Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Krehké duše svojim Košiciam

OZ Podané ruky a Psychosociálne centrum v spolupráci s partnermi projektu: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Krajské stredisko Košice, DSS Park mládeže a Maják n.o., v období október až december 2009 zrealizovali projekt „KREHKÉ DUŠE svojim Košiciam“, ktorého vyústením bolo jednodňové priateľské stretnutie konané dňa 26.11.2009. Na tomto pre mnohých výnimočnom dni sa prezentovali nielen naši umelci, klienti zariadení spolupracujúcich organizácií, ktoré sa profesionálne venujú poskytovaniu sociálnych služieb občanom mesta Košice, ale aj samotné organizácie. Prezentovali to, čo si pripravili úprimne, s vďakou a úctou voči životu. Zmyslom stretnutia najmä v tejto nestabilnej dobe bolo pripomenúť občanom mesta existenciu inštitúcií, v ktorých môžu nájsť pomoc.

1. Sprievodnou aktivitou projektu bol „Strom želaní“, ktorého lístočky uchovajú dojmy, postrehy, želania, myšlienky zúčastnených a nesú znak zdieľania i neľahkých osudov našich klientov a všetkých ľudí, ktorí to mnohokrát nemajú ľahké.

2. Sprievodnou aktivitou bola pastva pre oči v podobe výstav a výrobkov s názvom "Cesta svetla" a "Cesta duše" – z tvorivých dielní ľudí so zdravotným postihnutím.

Projekt „KREHKÉ DUŠE svojim Košiciam“ bol prezentáciou práce organizácií, ich programov a aktivít. Výnimočným sa stal aj tým, že sa dátumovo prelínal s oslavou 15. výročia vzniku Psychosociálneho centra. Uskutočnené podujatie sa tak stalo priestorom na zníženie sociálnej izolácie ľudí so zdravotným postihnutím, aj oslavou súdržnosti. Všetci partneri projektu venujú primeranú pozornosť duševnému a s ním spojenému sociálnemu zdraviu obyvateľov mesta Košice. Jednou z našich spoločných cieľových skupín sú ľudia s hendikepom, preto sme sa zapojili do programu podporujúceho zmysluplné trávenie voľného času ľudí s postihnutím, a snažili sa vytvoriť im priestor na prezentáciu ich zručností, schopností, nadania ako aj podpory ich začleňovania sa do spoločnosti. Výber našich partnerov bol v duchu myšlienky programu, keďže naše spolupracujúce organizácie sa venujú ľuďom so zrakovým, psychickým a telesným postihnutím a súčasne aj voľnočasovým aktivitám mládeže. Počas prípravy na podujatie klienti partnerských organizácií vytvárali výtvarné dielka, kostýmy, kulisy, nacvičovali divadelné a hudobné vstupy v rámci artetarapeutických a relaxačných stretnutí. V tvorivých dielňach členovia OZ PR pripravili darčekové predmety pre účinkujúcich a dobrovoľníkov, ktoré zo srdca darovali na závere stretnutia.

Pri tejto príležitosti sme vydali propagačno - informačné materiály zúčastnených organizácií formou CD – vizitky, ktorej obsahom sú informácie o poskytovaných službách jednotlivými organizácií, ktoré participujú na projekte s foto-dokumentáciou z podujatí a života ich klientov. Táto CD - vizitka sa stala darčekom venovaným zúčastneným a verejnosti na podujatí.

Projekt sme zrealizovali vďaka finančnej podpore Nadácie PRO CASSOVIA, ktorá má komunitný charakter a podporuje aktivity v prospech obyvateľov a neziskových organizácií na území mesta Košice.

Pozývame Vás na prežitie si atmosféry podujatia.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.