postihnutiami. Pri stolíku Únie nevidiacich ste si mohli vyskúšať napísať svoje meno v braillovom písme a vidieť ukážkou architektonických bariér. Arteterapeutickú prácu a tvorbu ľudí s psychickým postihnutím prezentovala výstava Cesta Duše. Pozrieť ste si mohli aj fotografie z canisterapie. Rozhovormi s moderátorkou, informačnými materiálmi, fotodokumentáciou svoje služby prezentovali zúčastnené pomáhajúce organizácie.

Mokrý a hlučný záver namiesto plánovaných posledných vystúpení Ezopove báje, Klauniáda a úryvku z románu Andreja Lorinca: Osudové stretnutie, nám urobila poriadna letná búrka. Podujatie sa nám napriek tejto búrke úspešne vydarilo a domov sme odchádzali obohatení o umelecké zážitky a medziľudské vzťahy. Počas podujatia sme realizovali verejnú zbierku schválenú Obvodným úradom Košice, ktorej výťažok použijeme na prácu so zdravotne postihnutými.

Ďakujeme za Vašu podporu, finančné dary a priazeň. Fragmenty atmosféry tvorivosti, ľudskosti a spolupatričnosti môžete zazrieť vo fotodokumentácii podujatia.

Oznámenie

Realizovaná verejná zbierka dňa 8.6.2011 na základe rozhodnutia Obvodného úradu Košice III č. A/ 2011/04515 zo dňa 25.5.2011.

Kurz počítačových zručností

Dňa 7.6.2011 sa v Psychosociálnom centre po prvýkrát uskutočnil Kurz počítačových zručností v rámci projektu Reportéri časopisu „Krehké duše“, ktorý sa realizuje vďaka programu „Prekročme spolu bariéry“ Nadácie Orange.

Ľudia s psychickým ochorením si vyskúšali prácu s počítačom, kde si osvojili prostredie programov MS Office a internetu. Školiteľ im vysvetlil postup pri kopírovaní dokumentov a zasielaní dokumentov ako príloh prostredníctvom e-mailu. Kurzu počítačových zručností sa zúčastnilo 19 ľudí. Na základe ich doterajších počítačových zručností boli vytvorené dve skupiny ľudí, ktoré pri ďalšom stretnutí budú mať individuálneho školiteľa. Ďalšie stretnutie na Kurze počítačových zručností sa uskutoční dňa 14.06.2011 o 10:00 v CVČ Mikádo na Jegorovovom námestí č.5 v Košiciach.

Pozvánka na kultúrno-spoločenské podujatie
Krehké duše svojim Košiciam II.
Krehké duše II. - pozvánka

Psychosociálne centrum pripravilo na tento rok viacero zaujímavých projektov. Jedným z nich je aj projekt venovaný všetkým obyvateľom mesta Košice a blízkeho okolia, ktorý pod názvom KREHKÉ DUŠE svojím Košiciam II. finančne podporila nadácia PRO CASSOVIA. V rámci projektu sa 8. júna 2011 od 14:00 pri Dolnej bráne v Košiciach uskutoční jednodňové kultúrno-spoločenské podujatie, na ktorom vystúpia hendikepovaní umelci.

Súčasťou programu je aj výstava umeleckých prác Cesta Svetla a Cesta Duše. V tvorivých dielňach v týchto dňoch naplno prebieha tvorba výrobkov klientov a tiež aj príprava vystúpení, ktoré budú prezentované na akcii. Do programu sa zapoja nasledujúce organizácie: OZ Podané ruky, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, CVČ Mikádo, Maják n.o., Domko – Domov sociálnych služieb, OZ ArtEst a ďalší. Srdečne Vás pozývame na návštevu nášho podujatia.

Kurz arteterapie - Využitie mandál v liečebnom procese
Krehké duše II. - pozvánka

V dňoch 17.5.2011.-20.5.2011 zrealizovalo Psychosociálne centrum špecializovaný kurz arteterapie, tentoraz zameraný na prácu s mandalami v arteterapeutickom procese. Kurz bol akreditovaný Slovenskou komorou psychológov.

Zúčastnilo sa ho 30 psychológov, špeciálnych pedagógov, zdravotných sestier a sociálnych pracovníkov. Lektorkou kurzu bola Zdeňka Rusnoková - arteterapeutka, psychoterapeutka a grafologička, ktorá od roku 2003 vedie cyklus arteterapeutických seminárov v Ostrave, Olomouci a v Prahe. Svojimi ľudským terapeutickým prístupom a mnohoročnými skúsenosťami s arteterapeutickou prácou obohatila všetkých účasntíkov kurzu.

Z arteterapeutických techník výrazne zaujala nočná mandala, maľovaná netradične na čierny podklad. Ďalšia z techník – vystrihovaná mandala mnohých účastníkov vrátila do detských čias a spomienok. Predtlačené mandaly nám zasa pomohli zrelaxovať po náročnom dni plnom teoretických poznatkov o arteterapii a dojmov zo zážitku na sebe.

Záverečná spoločná mandala vtiahla účastníkov v malých skupinkách do zobrazenia a zhodnotenia zážitkov a pocitov z uplynulých, prácou na sebe naplnených dní. Ako dopadlo toto zhodnotenie môžete posúdiť sami z priloženej fotodokumentácie.

Reportéri časopisu „Krehké duše“

Psychosociálne centrum bude vďaka programu „Prekročme spolu bariéry“ Nadácie Orange realizovať v mesiacoch máj až september 2011 projekt s názvom REPORTÉRI ČASOPISU „KREHKÉ DUŠE“. Súčasťou projektu je „Kurz počítačových zručností“, ktorý je určený výhradne pre ľudí s psychickým ochorením a bude realizovaný nepretržite počas desiatich týždňov so začiatkom od 7. júna 2011, vždy v utorok o 10:00 v CVČ TECHNIK (Mikádo) na Jegorovovom námestí č. 5.

Cieľom Kurzu počítačových zručností je vyškoliť účastníkov kurzu v oblasti práce s programami MS Office tak, aby dokázali samostatne vytvoriť grafickú stránku vlastného časopisu s názvom „Krehké duše“. Obsah časopisu bude tvorený umeleckou tvorbou klientov PSC. Na príprave časopisu uvítame aj participáciu zdravej populácie. Realizáciou projektu sa prispeje k vytvoreniu priestoru pre tvorivú sebarealizáciu ľudí s duševným ochorením, zlepšia sa ich komunikačné zručnosti a zmysluplné využívanie voľného času. Tým, že sa aktívne zapoja do prípravy a realizácie časopisu, zvýšia sa ich vedomosti, poznatky a počítačové zručnosti, čím sa prispeje k ich lepšiemu uplatneniu na trhu práce. Bližšie informácie pre záujemcov o počítačový kurz a spoluprácu na časopise prinášame v priloženom letáku.

Projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie Orange.

Úsmevy pre Košice
Úsmevy pre Košice 2011

„Úsmevy pre Košice“ - pod týmto názvom sa uskutočnil 4. mája 2010 o 10:00 v priestoroch historickej radnice v Košiciach už tretí ročník prehliadky dramatickej tvorivosti hendikepovaných umelcov. Na tomto pre mnohých výnimočnom vystúpení sa niesla výborná atmosféra v duchu inak obdarovaných ľudí, ktorým osud neumožnil prežívať život naplno ako nám ostatným. Pozvanie účinkovať na podujatí prijali divadelné súbory pri DSS Košického samosprávneho kraja a mnoho iných organizácií - medzi nimi aj Psychosociálne centrum, ktoré na tomto podujatí vystúpilo po prvý raz. Klienti Psychosociálneho centra vystúpili s vlastnou autorskou tvorbou za sprievodu hudby. Účinkujúci všetkých organizácií predviedli plnohodnotné, svojrázne, autentické a neopakovateľné dramatické diela, za ktoré zožali potlesk a uznanie. V prílohe Vám prinášame zábery z tohto krásneho podujatia.

Psychosociálne centrum sa stalo adoptívnym rodičom!
Leguán adoptovaný Psychosociálnym centrom

Leguán zelený v košickej ZOO získal svojho adoptívneho rodiča. Stalo sa ním Psychosociálne centrum. Klienti, zdravotnícky personál, sociálni pracovníci, administratívni pracovníci a dobrovoľníci Psychosociálneho centra sa dňa 21.04.2011 prišli po prvýkrát zoznámiť so svojím novým prírastkom do rodiny. Radosť zo stretnutia bola obojstranná. Leguánik pri stretnutí so svojimi adoptívnymi rodičmi žiaril šťastím. Problém mu nerobilo ani pózovanie pred našim fotoaparátom. Na potešenie celého personálu a klientov PSC sme sa od zamestnancov ZOO dozvedeli ďalšiu radostnú správu – leguán v blízkej budúcnosti dostane životnú partnerku. Po príjemnom stretnutí s leguánom sa celý kolektív presunul do priestorov s novými morskými akváriami a ostatnej časti krásnej ZOO. Klienti Psychosociálneho centra sa veľmi tešili zo stretnutí s cudzokrajnými zvieratkami žijúcimi v ZOO.

Príjemnú atmosféru zo stretnutia s leguánom a ostatnými obyvateľmi Košickej ZOO prinášame v obrazovej dokumentácii.

Spríjemnenie priestorov v Psychosociálnom centre
Maľovanie

Dňa 1. februára 2011 sme v Psychosociálnom centre zahájili maľovanie všetkých priestorov. Zmeny v podobe náterov v pozitívnych teplých farbách spríjemnili všetky priestory vrátane chodieb a sociálnych zariadení.

Táto aktivita prebiehala v rámci zlepšenia podmienok pre klientov, zabezpečenia a dodržiavania hygieny na základe noriem Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a v rámci BOZP. Celkove bola vymaľovaná plocha s rozlohou 600 m2. Aj napriek sťaženým podmienkam zamestnanci Psychosociálneho centra počas štyroch týždňov zabezpečovali odborné služby svojim klientom. Zakúpením nových hygienických zariadení ako sú dávkovače mydla, toaletného papiera a utierok sme prispeli k vyššiemu štandardu dodržiavania osobnej hygieny v našom zdravotníckom zariadení. Maľovanie bolo úspešne ukončené 28. februára 2011. Ďakujeme všetkým našim klientom za ich trpezlivosť. Veríme, že sa im vo vynovených priestoroch bude páčiť a budú sa tu cítiť príjemne. Prevádzku denného pobytu pre klientov sme zahájili 1. marca 2011.

Skupinová terapia klientov PSC v prostredí soľnej jaskyne
Soľná jaskyňa

Klienti Psychosociálneho centra majú každý štvrtok od 10. do 11. hodiny možnosť liečiť sa v sprievode psychiatričky MUDr. Borošovej v netradičnom prostredí. Ako vidieť na priloženej fotodokumentácii, v čarovne rozprávkovom prostredí soľnej jaskyne klienti spoločne relaxujú pri hudbe, hovorenom slove, alebo sa zapájajú do arteterapeutických a pohybových hier vedúcich k rozvoji ich kreativity. Soľná jaskyňa s jej netradičnou atmosférou napomáha nielen rozvoju činností a procesov oboch mozgových hemisfér, ale zlepšuje aj imunitu a celkový zdravotných stav našich klientov.


Vianočné trhy 2010
Vianočné trhy 2010

Dňa 17.12.2010 sme v spolupráci s U.S.Steel Košice pripravili charitatívno - predajnú výstavu počas Vianočných trhov 2010 na Hlavnej ulici Košiciach. Pri tejto akcii sa zúčastnili zamestnanci Psychosociálneho centra a klienti, ktorí k nám dochádzajú do skupinovej terapie. Prezentovali sme možnosť psychologickej, psychiatrickej a sociálnej pomoci v PSC a bohatú zbierku výsledkov arteterapeutickej práce klientov s ťažkými duševnými ochoreniami. Občania Košíc prejavili veľký záujem o našu činnosť aj o výtvarné dielka s tématikovu Vianoc a to v podobe obrázkov, sadrových odliatkov a vonných sviečok.

Košičania prispeli pre ďalšiu arteterapeutickú činnosť našich kientov celkovo vo výške 270,87€. Za štedré príspevky vrelo ďakujeme. Taktiež ďakujeme U.S.Steel Košice a MMK, za výbornú organizáciu tejto charitatívnej výstavy. V obrazovej dokumentácii prinášame atmosféru z tejto peknej akcie.

Školenie zamestnancov
Tepelného hospodárstva v našom centre
Školenie zamestnancov TEHO

V dňoch 26.11. až 10.12.2010 Psychosociálne centrum zrealizovalo pre zamestnancov TEHO s.r.o. Kurz komunikačných zručností, Kurz Manažérskych zručností – vedenie a motivácia a kurz Manažment času. Kurzov sa zúčastnilo spolu 31 zamestnancov.

Cieľom Kurzu komunikačných zručností bolo naučiť účastníkov kurzu zvládať konfliktné a záťažové situácie v telefonických a osobných rozhovoroch a techniky efektívneho vedenia rozhovoru. Cieľom kurzu Vedenia a motivácia – manažérske zručnosti bolo naučiť účastníkov využívať najvhodnejšie metódy vedenia podriadených a zdokonaliť ich manažérske zručnosti. Účastníkom kurzu sa najviac páčila priateľská atmosféra a spôsob vedenia kurzu. Zámerom kurzu Manažment času bolo zlepšiť spôsobilosť efektívne pracovať s časom a vedieť si určovať priority.

Kurzy viedla naša odborná lektorka a psychologička PhDr. Lucia Ištvániková, PhD. Po absolvovaní účastníci kurzu najviac oceňovali otvorenosť komunikácie, príjemnú, priamu a otvorenú atmosféru, prístup lektorky i praktickosť kurzu. Kurz naplnil ich očakávania a prejavili záujem absolvovať podobný kurz i v budúcnosti. V obrazovej prílohe Vám prinášame atmosféru z priebehu tohto vzdelávania.

Kurz arteterapie zameraný na seniorov
a klientov so zmyslovým postihnutím a deficitmi
Kurz arteterapie - november 2010

V dňoch 18.11.2010 a 19.11.2010 zrealizovalo Psychosociálne centrum v poradí už druhý špecializovaný kurz arteterapie, tentoraz zameraný na prácu so seniormi a s klientmi so zmyslovým postihnutím. Kurz bol akreditovaný Slovenskou komorou psychológov.

Zúčastnilo sa ho 41 ľudí prevažne z pomáhajúcich profesií – psychológov, špeciálnych pedagógov, zdravotných sestier a sociálnych pracovníkov. Lektorkou kurzu bola Zdeňka Rusnoková – arteterapeutka, psychoterapeutka a grafologička, ktorá od roku 2003 vedie cyklus arteterapeutických seminárov v Ostrave, Olomouci a v Prahe. Svojimi bohatými skúsenosťami z praxe a výrazným ľudským rozmerom osobnosti dodala kurzu nefalšovanú atmosféru unikátneho zážitku.

Súčasťou zážitkových techník bolo prelínanie sa teórie so samotným zážitkom na sebe. Účastníci boli oboznámení s témou základných tvarov a symbolov, s ich významom a použitím v terapii klienta, s témou vývoja kresby a ďalšími cennými poznatkami z praxe samotnej lektorky. Mali možnosť pracovať s „trojrozmerným materiálom“, ktorý precvičil všetky ich zmysly, a vyskúšať si na sebe prácu s budúcim klientom, ktorý je či už od narodenia alebo vekom ochudobnený o niektorý z ľudských zmyslov. Kurz ponúkal aj priestor na vzájomnú diskusiu a zoznámenie sa jednotlivých účastníkov z pomáhajúcich profesií navzájom. V závere možno konštatovať, že účastníci odchádzali z kurzu spokojní, obohatení o praktické arteterapeutické techniky, o teoretické podklady, kde hľadať vedomosti o arteterapii, a o kontakty z praxe, ktoré medzi sebou počas trvania kurzu navzájom nadviazali. Atmosféru tohto stretnutia Vám prináša aj priložená fotodokumentácia.

Deň duševného zdravia - verejná zbierka

Psychosociálne centrum uskutočnilo v Deň duševného zdravia dňa 10.10.2010 verejnú zbierku v obchodnom centre Optima. Túto zbierku sme zrealizovali na základe rozhodnutia Obvodného Úradu v Košiciach o povolení verejnej zbierky zo dňa 27.09.2010 pod číslom A/2010/10194. Čistý výnos verejnej zbierky činil 42 €. Vyzbierané prostriedky budú použité na nákup arteterapeutického materiálu do arteterapeutických dielní Psychosociálneho centra. Týmto ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí nás podporili.

Deň duševného zdravia

Psychosociálne centrum má za sebou ďalší z úspešných projektov s názvom Deň duševného zdravia. Projekt, z ktorého mali radosť hlavne deti, sa uskutočnil v obchodnom centre Optima dňa 10. októbra 2010. Informačný stánok zriadený zamestnancami centra a dobrovoľníkmi z radov študentov pomohol mnohým ľuďom dozvedieť sa viac o tom, čo môžu urobiť pre svoje duševné zdravie a zároveň získať informácie o možnosti liečby psychických ochorení v psychologickej alebo psychiatrickej ambulancii Psychosociálneho centra. Návštevníci získali aj viac informácií o sociálnom poradenstve, ktoré ponúka Psychosociálne centrum na svojej pobočke.

Interaktívnej hry, ktorú ocenili hlavne deti, sa zúčastnili aj dospelí. Ich duševná námaha bola ocenená drobným darčekom z arteterapeutickej dielne psychiatrických klientov Psychosociálneho centra. Návštevníkom informačného stánku bolo k dispozícii aj pohodlné kreslo s relaxačnou hudbou, kde si záujemcovia mohli zregenerovať svoje sily. Projekt sa uskutočnil s finančnou podporou Fondu zdravia mesta Košice, n. f. Fotografie z tohto dňa nájdete v našom fotoalbume.

Ako nevyhorieť? - odborné školenie pre pomáhajúce profesie
Ako nevyhorieť?

V dňoch 24.9.10, 01.10.10 a 08.10.10 sme zrealizovali školenie pre zdravotný úsek Strediska sociálnej pomoci mesta Košice – Garbiarska č.4. Školenie bolo realizované pod odbornou taktovkou psychiatričky - MUDr. Denisa Borošová a klinickej psychologičky - Mgr. Ľubica Dusková Lejková. Bolo určené predovšetkým zdravotným sestrám a rehabilitačným pracovníkom, ktorí prichádzajú do osobného kontaktu a často až vzťahu so svojimi pacientmi – seniormi. Cieľom školenia bolo sprostredkovať zúčastneným teoretické a praktické informácie o vysoko aktuálnej problematike posledných rokov v pomáhajúcich profesiách - syndróme vyhorenia. Súčasťou boli praktické nácviky relaxačných techník v rámci osobnej psychohygieny s možnosťou využitia aplikovaných techník v práci s pacientom.

V závere prednášok bol poskytnutý priestor na diskusiu k aktuálnej téme a prípadne riešenie konkrétnych problémov z praxe. Školenie bolo akreditované Slovenskou komorou zdravotných sestier. V obrazovej prílohe máte možnosť nahliadnuť do atmosféry týchto stretnutí.

Kurz arteterapie zameraný na deti a mentálne postihnutých klientov
Fotoalbum: kurz arteterapie

V dňoch 9.9.2010 a 10.9.2010 Psychosociálne centrum zorganizovalo Kurz arteterapie zameraný na prácu s deťmi a s klientmi s mentálnym postihnutím. Kurz bol akreditovaný Slovenskou komorou psychológov.

Kurz bol určený pre ľudí z pomáhajúcich profesií – psychológov, lekárov, zdravotné sestry a sociálnych pracovníkov. Počet účastníkov kurzu bol 32. Hlavnou lektorkou kurzu bola predsedkyňa České arteterapeutické asociace, pedagóg v Arterapeutickom ateliéri Českobudějovické pedagogickej fakulte a klinická psychologička PhDr. Ing. Marie Lhotová z Prahy.

Účastníci kurzu dostali k dispozícii bohatú a štedrú nádielku arteterapeutickej teoretickej prípravy: od základov a princípov arteterapie, cez teóriu vývinových vzorcov, teórie farieb, až po klinické ukazovatele posunu v arteterapeutickej práci. Celkovo táto teória zachytila všetky moderné prístupy v arteterapeutickej práci, ktoré sú aktuálne platné a uznávané. Pani Lhotová sa venovala aj takým teoretickým princípom, ktoré sú súčasťou špeciálnej prípravy arteterapeutov v Českej republike, ako je napríklad KTC test farieb alebo princípy posunu v arteterapii. Súčasťou tejto bohatej teórie bola aj prezentácia spracovaná v PowerPointe s praktickými ukážkami z jej terapeutickej práce. Zároveň bola k dispozícii najnovšia literatúra a CD s problematikou, ktorá bola prednášaná na tomto kurze.

Ďalšou časťou kurzu boli aj praktické techniky, v ktorých si účastníci mohli vyskúšať prácu s imaginatívnymi metódami (zamerané na konštitučnú úzkosť a na fixáciu v neukončených záležitostiach), prácu s uhlíkom a plastickou gumou v technike zameranej na prácu s identitou a v skupinovej technike zameranej na prácu s rodinou a disharmonickými mládežníckymi skupinami klientov.

V závere možno skonštatovať, že pani Lhotová posunula kvalitu arteterapeutických kurzov uskutočňovaných prostredníctvom Psychosociálneho centra do vyššieho stupňa najmä jej štedrosťou v podávaných teoretických znalostiach, flexibilnou a funkčnou schopnosťou diskutovať o odborných aspektoch arteterapie a prínosom v nových výtvarných technikách.

Zázraky canisterapie
Zázraky canisterapie

Kedy prídu opäť psíci?“ je od 7.júla 2010 najčastejšia otázka, ktorú kladú pacienti nášho denného stacionára personálu Psychosociálneho centra. Dôvod je jednoduchý - v tento deň sme začali s canisterapiou pod odborným vedenim skúsenej canisterapeutky Eriky Gašparovej a jej dvoch štvornohých spolupracovníčok – Lindy a Bafky. Obe psie terapeutky svojou prítomnosťou prebúdzajú v pacientoch pozitívne emócie z telesného kontaktu s nimi. Je to forma liečby, kde sa vďaka prítomnosti psa odstraňujú alebo aspoň zmierňujú stavy úzkosti, depresie, pocit samoty či beznádeje, ktoré prichádzajú ruka v ruke s psychickými ochoreniami našich pacientov. Zázračné liečebné účinky, ktoré vyžarujú z pokojného a milujúceho psa, pomáhajú pacientom pri našich pravidelných stretnutiach dvakrát do mesiaca. Atmosféru týchto stretnutí si môžete vychutnať v obrazovej prílohe.

Tvorba filmového dokumentu - Rozprávka o Červenej Čiapočke
Červená čiapočka

V skupine pacientov denného stacionára Psychosociálneho centra sa v priebehu mesiaca júl 2010 udialo veľa nových činností, ktoré vyústili k tvorbe prvého minifilmového dokumentu v Psychosociálnom centre. Toto dianie začalo nápadom postaviť si malé bábkové divadielko v rámci arteterapeutických aktivít skupinovej terapie.

Počas tvorby tohto divadielka sa pacienti začali o rozprávku Červená Čiapočka živo zaujímať a tak sme do tejto činnosti zapojili aj emočnú prácu. Pacienti si vybrali jednotlivé postavy z rozprávky, ktorú kreslili, a potom sme si ju zahrali formou systémovej konštelácie. Vďaka jednoduchým a funkčným prvkom psychoterapeutickej práce v systémovej konštelácii sa pacientom zdali emócie rozprávkovej postavy viac bližšie a viac uvedomené. Dokonca spôsobom jungánskej synchronicity niektorí z pacientov dokázali pochopiť, prečo im bol sympatický práve určitý typ postavy z rozprávky. Na záver si rozprávku zahrali v ich bábkovom divadielku spolu s kamerou a zachytením týchto neopakovateľných momentov.

Tvorba plastík v arteterapii klientov denného stacionára
Tvorba plastík v arteterapii

Pacienti v skupinovej terapii v dennom stacionári Psychosociálneho centra vyrábali v priebehu posledných dní nové umelecké výtvory: Plastiky ľudských hláv. Prialo im počasie, keď lepili základnú formu hlavy, tešili sa, keď hlavy schli na slniečku, a potom sa v dlhých rozhovoroch dohadovali, ako hlavy vymaľovať a ako budú vyzerať. Nakoniec po dlhej diskusii sa rozhodli jednu hlavu urobiť ako symbol ich komunity – hlava dostala od každého člena skupiny niečo: uši, oči, nos, ústa, vlasy – každá časť sa podobá na niekoho iného z komunity pacientov. Druhá hlava sa stala symbolom ich životného procesu: spolovice úsmev – spolovice smútok, spolovice chorý človek – spolovice zdravý, alebo ak chcete, tak spolovice anjel – spolovice démon.

Arteterapia klasicky slúži ako podnet uvažovania o svojom „ja“ a vzťahu „ja“ jednotlivca k „ja“ v spoločnosti. Tvorba plastík ľudských hláv našich pacientov tento životný proces pekne dokumentuje a demonštruje.

Výlet pacientov skupinovej terapie do Botanickej záhrady
Krízový tím pre povodne

Dňa 17.6.2010 si pacienti denného stacionára - skupinovej terapie zorganizovali peknú vychádzku do Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach ktorá poriada v týchto dňoch výstavu tropických motýľov v expozičnom skleníku v Košiciach. Výlet sa všetkým zúčastneným veľmi páčil.

Pohotovosť krízového intervenčného tímu Psychosociálneho centra
z dôvodu záplav a zosuvov pôdy.
Krízový tím pre povodne

Psychosociálne centrum v Košiciach patrí do krízového intervenčného tímu Civilnej ochrany mesta Košíc. Zároveň má svoj vlastný krízový intervenčný tím pozostávajúci z psychológov a sociálnych pracovníkov, ktorý pôsobí pri mimoriadnych hromadných udalostiach v Košiciach a blízkom okolí.

Od 01.06.2010 je PSC až do odvolania v 24-hodinovej pohotovosti a v prípadoch vyzvania Civilnej ochrany vyrážajú pracovníci priamo do oblastí ohrozených mimoriadnou situáciou a poskytujú odbornú psychologickú pomoc a podporu občanom. Počas tohtoročných záplav sme poskytovali pomoc pri evakuácií obyvateľom mestskej časti Krásna, v evakuačnom centre zariadenom v ZŠ na Mauerovej ulici na Furči a aj pri záplavách a zosuvoch pôdy v Nižnej Myšli. V Intervenčnom tíme sa nachádza 10 psychológov a 1 sociálny pracovník.

Náš tím pomáha zvládať psychickú záťaž spôsobenú mimoriadnymi hromadnými situáciami. V prípade otázok kontaktujte tel.: Civilná ochrana mesta Košíc 055/642 3767, PSC 0918 538 735. Ďakujeme všetkým psychológom a organizačnému tímu PSC za ich zaangažovanosť, ochotu a odborný prístup k postihnutým osobám.

Správa o realizácii kurzu Arteterapia III
Arteterapia III

Dňa 20.5.2010 Psychosociálne centrum v Košiciach realizovalo teoreticko-zážitkový kurz Arteterapie III. Cieľom kurzu bolo zoznámiť účastníkov so štyrmi originálnymi technikami arteterapeutickej práce vhodných pre prácu s klientmi s psychiatrickými ochoreniami. Medzi prácou s technikami si účastníci kurzu v plodnej diskusii vymieňali informácie z vlastnej praxe a rozvíjali vlastnú schopnosť kreativity a nápadov ako pracovať arteterapeuticky. Na záver kurzu každý z účastníkov dostal od Psychosociálneho centra brožúrku s teoretickou prípravou pre prácu s psychicky chorými klientmi a popis realizovaných arteterapeutických techník.

Ďakujeme CVČ Mikádo za poskytnutie pekných priestorov pre realizáciu kurzu. Tešíme sa aktívnej účasti, záujmu, osobnej angažovanosti a schopnostiam spolupráce ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách a študentov sociálnej práce i psychológie z celého východného Slovenska. Obrazová dokumentácia.

Muzikoterapia

Dňa 27. apríla 2010 zorganizovalo Psychosociálne centrum ďalšie umelecky zamerané stretnutie, ktoré podporilo mentálne zdravie, zručnosť a pamäťové schopnosti seniorov. Účastníkmi boli tentokrát seniori stretávajúci sa v Psychosociálnom centre pravidelne raz v týždni na kurze trénovania pamäti vďaka podpore Nadácie Orange v projekte nazvanom "Štyri v jednom pre aktivitu seniorov".

Stretnutie, z ktorého prinášame zaujímavú obrazovú dokumentáciu, bolo zamerané muzikoterapeuticky pod vedením odborného personálu Psychosociálneho centra. Počas relaxačných aj dynamických muzikoterapeutických techník mali seniori možnosť viac spoznať seba samých a kreatívne objaviť schopnosti svojej duše.Arteterapia seniorov

Dňa 07. 04. 2010 sa v Psychosociálnom centre v Košiciach vďaka podpore Nadácie Orange uskutočnilo v rámci projektu „Štyri v jednom pre aktivitu seniorov“ prvé zo štyroch umelecky zameraných stretnutí, podporujúcich mentálne zdravie, zručnosť a pamäťové schopnosti seniorov. Počas troch zaujímavých arteterapeutických techník mali seniori možnosť zahĺbiť sa do vlastného vnútra, kreatívne objaviť schopnosti svojej duše a relaxovať svojským spôsobom. Relaxácia im tak následne pomohla umocniť pamäťové schopnosti, utriediť prijaté informácie a zapísať ich do dlhodobej pamäte. Z tohto stretnutia Vám prinášame aj zaujímavú obrazovú dokumentáciu.

Tréning pamäti

Prednáškou o prevencii duševných chorôb v starobe zo 17. februára 2010 v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici úspešne odštartoval projekt „Štyri v jednom pre aktivitu seniorov“. Po prednáške s bohatou diskusiou sa seniori prihlásili do bezplatného Kurzu trénovania pamäti, ktorý začína v 1. marcovom týždni a bude trvať 10 týždňov. Na kurze si seniori zaujímavou a hravou formou precvičia svoje zmyslové a pamäťové schopnosti. Súčasťou projektu sú aj bloky arteterapie a muzikoterapie, ktoré seniorom spestria život a rozvinú ich vnútorný potenciál.

Bližšie informácie získate v Psychosociálnom centre, Južná trieda 23, Košice alebo na tel. čísle 055/6784520. Obrazová dokumentácia.

Psychosociálne centrum s finančnou podporou Fondu zdravia mesta Košice, n. f. vo výške 280 Eur zahájilo v januári 2010 projekt „Podporíme zdravé starnutie“. V rámci projektu sa uskutoční kurz trénovania pamäti pre seniorskú populáciu a prednášky z oblasti prevencie psychických ochorení a zdravého starnutia. Prednášky umožnia seniorom získať informácie o zdravom starnutí, ochrane vlastného zdravia a včasnej diagnostike psychických ochorení. Na prednáškach predpokladáme účasť 40 seniorov.

Kurz trénovania pamäti je efektívnou a hravou formou prevencie demencie vo vyššom veku, podporuje kognitívne a pamäťové funkcie. Kurz bude prebiehať raz týždenne, spolu 10 týždňov v rozsahu 90 minút. Tréning pozostáva z psychomotorických cvičení, pamäťových techník, rôznych úloh podporujúcich koncentráciu a tvorivé pamäťové schopnosti. Zlepšenie pamäti prináša väčší pocit samostatnosti a zároveň zvyšuje dôveru vo vlastné schopnosti. Predpokladaný počet je 10-12 seniorov v skupine. Do kurzu trénovania pamäti sa seniori môžu prihlásiť po prednáške, ktorej termín a miesto konania budú ešte zverejnené alebo priamo v Psychosociálnom centre na tel. čísle 055/6784520. Hlavnou koordinátorkou programu je Mgr. Mariana Gergeľová.

Začíname projekt "Štyri v jednom pre aktivitu seniorov"

Psychosociálne centrum a OZ Podané ruky uskutočnia vďaka programu „Zelená pre seniorov“ Nadácie Orange v mesiacoch február – máj 2010 sebarozvojový a sebapoznávací program pre seniorov s názvom "Štyri v jednom pre aktivitu seniorov". Nadácia Orange poskytla na tento projekt finančný príspevok 2000 Eur.

Program pozostáva z prednášky a z blokov tréningových cvičení. Hlavným cieľom prednášky je zamerať pozornosť seniorov na udržanie zdravia v oblasti mentálneho starnutia. Seniori získajú kvalifikované informácie o prevencii duševných chorôb v starobe. Tréningová časť programu je zameraná na podporu a rozvoj mentálnych funkcií a vlastných schopností. Tréning pozostáva z 10 stretnutí raz týždenne v rozsahu 90 minút. Seniori si zaujímavou formou precvičia zmyslové a pamäťové funkcie. Maximálny počet seniorov v skupine je 12 ľudí. Nasledujúcou časťou projektu je blok arteterapie a muzikoterapie kde sa seniori obohatia o seba zážitok a rozvíjanie ich vnútorného potenciálu. Projekt celkovo podporuje samostatnosť, nabáda k starostlivosti a zodpovednosti za svoje aktívne mentálne starnutie a podporuje ovplyvňovanie vlastnej kvality života. Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a naplnením cesty k ľudskej zrelosti.

Do projektu sa môžu seniori prihlásiť po prednáške, ktorej termín a miesto konania čoskoro zverejníme v Psychosociálnom centre alebo sa možu informovať na tel. čísle 055/6784520. Hlavnou koordinátorkou programu je Mgr. Mariana Gergeľová.

Charitatívny predaj výrobkov klientov PSC na Hlavnej ul.
Charitatívny predaj Hlavná

Dňa 15.12.2009 sme v spolupráci s U.S.Steel Košice pripravili charitatívno - predajnú výstavu počas Vianočných trhov 2009 na Hlavnej ulici. Pri tejto akcii sa zúčastnili všetci zamestanci Psychosociálneho centra a všetci klienti, ktorí k nám pravidelne dochádzajú do skupinovej terapie. Mali sme bohatú zbierku výsledkov arteterapeutickej práce klientov s ťažkými duševnými chorobami. Bolo nám potešením že občania Košíc prejavili veľký záujem o našu činnosť aj o výtvarné dielka v podobe obrázkov, šatiek a iných výsledkov arteterapie našich klientov. Košičania tak prispeli pre ďalšiu arteterapeutickú činnosť našich kientobv celkovo vo výške 174,80€.

Za všetky prípevky vrelo ďakujeme. Taktiež ďakujeme U.S.Steel Košice a MMK, za výbornú organizáciu tejto charitatívnej výstavky. V obrazovej dokumentácii prinášame trocha atmosféry z tejto peknej akcie.

Charitatívny predaj výrobkov klientov PSC v obch. dome Kika
Charitatívny predaj Kika

Počas uplynulého adventného víkendu (12. a 13.12.) v obchodnom dome Kika Psychosociálne centrum vystavilo a ponúklo na charitatívny predaj výrobky svojich klientov. Pestré obrázky, rámy na fotografie, zdobené svietniky, vianočné ozdoby aj pohľadnice vyrobili hendikepovaní klienti v tvorivých dielňach arteterapie. Milé dielka niesli v sebe odkaz užitočnosti práce tých, ktorí ich s touto nádejou vyrábali, potešili oči okoloidúcich a dušu kupujúcich, ktorí tak získali originálny ručne vyrobený vianočný darček pre svojich blízkych.

Psychosociálne centrum podporí činnosť svojich klientov charitatívnym predajom aj počas Vianočných trhov na Hlavnej ulici. Milý a originálny darček môžete získať počas dňa 15.12.2009 vo Vianočnom stánku USSK (U. S. Steel Košice, s. r. o.) pri soche Immaculata. Výťažok z predaja bude použitý na zakúpenie materiálu pre ďalšiu arteterapeutickú činnosť klientov. Naše poďakovanie patrí Magistrátu mesta Košice, obchodnému domu Kika a firme U. S. Steel Košice, s.r.o. za podporu verejnoprospešnej činnosti a poskytnutie priestoru.

Krehké duše svojim Košiciam

OZ Podané ruky a Psychosociálne centrum v spolupráci s partnermi projektu: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Krajské stredisko Košice , DSS Park mládeže a Maják n.o., v období október až december 2009 zrealizovali projekt „KREHKÉ DUŠE svojim Košiciam“ , ktorého vyústením bolo jednodňové priateľské stretnutie konané dňa 26. 11. 2009. Na tomto pre mnohých výnimočnom dni sa prezentovali nielen naši umelci, klienti zariadení spolupracujúcich organizácií, ktoré sa profesionálne venujú poskytovaniu sociálnych služieb občanom mesta Košice, ale aj samotné organizácie. Prezentovali to, čo si pripravili úprimne, s vďakou a úctou voči životu. Zmyslom stretnutia najmä v tejto nestabilnej dobe, bolo pripomenúť občanom mesta existenciu inštitúcií, v ktorých môžu nájsť pomoc.

1. sprievodnou aktivitou projektu bol „Strom želaní“, ktorého lístočky uchovajú dojmy, postrehy, želania, myšlienky zúčastnených a nesú znak zdieľania i neľahkých osudov našich klientov a všetkých ľudí, ktorí to mnohokrát nemajú ľahké.
2. Sprievodnou aktivitou bola pastva pre oči v podobe výstav a výrobkov s názvom „Cesta svetla“ a „ Cesta duše“ – z tvorivých dielní ľudí so zdravotným postihnutím.

Uskutočnené podujatie sa tak stalo priestorom na zníženie sociálnej izolácie ľudí so zdravotným postihnutím, aj oslavou súdržnosti. Všetci partneri projektu venujú primeranú pozornosť duševnému a s ním spojenému sociálnemu zdraviu obyvateľov mesta Košice. Jednou z našich spoločných cieľových skupín sú ľudia s hendikepom, preto sme sa zapojili do programu podporujúceho zmysluplné trávenie voľného času ľudí s postihnutím, a snažili sa vytvoriť im priestor na prezentáciu ich zručností, schopností, nadania ako aj podpory ich začleňovania sa do spoločnosti. Výber našich partnerov bol v duchu myšlienky programu, keďže naše spolupracujúce organizácie sa venujú ľuďom so zrakovým, psychickým a telesným postihnutím a súčasne aj voľnočasovým aktivitám mládeže.

Počas prípravy na podujatie klienti partnerských organizácií vytvárali výtvarné dielka, kostýmy, kulisy, nacvičovali divadelné a hudobné vstupy v rámci artetarapeutických a relaxačných stretnutí. V tvorivých dielňach členovia OZ PR pripravili darčekové predmety pre účinkujúcich a dobrovoľníkov, ktoré zo srdca darovali na závere stretnutia.

Pri tejto príležitosti sme vydali propagačno - informačné materiály zúčastnených organizácií formou CD – vizitky, ktorej obsahom sú informácie o poskytovaných službách jednotlivými organizácií, ktoré participujú na projekte s foto-dokumentáciou z podujatí a života ich klientov. Táto CD - vizitka sa stala darčekom venovaným zúčastneným a verejnosti na podujatí.

Projekt sme zrealizovali vďaka finančnej podpore Nadácie PRO CASSOVIA, ktorá má komunitný charakter a podporuje aktivity v prospech obyvateľov a neziskových organizácií na území mesta Košice.

Pozývame Vás na prežitie si atmosféry podujatia.

Okienko do duše

Psychosociálne centrum pripravilo v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice cyklus prednášok s názvom Okienko do Duše – spoznajme sa lepšie. Cyklus prebieha v pobočke knižnice Nezábudka pre klientov Domova sociálnych služieb (DSS) na Ul. Kmeťová a DSS Park mládeže. Prvé stretnutie sa konalo 12. októbra 2009 v dopoludňajších hodinách v príjemnom prostredí knižnice. Prednášky na témy medziľudské vzťahy, emócie v našom živote, kto som, predsudky a pod. pripravuje psychologička Psychosociálneho centra Ľubica Dusková Lejková. Doplnené sú ukážkami z kníh, ktoré vhodne ilustrujú preberanú problematiku.

Ohlasy klientov na prvé stretnutie boli veľmi pozitívne a jeho účastníci sa tešia na ďalšie pokračovanie v termínoch: 23.11.2009 a 01.03.2010 o 9.30 v priestoroch knižnice Nezábudka.

Varenie v PSC – každý piatok!
Varenie v PSC – každý piatok!

K základným psychosociálnym zručnostiam každého človeka patrí aj varenie a sebaobslužnosť pri stolovaní. Keďže dlhodobo chorí majú tieto zručnosti minimalizované, začali sme od 1.7.2009 na dennom stacionári v Psychosociálnom centre s novou pravidelnou aktivitou: varením. Pri rozvoji nových zručností sa podieľajú najmä naše dve aktivačné pracovníčky p. Jarmila a p. Jolka, ktoré účinne zvyšujú záujem našich klientov pri príprave surovín na klientmi vybrané jedlo. Pri samotnom varení využívame najmä sezónne potraviny. Klienti sú zároveň poučení o zdravej výžive a o pravidlách stolovania. Nácvik varenia prebieha každý piatok s veľkým úspechom.

Ukážky prinášame v obrazovej dokumentácii.

Výlet denného stacionára
Výlet denného stacionára

Dňa 23.7.2009 za pekného slnečného počasia si ľudia z komunity denného stacionára PSC zorganizovali turistický peší výlet do „furčianskeho lesa“ v Košiciach. Za dobrej atmosféry si spoločne urobili ohník a opiekli potraviny, ktoré si so sebou doniesli. Zaujímavosťou bolo spoznávanie flóry a fauny - konkrétne i stretnutie so srnkou, ktorá obohatila tento nádherný výlet.

Komunitný program denného stacionára potrebuje aj takéto aktivity, ktoré utužujú súdržnosť a zlepšujú komunikáciu ťažko psychicky chorých, a rozvíjajú tak ich sociálne zručnosti. Fotodokumentácia tu.

Sebazážitkový kurz "Arteterapia II."
Arteterapia II.

Dňa 28. 05. 2009 odborníci Psychosociálneho centra zorganizovali seba-zážitkový kurz „ Arteterapia II “. Účastníci kurzu absolvovali počas 6 hodín rôzne arteterapeutické techniky. V záverečnom zhodnotení vyjadrili veľkú spokojnosťs obsahom i zážitkami z ojedinelého kurzu. Väčšina zdrojov uvedomenia ľudí, ktorí sa sústredili na tvorbu ukázala zmysluplnosť arteterapie pre všetkých ľudí v pomáhajúcich profesiách. Na záver účastníci získali potvrdenie o absolvovaní, brožúrku obsahujúcu časť teórie k činnosti arteterapie, doporučenú literatúru a popis arteterapeutických techník, ktoré boli súčasťou kurzu. Tešíme sa aj bohatej a aktívnej účasti 21 ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách a študentov sociálnej práce a psychológie.

Kurz sa uskutočnil pod vedením lektoriek: MUDr. Denisy Borošovej, Mgr. Ľubici Lejkovej Duskovej a Ing. Zuzany Madárovej .

Ďakujeme CVČ Mikádo za možnosť využitia ich pekných priestorov. V obrázkovej dokumentácii prinášame niekoľko zážitkov aj pre Vás.

Kurz muzikoterapie
Kurz muzikoterapie

Náš prvý kurz muzikoterapie, zameraného na sebazážitok realizovalo Psychosociálne centrum v Košiciach, dňa 16.4.2009. Kurz bol určený pre ľudí v pomáhajúcich profesiách (dobrovoľníci v zdravotníctve a sociálnych službách, zamestnanci v zdravotníctve a sociálnych službách, pracovníci domovov dôchodcov, a v detských domovoch, v resocializačných centrách, krízových centrách, psychológovia, lekári, špeciálni pedagógovia, aj "obyčajní" pedagógovia, logopédi, psychopédi, psychoterapeuti, aj študenti všetkých smerov zameraných na stalrostlivosť o človeka, a pomáhajúce profesie ).

Lektormi kurzu boli MUDr. Borošová Denisa (psychoterapeutické a medicínske vzdelalanie, bohaté skúsenosti s vedením skupín, aj jednotlivcov v procese sebarealizácie, hudobné vzdelanie, 12 ročné skúsenosti v odbore psychiatria) a Radoslav Zeleňák (skúsený hudobník, sólista aj člen hudbných skupín, absolvent konzervatória, učiteľ hudby, mnohoročný realizátor bubeníckych škôl pre záujemcov v Košiciach, osobnostne muzikoterapeuticky smerovaný). Na tomto našom kurze sa zúčastnilo 24 ľudí z rôznych profesií, z celého Východného Slovenska. Atmosféra bola jedinečná a ohlasy účastníkov pozitívne.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.