Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Seniorské aktíva

Projektovým zámerom bolo zrealizovať vzdelávací a sebarozvojový program pre seniorov zameraný na rozvoj vnútorného potenciálu a tvorivé využitie voľného času v sociálnej skupine. Projekt „Seniorské aktíva“ priniesol, okrem diskusie venovanej aktívnemu starnutiu, bloky arteterapie, canisterapie, biblioterapie a kurz trénovania pamäte. Bloky arteterapie, biblioterapie a canisterapie obdarili seniorov o možnosť pracovať so svojimi emóciami, vnútorným svetom zážitkov a skúseností a tak im umožniť vysporiadať sa s vnútornými nespracovanými dilemami, potrebami. Dlhodobý tréning pamäte podporil vytváranie rezervnej mozgovej kapacity, motivoval seniorov k jednoduchým cvičeniam, ktoré podporujú udržiavanie mentálnych schopností v čo najzachovalejšom stave, aký daný vek umožňuje. Projekt cez širokú škálu aktivít podporil seniorov v aktívnom starnutí, vo vytváraní nových sociálnych kontaktov cez stretnutia s dobrovoľníkmi, ktorý sa zúčastňovali jednotlivých aktivít spolu so seniormi. Aktivity boli smerované na zvýšenie autonómie a k zodpovednosti za svoj život. Práca v skupine zabraňovala pocitom izolácie a sociálneho vylúčenia. Projekt bol podporený Nadáciou Orange a realizovaný v roku 2012.

Plánované ciele projektu boli smerované na:

  • Podporovanie a utužovanie vzťahov vzniknutých v predchádzajúcich projektoch.
  • Podpora aktívneho starnutia a zvyšovanie kvality života.
  • Vzdelávanie seniorov pomocou vzdelávacích aktivít, diskusií, kurzov.
  • Podpora mentálnych zručností za pomoci arteterapie, kurzu trénovania pamäte, biblioterapie a canisterapie.
  • Rozvoj vnútorného potenciálu, podpora vlastných schopností u seniorov.
  • Podpora samostatnosti a autonómie u seniorov.
  • Posilnenie integračných aktivít seniorov ( pri stretnutiach na diskusiách, kurzoch).
  • Posilnenie sociálneho kontaktu a zníženie rizika sociálneho vylúčenia.
  • Prehĺbenie osobného kontaktu PSC so seniorskou populáciou.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.